Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy znajduje się przy ul. Konarskiego 1-3 na IV piętrze w budynku B (wieżowiec) Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Przewodniczący WZON

Paweł Bednarski
ul. Konarskiego 1-3, budynek B, pok. 40b
tel. +48 52 349 75 17
e-mail: 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Zespołu - przyjmowanie interesantów, pism, odwołań, wniosków i skarg:
ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, budynek B, pok.42
tel. +48 52 349 75 16
fax +48 52 349 75 18
e-mail: 

 

Ważne! Podania wnoszone do organów administracji publicznej muszą zostać podpisane przez wnoszącego. Pisma przekazane przez e-mail nie mogą być podstawą wszczęcia procedury administracyjnej. Podania wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinny być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w odrębnych przepisach, tj. kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego (co jest możliwe np. przy użyciu platformy ePUAP).

 

Telefon kontaktowy czynny w godzinach pracy Urzędu: 52 349 75 16
W sytuacji alarmowej: tel. nr 112
W sprawie wymagającej interwencji Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych - tel. 52 349 75 17


Kontrola orzeczeń:

ul. Konarskiego 1-3, IV piętro w bud. B, pok. 40a, 40c

 

Nadzór nad orzecznictwem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - https://niepelnosprawni.gov.pl/p,61,kontakt

 

Miejsce posiedzeń składów orzekających:

Gabinet lekarski:
ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, budynek B, pok. 44
Pokój badań drugiego specjalisty - psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego:
ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, budynek B, pok. 41a i 41b

 

Miejsce dodatkowych badań medycznych:

gabinet lekarski:
ul. Konarskiego 1-3, V piętro, budynek B, pok. 54

 

Miejsce dodatkowych badań psychologicznych:

ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, budynek B, pok. 41a, 41b lub 40d

 

Czym się zajmujemy:

 1. Rozpatrujemy odwołania od orzeczeń wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako organ II instancji w postępowaniu administracyjnym. Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są niezbędnymi dokumentami przy ubieganiu się o ulgi i świadczenia dla osób niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Rozpatrujemy wnioski i skargi w ramach procedur administracyjnych.
 3. Rozpatrujemy zażalenia od postanowień i odwołania od decyzji wydawanych przez powiatowe zespoły w postępowaniach administracyjnych oraz wydajemy decyzje i postanowienia jako organ I instancji w postępowaniach administracyjnych wszczętych przed Wojewódzkim Zespołem.
 4. Sprawujemy w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nadzór nad działalnością powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na terenie województwa.
 5. Przeprowadzamy kontrole powiatowych i miejskich zespołów na terenie województwa.
 6. Przeprowadzamy postępowania kwalifikacyjne dla członków powiatowych i miejskich zespołów na terenie województwa.
 7. Organizujemy szkolenia, narady i konferencje w zakresie procedury orzeczniczej i zjawiska niepełnosprawności.
 8. Wykonujemy badania specjalistyczne na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 9. Monitorujemy niepełnosprawność na terenie województwa w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 10. Opracowujemy raporty i sprawozdania z realizacji zadań orzeczniczych na terenie województwa.

 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2022 roku zespoły orzekające o niepełnosprawności wydały łącznie 46 106 orzeczenia, z czego 39 319 orzeczenia dla osób po 16 roku życia oraz      6 787 dla osób przed 16 rokiem życia. Wojewódzki Zespół w Bydgoszczy w tym okresie rozpatrzył 3 683 odwołania od orzeczeń wydanych w I instancji.


Tryb postępowania:

 1. Postępowanie orzecznicze rozpoczyna się i toczy na wniosek osoby zainteresowanej, a w przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej na wniosek przedstawiciela ustawowego.
 2. We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności osoba zainteresowana składa wniosek i aktualne, nie starsze niż sprzed 30 dni, zaświadczenie lekarskie oraz posiadaną dokumentację medyczną. Formularze wniosku i zaświadczenia lekarskiego otrzymać można w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności oraz ośrodkach pomocy społecznej.
 3. Osoba wezwana na posiedzenie składu orzekającego zabiera ze sobą dowód tożsamości, który okazuje specjalistom. W przypadku braku dokumentu tożsamości skład orzekający odstępuje od badań, a osoba jest zobowiązana do dostarczenia w ciągu 14 dni licząc od daty posiedzenia pisemnego wniosku o ponowne wyznaczenie posiedzenia składu orzekającego - pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.
 4. Zainteresowany zobowiązany jest, pod rygorem odstąpienia od rozpatrywania wniosku, dostarczyć dodatkowe wyniki specjalistycznych badań lekarskich, jakie zlecił przewodniczący składu orzekającego oraz poddać się badaniom lekarza i innych specjalistów.
 5. Ustalanie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności oraz wskazań odbywa się na posiedzeniu składu orzekającego po przeprowadzeniu badania lekarskiego i specjalistycznych wywiadów. Podczas wywiadu sporządzanego w trakcie posiedzenie osoba zainteresowana udziela prawdziwych informacji pod rygorem prawnej odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy.
 6. Skład orzekający: lekarz-przewodniczący i orzecznik specjalista zgodnie ze specjalnością, wydaje stosowne orzeczenie w I instancji, od którego przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
 7. Odwołanie od orzeczenia w I instancji składa się w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie.
 8. Osobie zainteresowanej lub jej przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te są dokonywane w lokalu organu w obecności pracownika tego organu.
 9. Dodatkowe badania specjalistyczne wykonuje się bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy lub psychologów członków zespołu orzekającego. Stawiennictwo na badania jest obowiązkowe.
 10. Koszt przyjazdu do siedziby wojewódzkiego zespołu nie podlega zwrotowi.
 11. Skład orzekający wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie w II instancji, które jest ostateczne w administracyjnym trybie postępowania.
 12. Ostateczne orzeczenie wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności można zaskarżyć do sądu rejonowego - wydział pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu.
 13. Wojewódzki Zespół w Bydgoszczy nie przekłada wyroków sądu pracy i ubezpieczeń społecznych na orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Prawomocny wyrok sądu wiąże nie tylko strony i sąd, który go wydał, jak również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej.
 14. Postanowienia wydawane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności można zaskarżać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 15. Osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,  lub jej przedstawiciel ustawowy, może wystąpić do właściwego ze względu na zamieszkania powiatowego zespołu z wnioskiem o wydanie nowego orzeczenia na podstawie udokumentowanej zmiany w stanie zdrowia. Wniosek o ustalenie orzeczenie w związku ze zmianą stanu zdrowia można wnieść w każdym czasie, bez względu na fakt posiadania ważnego orzeczenia.
 16. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Wniosek o wydanie orzeczenia po wygaśnięciu orzeczenia dotychczasowego rozpatrzony zostanie w terminie miesiąca liczonego od dnia następującego po dniu, w którym ważność straciło orzeczenie dotychczasowe. Tym samym jeśli wniosek o wydanie orzeczenia złożono w dniu 01.06, a osoba posiada orzeczenie ważne do 30.06 tego samego roku, miesięczny termin na rozpatrzenie wniosku rozpoczyna bieg  począwszy od 01.07 tego roku.

 

 

Akty prawne regulujące postępowania przed powiatowymi i wojewódzkimi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,113,prawo

 

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności [stan na 31.05.2023]

W dniu 5 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 852 ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią art. 10 tej ustawy uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 roku.

Uchylony przepis art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie spowoduje jednak automatycznej utraty ważności wszystkich orzeczeń wydanych na czas określony, których termin ważności został przedłużony na podstawie wskazanego przepisu, ze względu na wprowadzoną przez ustawodawcę w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw regulację przejściową.

Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej. Zgodnie z jego treścią utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w tym przepisie, a mianowicie: orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw).

Przepis art. 23 i 24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, w myśl art. 28 pkt 2 tej ustawy, wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2023 roku.

W obowiązującym aktualnie stanie prawnym orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zachowują ważność na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku ogłoszonym na mocy § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028), od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania.

Jeśli stan zagrożenia epidemicznego odwołany zostanie przed dniem 6 sierpnia 2023 roku, orzeczenia nadal zachowują ważność na podstawie wyżej wskazanego art. 15h, w którym przewidziano przedłużenie ważności orzeczeń do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Natomiast od dnia wejścia w życie art. 10 oraz art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, tj. od dnia 6 sierpnia 2023 roku okres ważności orzeczeń określa art. 23 tej ustawy.

