Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zezwolenia na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Zezwolenie na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

KARTA USŁUG

Wydział:
Wydział Polityki Społecznej 

Komórka realizująca usługę: 
Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Co chcę załatwić?
Uzyskać zezwolenie na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka  w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Kogo dotyczy?
Organu prowadzącego placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego.

Co przygotować?
• wniosek o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
• opinię dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej o przyjęciu ponad ustalony w art. 95 ust. 3 lub 230 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, limit dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ww. ustawy, sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej -  załącznik nr 1

Jak wypełnić dokumenty?
Wniosek wypełnij czytelnie oraz uzupełnij wszystkie pola.

Wymagane opłaty?
Nie podlega opłacie skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty?
Brak terminu, w zależności od potrzeb organu prowadzącego.


Gdzie załatwię sprawę?
Wniosek możesz wysłać do nas pocztą na adres:
Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
lub złożyć
 w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pok. 4, parter, budynek B)

W przypadku problemu z wypełnieniem wniosku informacji udziela Wydział Polityki Społecznej –
Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej –                  
tel. 52 3497477 lub 52 3497693 lub  adres e-mail:
    lub  

Co zrobi urząd? 
Wniosek rozpatrzymy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,  w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, w terminie określonym w rozdziale 7 kpa. Wydanie zezwolenia może poprzedzić przeprowadzenie oględzin placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Jak się odwołać? 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
Informacje dodatkowe: 
Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego może, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci  w placówce, za zezwoleniem wojewody, przyjąć kolejne dziecko, w przypadku gdy umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecko lub osoba, która osiągnęła pełnoletność, zostały umieszczone w:
- domu pomocy społecznej,
- specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
- specjalnym ośrodku wychowawczym,
- hospicjum stacjonarnym,
- oddziale medycyny paliatywnej,
- areszcie śledczym,
- schronisku dla nieletnich,
- zakładzie karnym,
- zakładzie poprawczym.
Wojewoda może zezwolić na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce, kolejnego dziecka, pod warunkiem spełniania, po przyjęciu dziecka do placówki standardów, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Podstawa prawna: 
• art. 95 ust. 3a lub art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki do karty: 
DOCZałącznik nr 1 (46,50KB) - Wniosek o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

DOCZałącznik nr 2 (13,50KB) - Oświadczenie Dyrektora ponad limit.

Kartę zatwierdził:
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej – Dorota Hass

Karta obowiązuje od:
16 października 2017 r.