Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

KARTA USŁUG

Wydział:
Wydział Polityki Społecznej

Komórka realizująca usługę:
Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Co chcę załatwić?
Uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Kogo dotyczy?
• powiatu i samorządu województwa
• podmiotu, któremu powiat lub samorząd województwa zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 
Co przygotować?
• Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
• Dokumenty wymienione w art. 106 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.:

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której    placówka opiekuńczo- wychowawcza ma prowadzić działalność,
- odpis z właściwego rejestru,
- oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności    lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka opiekuńczo-  wychowawcza, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- pozytywną opinię starosty powiatu, na terenie którego będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania,
- pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i  higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka opiekuńczo-wychowawcza, oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki,
- statut placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt,
- regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt,
- informację o sposobie finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie  zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


Pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, są wymagane w przypadku, gdy Wojewoda po przeprowadzeniu oględzin zażąda ich przedstawienia. 

Jakie dokumenty muszę wypełnić? 
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – załącznik nr1. 

Jak wypełnić dokumenty? 
Wniosek wypełnij czytelnie oraz uzupełnij wszystkie pola. 

Wymagane opłaty?
Nie podlega opłacie skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty?
Brak terminu, w zależności od potrzeb podmiotu prowadzącego.

Gdzie załatwię sprawę?
Wniosek możesz wysłać do nas pocztą na adres:
Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
lub złożyć
 w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pok. 4, parter, budynek B)

W przypadku problemu z wypełnieniem wniosku informacji udziela Wydział Polityki Społecznej - Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – tel. 52 3497477 lub 52 3497693 lub  adres e-mail:
    lub  

Co zrobi urząd?
Wniosek rozpatrzymy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, w terminie określonym w rozdziale 7 kpa.

Jak się odwołać?
Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:
Zezwolenie na prowadzenie placówki wydaje się po przeprowadzeniu oględzin obiektu, w którym placówka ma prowadzić działalność.
Po uzyskaniu zezwolenia placówka podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki:

- przestał spełniać warunki określone w ustawie i standardy usług określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r.  w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,

- nie przedstawi, na żądanie Wojewody, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów,

Wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków lub standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.
Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie placówki.
W przypadku cofnięcia zezwolenia Wojewoda wykreśla placówkę z rejestru placówek.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.


Załączniki do karty:
Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Kartę zatwierdził:
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej – Dorota Hass

Karta obowiązuje od:
16 października 2017 r.