Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy znajduje się przy ul. Konarskiego 1-3 na IV piętrze w budynku B (wieżowiec) Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Ważne informacje dla osób wnioskujących o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia:

 

Z powodu znacznej liczby złożonych wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (na koniec kwietnia 2024 r. liczba wniosków wynosiła ponad 13 tysięcy, z czego w styczniu 2024 r. do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy wpłynęło ponad 5 tysięcy wniosków) informujemy, iż rozpatrzenie wniosku może nie nastąpić w ciągu 3 miesięcy, tj. w terminie  ustawowym przewidzianym art. 6b4 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zawiadomienie o ewentualnym przekroczeniu terminu na rozpatrzenie sprawy zostanie przesłane do wnioskodawców listem poleconym lub za pośrednictwem portalu Empatia (w przypadku wniosków elektronicznych).

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, zostanie złożony wniosek, prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

 

Zapytania w sprawie wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia:

 

- pismo przesłane pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

 

- pytanie przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail:

 

Ważne! Pisma przekazane przez e-mail nie mogą być podstawą wszczęcia procedury administracyjnej. Podania wnoszone do organów administracji publicznej muszą zostać podpisane przez wnoszącego. Podania wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinny być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w odrębnych przepisach, tj. kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego (co jest możliwe np. przy użyciu platformy ePUAP).

 

- telefonicznie pod numerem (52) 349 75 16

 

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na znaczne zaangażowanie wszystkich pracowników Wojewódzkiego Zespołu przy obsłudze procedury rozpatrywania wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, niestety nie jesteśmy w stanie w stopniu satysfakcjonującym dla osób zainteresowanych obsługiwać telefonu kontaktowego. Najbardziej efektywną formą kontaktu pozostaje pismo lub e-mail skierowany do Wojewódzkiego Zespołu.

 

Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia jest wymagana do uzyskania świadczenia wspierającego

 

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadziła nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

 

Zgodnie z intencją ustawodawcy celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom z niepełnosprawnościami mającym największą potrzebę wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

O świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskały decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 pkt), wydaną przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W 2024 roku świadczenie wypłacane będzie tylko osobom z niepełnosprawnościami, u których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 87 do 100 punktów.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnościami, która legitymuje się odpowiednim orzeczeniem (tj. orzeczeniem o przyznanym jej stopniu niepełnosprawności, orzeczeniem  o niezdolności do pracy i/lub do samodzielnej egzystencji bądź orzeczeniem  o inwalidztwie). Nie będzie miał znaczenia moment powstania niepełnosprawności ani rodzaj posiadanego przez te osoby stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

 

Uzyskanie świadczenia wspierającego odbywa się w dwóch etapach:

I etap - uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2024 r. można złożyć wniosek o ww. decyzję wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem oraz kopią dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności.

Wniosek z załącznikami można składać:

 • pocztą tradycyjną na adres wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, ul. Konarskiego1-3, 85-066 Bydgoszcz,
 • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ul. Konarskiego 1-3 na IV piętrze w budynku B (wieżowiec) Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • elektronicznie przez portal Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/

 

 

II etap – złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego wraz z decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski do ZUS składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

 

Załączniki

PDFwniosek_o_wydanie_decyzji_ustalajacej_poziom_potrzeby_wsparcia.pdf (489,07KB)
PDFkwestionariusz_samooceny_trudnosci.pdf (324,96KB)
 

 

Przewodniczący WZON

Paweł Bednarski
ul. Konarskiego 1-3, budynek B, pok. 40b
tel. +48 52 349 75 17

 

Sekretariat Wojewódzkiego Zespołu - przyjmowanie interesantów, pism, odwołań, wniosków i skarg:
ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, budynek B, pok.42
tel. +48 52 349 75 16
fax +48 52 349 75 18
e-mail: 

 

Ważne! Podania wnoszone do organów administracji publicznej muszą zostać podpisane przez wnoszącego. Pisma przekazane przez e-mail nie mogą być podstawą wszczęcia procedury administracyjnej. Podania wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinny być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w odrębnych przepisach, tj. kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego (co jest możliwe np. przy użyciu platformy ePUAP).

 

Telefon kontaktowy czynny w godzinach pracy Urzędu: 52 349 75 16
W sytuacji alarmowej: tel. nr 112
W sprawie wymagającej interwencji Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych - tel. 52 349 75 17


Kontrola orzeczeń:

ul. Konarskiego 1-3, IV piętro w bud. B, pok. 40a, 40c

 

Nadzór nad orzecznictwem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - https://niepelnosprawni.gov.pl/p,61,kontakt

 

Miejsce posiedzeń składów orzekających:

Gabinet lekarski:
ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, budynek B, pok. 44
Pokój badań drugiego specjalisty - psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego:
ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, budynek B, pok. 41a i 41b

 

Miejsce dodatkowych badań medycznych:

gabinet lekarski:
ul. Konarskiego 1-3, V piętro, budynek B, pok. 54

 

Miejsce dodatkowych badań psychologicznych:

ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, budynek B, pok. 41a, 41b lub 40d

