Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 4 stycznie 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.72.2020.PK (D)

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 4 stycznia 2021 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 12 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 4 stycznia 2021 r. na rzecz inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Michalinę Kozak, decyzji
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, na której planowane jest przeprowadzenie badań geologicznych w celu zbadania warunków posadowienia obiektu budowlanego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotową decyzją:

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Numer KW

1

2

3

4

5

Powiat świecki

1.

Bukowiec

Branica

287/2

BY1S/00062189/3

2.

Bukowiec

Branica

252/9

BY1S/00026912/7

3.

Bukowiec

Branica

306/13

BY1S/00026912/7

4.

Bukowiec

Bukowiec

38/1

BY1S/00043126/5

5.

Bukowiec

Bukowiec

586

brak

6.

Bukowiec

Przysiersk

395/3

BY1S/00039438/4

7.

Bukowiec

Przysiersk

393/1

BY1S/00004569/7

8.

Bukowiec

Krupocin

63/1

BY1S/00044911/2

9.

Bukowiec

Krupocin

78/3

BY1S/00043870/5

10.

Bukowiec

Krupocin

73/2

BY1S/00043870/5

11.

Bukowiec

Krupocin

74/4

BY1S/00043870/5

12.

Lniano

Błądzim

496

BY1S/00048240/5

Powiat tucholski

13.

Lubiewo

Bysław

555/4

BY1T/00001514/7

14.

Lubiewo

Bysławek

14/1

BY1T/00010336/1

15.

Lubiewo

Bysławek

9

BY1T/00001793/6

16.

Lubiewo

Lubiewice

63/1

BY1T/00019938/4

17.

Tuchola

Mały Mędromierz

89/2

BY1T/00007865/4

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo
(e-mail: pkaczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 98 w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

             Zygmunt Borkowski

           Dyrektor

 Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

                                  

 

 

 

WIR.I.7840.9.72.2020.PK (D)