 

 

Powiatowe Zespoły Orzekające o Niepełnosprawności w Województwie Kujawsko-Pomorskim:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Sikorskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54 282 23 46

fax 54 282 79 28

e-mail: 

 

www: https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brodnicy

ul. Mickiewicza 1
87-300 Brodnica

tel. 56 493 37 29
fax 56 498 37 29 

e-mail: 

www: https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?c=1957

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy

(obejmuje orzekaniem mieszkańców powiatu bydgoskiego i Miasta Bydgoszcz) 

 

ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

tel. 52 340 15 13
fax 52 340 15 13 wew. 81


e-mail: 

www: http://mopsbydgoszcz.pl/?page_id=320

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmnie

ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno
tel. 56 67 72 412

fax. 56 67 72 446

e-mail: 

www: www.pzonchelmno.ugu.pl

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Dr. J.G. Koppa 1
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 45 29 

e-mail: 

www: https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/5279,powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu

(obejmuje orzekaniem mieszkańców powiatu grudziądzkiego i Miasta Grudziądz) 

ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
tel. 56 45 10 320

fax. 56 45 10 322

e-mail: 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu

ul. Mątewska 17 
88-101 Inowrocław 3
tel. +48 52 359 22 50 /~51 /~52/~47

e-mail: 

www: http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/starostwoowiatowe,30_744

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie

ul. Mickiewicza 58
87-600 Lipno
tel. 54 30 66 173/~172

e-mail: 

www: http://www.bip.lipnowski.powiat.pl/?cid=745

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie

(obejmuje dodatkowo orzekaniem mieszkańców powiatu żnińskiego)

 

ul. Ogrodowa 10, wejście B,
88-300 Mogilno
tel. 52 588 83 83 /~82

e-mail: 

www: http://www.powiat.mogilno.pl/asp/Informacje,Urzad,Wydzialy_starostwa,Powiatowy_Zespol_ds_Orzekania_o_Niepelnosprawnosci,30

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle Nad Notecią

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło Nad Notecią
tel. +48 52 386 66 70/~71

e-mail: alicja.brzezinska@powiat-nakielski.pl

www: https://powiat-nakielski.pl/artykul/508/6941/informacja-o-zespole

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów
tel. 54 285 56 50    
fax. 52 285 56 50

e-mail: 

www: https://www.bip.radziejow.pl/153,powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci

 

Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie

ul. Warszawska 38a
87-500 Rypin
tel. 54 280 36 41

e-mail: 

www: http://www.rypin.naszepcpr.pl/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

ul. Powstańców Wielkopolskich 2a
89-410 Więcbork
tel. 52 389 67 90
fax. 52 389 67 90

e-mail: 

www: http://www.pcprwiecbork.pl/pcpr/jednostki-podlegle/powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 173
86-100 Świecie
tel. 52 568 32 30
fax. 52 568 32 30

e-mail: pzoon@csw.pl

www: http://bip.csw.pl/struktura/wydzialy/powiatowy-zespol-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu

ul. Fałata 39
87-100 Toruń
tel. 56 611 88 92 /-91/-93
fax. 56 611 88 92 

e-mail: 

www: https://www.bip.torun.pl/umt_wydz.php?Kod=10&BaP=Wydz

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu

ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
tel. +48 56 662 87 62/-64/-65
fax. +48 56 662 87 63

e-mail: 

www: https://www.bip.powiattorunski.pl/8405,powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tucholi

ul. Kościuszki 16
89-500 Tuchola
tel. +48 52 559 20 41
tel. kom. 530 992 760

e-mail: 

www: http://www.bippowiat.tuchola.pl/?cid=824

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 24 51 wew. 103, 173

tel. kom. 502 401 325
fax. 56 688 24 51 wew. 103

e-mail: 

www: https://www.wabrzezno.pl/5672,powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-wabrzeznie

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. 54 423 23 85/~86

e-mail: 

www: https://bip.um.wlocl.pl/miejski-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci-we-wloclawku-2/

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

ul. Stodólna 68
87-800 Włocławek
tel. 54 230 46 59

e-mail: 

www: http://wloclawski.pl/units,more,21.html