 

Czym się zajmujemy:

 1. Rozpatrujemy odwołania od orzeczeń wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako organ II instancji w postępowaniu administracyjnym. Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są niezbędnymi dokumentami przy ubieganiu się o ulgi i świadczenia dla osób niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Rozpatrujemy wnioski i skargi w ramach procedur administracyjnych.
 3. Rozpatrujemy zażalenia od postanowień i odwołania od decyzji wydawanych przez powiatowe zespoły w postępowaniach administracyjnych oraz wydajemy decyzje i postanowienia jako organ I instancji w postępowaniach administracyjnych wszczętych przed Wojewódzkim Zespołem.
 4. Sprawujemy w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nadzór nad działalnością powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na terenie województwa.
 5. Przeprowadzamy kontrole powiatowych i miejskich zespołów na terenie województwa.
 6. Przeprowadzamy postępowania kwalifikacyjne dla członków powiatowych i miejskich zespołów na terenie województwa.
 7. Organizujemy szkolenia, narady i konferencje w zakresie procedury orzeczniczej i zjawiska niepełnosprawności.
 8. Wykonujemy badania specjalistyczne na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 9. Monitorujemy niepełnosprawność na terenie województwa w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 10. Opracowujemy raporty i sprawozdania z realizacji zadań orzeczniczych na terenie województwa.

 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2022 roku zespoły orzekające o niepełnosprawności wydały łącznie 46 106 orzeczenia, z czego 39 319 orzeczenia dla osób po 16 roku życia oraz      6 787 dla osób przed 16 rokiem życia. Wojewódzki Zespół w Bydgoszczy w tym okresie rozpatrzył 3 683 odwołania od orzeczeń wydanych w I instancji.


Tryb postępowania:

 1. Postępowanie orzecznicze rozpoczyna się i toczy na wniosek osoby zainteresowanej, a w przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej na wniosek przedstawiciela ustawowego.
 2. We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności osoba zainteresowana składa wniosek i aktualne, nie starsze niż sprzed 30 dni, zaświadczenie lekarskie oraz posiadaną dokumentację medyczną. Formularze wniosku i zaświadczenia lekarskiego otrzymać można w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności oraz ośrodkach pomocy społecznej.
 3. Osoba wezwana na posiedzenie składu orzekającego zabiera ze sobą dowód tożsamości, który okazuje specjalistom. W przypadku braku dokumentu tożsamości skład orzekający odstępuje od badań, a osoba jest zobowiązana do dostarczenia w ciągu 14 dni licząc od daty posiedzenia pisemnego wniosku o ponowne wyznaczenie posiedzenia składu orzekającego - pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.
 4. Zainteresowany zobowiązany jest, pod rygorem odstąpienia od rozpatrywania wniosku, dostarczyć dodatkowe wyniki specjalistycznych badań lekarskich, jakie zlecił przewodniczący składu orzekającego oraz poddać się badaniom lekarza i innych specjalistów.
 5. Ustalanie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności oraz wskazań odbywa się na posiedzeniu składu orzekającego po przeprowadzeniu badania lekarskiego i specjalistycznych wywiadów. Podczas wywiadu sporządzanego w trakcie posiedzenie osoba zainteresowana udziela prawdziwych informacji pod rygorem prawnej odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy.
 6. Skład orzekający: lekarz-przewodniczący i orzecznik specjalista zgodnie ze specjalnością, wydaje stosowne orzeczenie w I instancji, od którego przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
 7. Odwołanie od orzeczenia w I instancji składa się w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie.
 8. Osobie zainteresowanej lub jej przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te są dokonywane w lokalu organu w obecności pracownika tego organu.
 9. Dodatkowe badania specjalistyczne wykonuje się bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy lub psychologów członków zespołu orzekającego. Stawiennictwo na badania jest obowiązkowe.
 10. Koszt przyjazdu do siedziby wojewódzkiego zespołu nie podlega zwrotowi.
 11. Skład orzekający wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie w II instancji, które jest ostateczne w administracyjnym trybie postępowania.
 12. Ostateczne orzeczenie wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności można zaskarżyć do sądu rejonowego - wydział pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu.
 13. Wojewódzki Zespół w Bydgoszczy nie przekłada wyroków sądu pracy i ubezpieczeń społecznych na orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Prawomocny wyrok sądu wiąże nie tylko strony i sąd, który go wydał, jak również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej.
 14. Postanowienia wydawane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności można zaskarżać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 15. Osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,  lub jej przedstawiciel ustawowy, może wystąpić do właściwego ze względu na zamieszkania powiatowego zespołu z wnioskiem o wydanie nowego orzeczenia na podstawie udokumentowanej zmiany w stanie zdrowia. Wniosek o ustalenie orzeczenie w związku ze zmianą stanu zdrowia można wnieść w każdym czasie, bez względu na fakt posiadania ważnego orzeczenia.
 16. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Wniosek o wydanie orzeczenia po wygaśnięciu orzeczenia dotychczasowego rozpatrzony zostanie w terminie miesiąca liczonego od dnia następującego po dniu, w którym ważność straciło orzeczenie dotychczasowe. Tym samym jeśli wniosek o wydanie orzeczenia złożono w dniu 01.06, a osoba posiada orzeczenie ważne do 30.06 tego samego roku, miesięczny termin na rozpatrzenie wniosku rozpoczyna bieg  począwszy od 01.07 tego roku.

