Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie WIR.I.7840.9.48.2020.MB (D)

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2020 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 12 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 31 grudnia 2020 r. na rzecz inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Michalinę Kozak, decyzji
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, na której planowane jest przeprowadzenie badań geologicznych w celu zbadania warunków posadowienia obiektu budowlanego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotową decyzją:

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Numer KW

1

2

3

4

5

Powiat świecki

1

Świekatowo

Zalesie Królewskie

132

BY1S/00019847/8

2

Bukowiec

Branica

268/2

BY1S/00035935/0

3

Bukowiec

Krupocin

87/9

BY1S/00001269/3

4

Bukowiec

Krupocin

70/2

BY1S/00022927/7

Powiat tucholski

5

Kęsowo

Żalno

470/7

BY1T/00021803/6

6

Tuchola

Mały Mędromierz

69

BY1T/00000665/3

7

Lubiewo

Lubiewice

142/2

BY1T/00008860/6

8

Lubiewo

Lubiewice

65/1

BY1T/00010937/4

9

Lubiewo

Minikowo

113

BY1T/00003298/0

10

Lubiewo

Minikowo

111

BY1T/00001299/3

11

Lubiewo

Bysławek

8/1

BY1T/00027946/2

12

Lubiewo

Lubiewo

696/10

BY1T/00014812/0

13

Lubiewo

Lubiewice

138

Brak nr KW

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo
(e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.9.48.2020.MB (D)