Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. poz. 1562),
 3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. poz. 1532),

Wymagane dokumenty:

 1. Wnioski o zezwolenie :

A) wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (DOCpobierz plik (32,50KB));

B) wniosek o zezwolenie na prowadzenia w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (DOCpobierz plik (33,00KB));

 1. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom;
 2. Zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r.poz. 1333 ze zm.);
 3. Koncepcja prowadzenia placówki;
 4. Informacja o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki.

Opłata:

nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie Wydział Polityki Społecznej, w imieniu                 i z upoważnienia wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka;
wojewoda rozpatruje wniosek o zezwolenie w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 114 (sekretariat), tel. 52 34 97 680

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej, tel. 52 34 97 685, 52 34 97 675, 52 34 97 687

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:

pisemnie drogą pocztową.

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Inne informacje:

 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności statutowej – wydaje Wojewoda.
 2. Wzór wniosku o zezwolenie jest określony w załączniku do ww. rozporządzeń.
 3. W przypadku braków formalnych wniosku lub niedołączenia wymaganych dokumentów wojewoda wzywa podmiot występujący o zezwolenie do uzupełnienia braków formalnych lub do przedstawienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że nieuzupełnienie braków formalnych lub niedołączenie dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie Wydział Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy w imieniu Wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.
 5. W terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym usytuowany jest dom – Wojewoda rozpatruje wniosek.
 6. Wyniki oględzin obiektu bierze się pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie, szczególnie w zakresie standardów o których mowa w art.68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 7. W przypadku stwierdzenia, że placówka gwarantuje zapewnienie odpowiedniej opieki, w szczególności jeśli spełnia standardy o których mowa w art. 68 ww. ustawy, Wojewoda wydaje zezwolenie i wpisuje placówkę do rejestru placówek.
 8. Cofnięcie zezwolenia następuje na wniosek podmiotu prowadzącego placówkę albo z urzędu.
 9. W przypadku złożenia, przez podmiot prowadzący placówkę, wniosku o cofnięcie zezwolenia, podmiot ten w uzgodnieniu z wojewodą określa sposób zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w placówce.
 10. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki przestał spełniać warunki określone w ustawie, przestał spełniać wymagane standardy, o których mowa w ustawie, lub nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów.Po bezskutecznym upływie terminu, wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie placówki. W przypadku cofnięcia zezwolenia wojewoda wykreśla placówkę z rejestru.