 

 

Akty prawne regulujące postępowania przed powiatowymi i wojewódzkimi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,113,prawo


Ogłoszenie w sprawie przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności [stan na 30.12.2023]

Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768) zmieniono zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Zmiany weszły w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 1 ww. ustawy, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.):

 1. które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym (zob. poniżej), albo
 2. którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.,

zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, o którym mowa w pkt 1, stanowił, że orzeczenie, którego okres ważności:

 1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
 3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 6 sierpnia 2023 r.– zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na okres wskazany w art. 1, karta parkingowa, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

 

 

Powiatowe Zespoły Orzekające o Niepełnosprawności w Województwie Kujawsko-Pomorskim:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Sikorskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54 282 23 46

fax 54 282 79 28

e-mail: 

 

www: https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brodnicy

ul. Mickiewicza 1
87-300 Brodnica

tel. 56 493 37 29
fax 56 498 37 29 

e-mail: 

www: https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?c=1957

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy

(obejmuje orzekaniem mieszkańców powiatu bydgoskiego i Miasta Bydgoszcz) 

 

ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

tel. 52 340 15 13
fax 52 340 15 13 wew. 81


e-mail: 

www: http://mopsbydgoszcz.pl/?page_id=320

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmnie

ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno
tel. 56 67 72 412

fax. 56 67 72 446

e-mail: 

www: www.pzonchelmno.ugu.pl

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Dr. J.G. Koppa 1
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 45 29 

e-mail: 

www: https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/5279,powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu

(obejmuje orzekaniem mieszkańców powiatu grudziądzkiego i Miasta Grudziądz) 

ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
tel. 56 45 10 320

fax. 56 45 10 322

e-mail: 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu

ul. Mątewska 17 
88-101 Inowrocław 3
tel. +48 52 359 22 50 /~51 /~52/~47

e-mail: 

www: http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/starostwoowiatowe,30_744

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie

ul. Mickiewicza 58
87-600 Lipno
tel. 54 30 66 173/~172

e-mail: 

www: http://www.bip.lipnowski.powiat.pl/?cid=745

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie

(obejmuje dodatkowo orzekaniem mieszkańców powiatu żnińskiego)

 

ul. Ogrodowa 10, wejście B,
88-300 Mogilno
tel. 52 588 83 83 /~82

e-mail: 

www: http://www.powiat.mogilno.pl/asp/Informacje,Urzad,Wydzialy_starostwa,Powiatowy_Zespol_ds_Orzekania_o_Niepelnosprawnosci,30

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle Nad Notecią

ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło Nad Notecią
tel. +48 52 386 66 70/~71

e-mail: alicja.brzezinska@powiat-nakielski.pl

www: https://powiat-nakielski.pl/artykul/508/6941/informacja-o-zespole

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów
tel. 54 285 56 50    
fax. 52 285 56 50

e-mail: 

www: https://www.bip.radziejow.pl/153,powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci

 

Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie

ul. Warszawska 38a
87-500 Rypin
tel. 54 280 36 41

e-mail: 

www: http://www.rypin.naszepcpr.pl/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

ul. Powstańców Wielkopolskich 2a
89-410 Więcbork
tel. 52 389 67 90
fax. 52 389 67 90

e-mail: 

www: http://www.pcprwiecbork.pl/pcpr/jednostki-podlegle/powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 173
86-100 Świecie
tel. 52 568 32 30
fax. 52 568 32 30

e-mail: pzoon@csw.pl

www: http://bip.csw.pl/struktura/wydzialy/powiatowy-zespol-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu

ul. Fałata 39
87-100 Toruń
tel. 56 611 88 92 /-91/-93
fax. 56 611 88 92 

e-mail: 

www: https://www.bip.torun.pl/umt_wydz.php?Kod=10&BaP=Wydz

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu

ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
tel. +48 56 662 87 62/-64/-65
fax. +48 56 662 87 63

e-mail: 

www: https://www.bip.powiattorunski.pl/8405,powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tucholi

ul. Kościuszki 16
89-500 Tuchola
tel. +48 52 559 20 41
tel. kom. 530 992 760

e-mail: 

www: http://www.bippowiat.tuchola.pl/?cid=824

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 24 51 wew. 103, 173

tel. kom. 502 401 325
fax. 56 688 24 51 wew. 103

e-mail: 

www: https://www.wabrzezno.pl/5672,powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-wabrzeznie

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. 54 423 23 85/~86

e-mail: 

www: https://bip.um.wlocl.pl/miejski-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci-we-wloclawku-2/

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

ul. Stodólna 68
87-800 Włocławek
tel. 54 230 46 59

e-mail: 

www: http://wloclawski.pl/units,more,21.html