Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Podstawa prawna:

 1. art. 10d ust. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., 1172 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

Kto załatwia sprawę:
Wpisy do rejestru Organizatorów:
Oddział Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej,
tel. 0-52 34 97 261, 0-52 34 97 770,  0-5234-97-688 fax. 34 97 682,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 107, 142, 143

Wpisy do rejestru Ośrodków:
Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
tel. 56 611 5121, fax 56 622 6565
ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń, pok. 116
 

Jakie dokumenty i do kogo trzeba złożyć:

 1. DOCWniosek (124,00KB)  o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
  Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych składa się do Wojewody.

  Ponadto do wniosku należy załączyć:
  1. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej:
   1. aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki – w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną,
   2. dokument potwierdzający istnienie jednostki – w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
   3. wpis do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej tę działalność,
  2. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
  3. Informacje o prowadzonej, w okresie dwóch lat przed datą złożenia wniosku organizatora turnusów, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
  4. Statut, w przypadku jego posiadania;
  5. Nazwę banku i numerem własnego rachunku bankowego;
  6. Programy dla określonych we wniosku rodzajów turnusu, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, rodzajów zajęć kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych oraz określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danego turnusu.
 2.  DOCWniosek (259,50KB) o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
  Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych składa się do samorządu województwa.

Opłaty:

uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów lub ośrodków turnusów rehabilitacyjnych jest bezpłatne.

Termin załatwienia sprawy:

 1. Wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dokonuje Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, przekazując podmiotowi ubiegającemu się o taki wpis stosowne zawiadomienie.
 2. Wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych dokonuje Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku zaopiniowanego przez samorząd województwa, przekazując podmiotowi ubiegającemu się o taki wpis stosowne zawiadomienie.

Czy i gdzie można się odwołać:

brak możliwości odwołania się.

Ponadto warto wiedzieć:

 1. Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodki lub organizatorów turnusów warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).
 2. Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych może ubiegać się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie: stacjonarnej i niestacjonarnej.
 4. Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne jest rozpatrzenie przez Wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez samorząd województwa.

Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów
dla Osób Niepełnosprawnych dostępna jest na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/

Wnioskodawcy ubiegający się o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz dla wnioskodawców ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne mogą składać również wnioski ON-1 i ON-2 w formie elektronicznej przez Portal Informacyjno Usługowy:
 
• ON-1 Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
• ON-2 Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne
w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) : https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Podstawa prawna:

 1. art. 10d ust. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., 1172 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

Kto załatwia sprawę:
Wpisy do rejestru Organizatorów:
Oddział Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej,
tel. 0-52 34 97 261, 0-52 34 97 770,  0-5234-97-688 fax. 34 97 682,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 107, 142, 143

Wpisy do rejestru Ośrodków:
Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
tel. 56 611 5121, fax 56 622 6565
ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń, pok. 116
 

Jakie dokumenty i do kogo trzeba złożyć:

 1. DOCWniosek (124,00KB)  o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

  Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych składa się do Wojewody.

  Ponadto do wniosku należy załączyć:
  1. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej:
   1. aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki – w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną,
   2. dokument potwierdzający istnienie jednostki – w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
   3. wpis do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej tę działalność,
  2. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
  3. Informacje o prowadzonej, w okresie dwóch lat przed datą złożenia wniosku organizatora turnusów, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
  4. Statut, w przypadku jego posiadania;
  5. Nazwę banku i numerem własnego rachunku bankowego;
  6. Programy dla określonych we wniosku rodzajów turnusu, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, rodzajów zajęć kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych oraz określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danego turnusu.
 2. DOCWniosek (259,50KB)  o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.

  Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych składa się do samorządu województwa.

Opłaty:

uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów lub ośrodków turnusów rehabilitacyjnych jest bezpłatne.

Termin załatwienia sprawy:

 1. Wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dokonuje Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, przekazując podmiotowi ubiegającemu się o taki wpis stosowne zawiadomienie.
 2. Wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych dokonuje Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku zaopiniowanego przez samorząd województwa, przekazując podmiotowi ubiegającemu się o taki wpis stosowne zawiadomienie.

Czy i gdzie można się odwołać:

brak możliwości odwołania się.

Ponadto warto wiedzieć:

 1. Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodki lub organizatorów turnusów warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).
 2. Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych może ubiegać się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie: stacjonarnej i niestacjonarnej.
 4. Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne jest rozpatrzenie przez Wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez samorząd województwa.

Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów
dla Osób Niepełnosprawnych dostępna jest na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/

Wnioskodawcy ubiegający się o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz dla wnioskodawców ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne mogą składać również wnioski ON-1 i ON-2 w formie elektronicznej przez Portal Informacyjno Usługowy:
 
• ON-1 Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
• ON-2 Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne
w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) : https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0