Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.747.14.2020.EP

                       

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

z dnia  30  grudnia 2020 r.           

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 28 grudnia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał dla spółki PERN S.A.
z siedzibą w Płocku decyzję zezwalającą na wejście na teren nieruchomości celem wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu,
w ramach przedsięwzięcia: „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotową decyzją:

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Nr KW

1

2

3

4

5

Powiat brodnicki

1

Bobrowo

Drużyny

82/5

TO1B/00010229/7

2

Brodnica

Gorczenica

119/4

TO1B/00033226/3

3

Bobrowo

Grzybno

133/1

TO1B/00011624/3

4

Osiek

Jeziorki

99/1

TO1B/00023255/2

5

Osiek

Jeziorki

97/1

TO1B/00020750/1

6

Osiek

Jeziorki

88/4

TO1B/00039098/8

Powiat grudziądzki

7

Łasin

Nowe Jankowice

32/1

TO1U/00010224/0

8

Łasin

Szonowo Szlacheckie

238/4

TO1U/00036574/6

9

Łasin

Szynwałd

184/4

TO1U/00023535/7

10

Łasin

Szynwałd

180

TO1U/00001709/8

11

Łasin

Szynwałd

179/3

TO1U/00052410/7

12

Łasin

Szynwałd

177/2

TO1U/00047465/9

13

Łasin

Szynwałd

174/4

TO1U/00057653/7

Powiat rypiński

14

Rypin

Godziszewy

92/9

WL1Y/00029604/9

15

Rypin

Godziszewy

80/4

WL1Y/00026876/5

16

Rypin

Godziszewy

80/2

WL1Y/00026876/5

17

Rypin

Godziszewy

22/4

WL1Y/00006662/6

18

Rypin

Godziszewy

10/6

WL1Y/00015961/8

19

Rypin

Godziszewy

10/3

WL1Y/00015961/8

20

Rypin

Puszcza Miejska

61

WL1Y/00007867/0

21

Rypin

Puszcza Rządowa

102/3

WL1Y/00029337/6

22

Rypin

Rypałki Prywatne

29/2

WL1Y/00013046/4

23

Rogowo

Narty

231/2

Brak KW

24

Rogowo

Narty

228/2

WL1Y/00019389/2

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  o  przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się  w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu
do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nrtelefonu 52 34 97 400;
  • e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
 za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji (art. 35 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy o  przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie (at. 35 ust. 3 ww.  ustawy).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym wojewoda zawiadamia pozostałe strony o wydanej decyzji w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu
na lokalizację strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego,
a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.  

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Gminy Brodnica, Urzędzie Gminy w Bobrowie, Urzędzie Gminy Osiek, Urzędzie Gminy
w Rogowie, Urzędzie Gminy Rypin i Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Znak sprawy:

WIR.II.747.14.2020.EP

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
         w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa