Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej

Podstawa prawna:

 1. art. 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., 1172 z późn. zm.);
 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz. 329)
 3. rozporządzenie MPiPS z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012r. poz. 850).

Kto załatwia sprawę:

Oddział Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej,
tel. 0-52 34 97 261, 0-52 34 97 770,  0-5234-97-688 fax. 34 97 682,
ul. Konarskiego 1-3,
85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 107, 142, 143


Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
tel. 56 611 5121, 56 611 5124, fax 56 622 6565
ul. Moniuszki 15-21,
87-100 Toruń, pok. 116
 

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 1. Wniosek adresowany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej dokładnie określający: nazwę zakładu i siedzibę.
 2. Uchwała organu założycielskiego- organizatora (podmiotu powołującego zaz) lub inny akt powołujący zaz określający status prawny i podstawę działania zaz.
 3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  podmiotu powołującego za (dot. Fundacji, stowarzyszeń lub innych organizacji społecznych).
 4. Statut podmiotu powołującego zaz (na potwierdzenie, że do jego statutowych działań należy rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych).
 5. Statut zaz.
 6. wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zaz (art. 2 pkt 6 ustawy- oznacza przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) – ogół zatrudnionych w zaz, w tym osoby niepełnosprawne z rozbiciem na stopnie niepełnosprawności (wraz z opisem) i wyliczeniem proporcji, o których w § 2 ust. 2 rozporządzenia MIPS w sprawie zakładów aktywności zawodowej, dla wskazania spełniania wskaźników zatrudnienia osób określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy (co najmniej 70%  niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przy czym umiarkowanym nie więcej niż 35% ogółu zatrudnionych).
 7. spełnienie warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy potwierdzone decyzją PIP wydana na wniosek podmiotu powołującego.
 8. Potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy– dokumenty potwierdzające zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (umowa z zakładem opieki zdrowotnej, umowa z pielęgniarką, utworzony gabinet lekarski).
 9. Pełna informacja dotycząca rodzaju działalności prowadzonej przez zaz.
 10. Regon, NIP.
 11. Opinia starosty pozytywnie opiniująca utworzenie zaz.
 12. Adres zakładu i tytuł prawny lokalu/nieruchomości.
 13. Oświadczenie o utworzeniu rachunku bankowego dla wyodrębnionych środków zakładowego funduszu aktywności oraz o przekazaniu dochodów zaz na zakładowy fundusz aktywności.
 14. Oświadczenie, iż zakład aktywności zawodowej nie będzie prowadził działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Opłaty:

obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na podstawie art 1. pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000): od wniosku 10,00 zł, od zaświadczenia 17,00 zł, na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) wszystkie czynności, w tym także decyzje wydawane są bez zbędnej zwłoki.

 

pouczenie:

 

1. Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego DZ.U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm. ), zwanej dalej „kpa” mając na uwadze art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2019 r., 1172 z późn. zm.), stronie służy prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

2.Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy może, na podstawie art. 52 § 3 w zw. Z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.), dalej „p.p.s.a”, wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę na podstawie art. 54 § 1 p.p.s.a. wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wpis od skargi wynosi 200 zł. Na podst. art. 243 § 1 w zw. z art. 244 § 1 p.p.s.a. strona może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, radcy prawnego.

3.Na podst. art. 127a § 1 i 2 w zw. z art. 127 § 3 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

Ponadto warto wiedzieć:

decyzje w sprawie: przyznania statusu, zmiany, odmowy i utraty statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda właściwy dla miejsca siedziby zakładu pracy.
Wojewoda prowadzi rejestr decyzji wydanych w sprawie statusu zakładu pracy chronionej.