Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej

Podstawa prawna:

art. 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz. 329).

Kto załatwia sprawę:

Oddział Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej,
tel. 0-52 34 97 261, 0-52 34 97 770, fax. 34 97 682,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 107, 142;

Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
tel. 56 611 5122, fax 56 622 6565
ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń, pok. 118

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 1. PDFWniosek (29,24KB) adresowany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej dokładnie określający: nazwę zakładu, siedzibę i dodatkowe miejsce(a) wykonywanej działalności gospodarczej.
 2. Informację o zakładzie pracy m.in. opis-charakterystyka zakładu (branża, profil produkcji, usług itp.).
 3. Informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń, zmianowość świadczonej pracy).
 4. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez właściwy organ gminy (miasta) lub wpis spółki, spółdzielni do rejestru sądowego (dla działalności podlegającej koncesjonowaniu – koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej wydaną przez odpowiedni organ).
 5. Umowę spółki.
 6. Kopię zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON.
 7. Kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru NIP.
 8. Tabele ilustrujące zatrudnienie (miesięczne - z podziałem na dni miesiąca) celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres co najmniej 6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Tabele winny zawierać dane o liczbie zatrudnionych w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (DOCWzór tabeli do pobrania (76,50KB)).
 9. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzającej, że użytkowane przez zakład obiekty i pomieszczenia odpowiadają warunkom określonym w art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy, tj.:
  1. odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
   (okoliczności powyższe stwierdza Państwowa Inspekcja Pracy na wniosek pracodawcy.)
 10. Informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zgodnie z wymogiem określonym w art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy ( kopie umów).

Dołączone do wniosku kopie dokumentów potwierdza pracodawca za zgodne z oryginałem.

Opłaty:

obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na podstawie art 1. pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.): od wniosku 10,00 zł, od zaświadczenia 17,00 zł, na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) wszystkie czynności, w tym także decyzje wydawane są bez zbędnej zwłoki.

pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej „kpa” mając na uwadze art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), stronie służy prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2.Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy może, na podstawie art. 52 § 3 w zw. Z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.), dalej „p.p.s.a”, wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę na podstawie art. 54 § 1 p.p.s.a. wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wpis od skargi wynosi 200 zł. Na podst. art. 243 § 1 w zw. z art. 244 § 1 p.p.s.a. strona może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, radcy prawnego.
3.Na podst. art. 127a § 1 i 2 w zw. z art. 127 § 3 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.             Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Ponadto warto wiedzieć:

decyzje w sprawie: przyznania statusu, zmiany, odmowy i utraty statusu zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda właściwy dla miejsca siedziby zakładu pracy.
Wojewoda prowadzi rejestr zakładów pracy chronionej.