Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Wojewoda Kujawsko – Pomorski na wniosek instytucji tworzącej nadaje status Centrum Integracji Społecznej.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143  z późn. zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zamiejscowy w Toruniu
ul. Moniuszki 15 – 21, 87 –100 Toruń
Tel. 56 611 5122

ZASADY TWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Status Centrum nadaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej na podstawie wniosku składanego w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia lub od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku. Status Centrum nadaje się na okres 5 lat. Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworząca składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum. Wniosek powinien zawierać:

 1. nazwę instytucji tworzącej Centrum;
 2. informację o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;
 3. przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi;
 4. planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;
 5. program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
 6. przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;
  1. planowane rodzaje umów o pracę pracowników Centrum i ich wymiar czasu pracy;
 7. dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum;
 8. dane o zakładanych efektach działania Centrum, w tym planowaną liczbę osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji, planowaną liczbę osób, którym uczestniczenie w zajęciach w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub w podjęciu działalności gospodarczej, planowaną liczbę osób usamodzielnionych ekonomicznie;
 9. dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej;
 10. dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności Centrum;
 11. dane o innych źródłach finansowania działalności Centrum, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 12. projekt regulaminu Centrum.

OBOWIĄZKI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Centrum Integracji Społecznej jest obowiązane:

        informować wojewodę o każdej zmianie danych zawartych we wniosku w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany;
        przedstawiać corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz przyznającym dotacje Centrum marszałkowi województwa, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także instytucji tworzącej sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący.
        Wzór sprawozdania przedstawianego przez Centrum Integracji Społecznej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. „W sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez Centrum Integracji Społecznej” (Dz. U. Nr 196, poz. 1421).

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU

Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego - wnioski zostają rozpatrzone w ciągu miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.