Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 4 stycznia 2021 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 12 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 4 stycznia 2021 r. na rzecz inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o. o., reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Michalinę Kozak, decyzji
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, na której planowane jest przeprowadzenie badań geologicznych w celu zbadania warunków posadowienia obiektu budowlanego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotową decyzją:

Lp.

Gmina

Obręb

Nr działki

Numer KW

1

2

3

4

5

Powiat świecki

1.

Bukowiec

0002 Branica

43

BY1S/00054939/7

2.

Bukowiec

0002 Branica

25/7

BY1S/00054939/7

3.

Bukowiec

0002 Branica

50/4

BY1S/00054939/7

4.

Bukowiec

0003 Bukowiec

194/2

BY1S/00014300/7

5.

Bukowiec

0015 Przysiersk

316/2

BY1S/00017086/1

6.

Bukowiec

0015 Przysiersk

340/1

BY1S/00009163/6

7.

Bukowiec

0002 Branica

283

BY1S/00060379/8

8.

Bukowiec

0002 Branica

284

BY1S/00054190/4

9.

Bukowiec

0002 Branica

285/2

BY1S/00056957/3

10.

Bukowiec

0002 Branica

25/6

BY1S/00060240/5

Powiat tucholski

11.

Kęsowo

0008 Żalno

198

BY1T/00031618/5

12.

Kęsowo

0008 Żalno

191

BY1T/00031589/2

13.

Tuchola

0001 Bladowo

47/2

BY1T/00017037/4

14.

Tuchola

0001 Bladowo

113/3

BY1T/00027181/1

15.

Tuchola

0001 Bladowo

125

BY1T/00005288/1

16.

Lubiewo

0005 Lubiewice

170/3

BY1T/00014852/2

17.

Lubiewo

0005 Lubiewice

208/2

BY1T/00014852/2

18.

Lubiewo

0005 Lubiewice

233/4

BY1T/00014852/2

19.

Lubiewo

0001 Bysław

526/3

BY1T/00000583/4

 

 

 

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji wg zasad określonych na  stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informacje pod nr telefonu 52 349 74 91 (w godz. od 11:00 do 14:00) lub mailowo (e-mail: molszak@bydgoszcz.uw.gov.pl).  

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

             Zygmunt Borkowski

           Dyrektor

 Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

WIR.I.7840.9.85.2020.MO (D)