Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej

Podstawa prawna:

 

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. ;
 2. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami, tj. dokumenty wskazujące, że budynek, w którym ma być prowadzony dom spełnia wymagania określone przepisami przeciwpożarowymi, sanitarnymi i budowlanymi, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzony dom, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt,
 5. w przypadku Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, innych osób prawnych oraz osób fizycznych:

 

 • dokumenty potwierdzające status prawny tego podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • informację o sposobie finansowania domu,
 • zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem;

 

Oświadczenia, o których wyżej mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Opłaty:

opłat nie pobiera się


Termin i sposób załatwienia:


przewidziane przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)


Miejsce złożenia dokumentów:


Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 114 (sekretariat), tel. 52 34 97 680


Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:


Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej, tel. 52 34 97 685, 34 97 308


Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:


pisemnie drogą pocztową


Tryb odwoławczy:


Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od jej otrzymania.


Inne informacje:


Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej składa podmiot prowadzący. Każde wydanie zezwolenia jest poprzedzone wizytacją obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej, a także analizą dokumentów dołączonych do wniosku. Po stwierdzeniu, że dokumenty są zgodne z przepisami prawa, a w placówce występują warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie wymaganego standardu Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej na czas nieokreślony. Wojewoda prowadzi rejestr domów pomocy społecznej, który jest ogłaszany do dnia 30 czerwca każdego roku w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej przestał spełniać warunki określone w ustawie o pomocy społecznej, przestał spełniać wymagane standardy, nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, oświadczeń lub informacji, wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej. W przypadku cofnięcia zezwolenia, wojewoda wykreśla dom z rejestru domów pomocy społecznej.