Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

Informacje o wydziale

Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki mieści się na parterze i pierwszym piętrze budynku A, ul. Jagiellońska 3 oraz na parterze budynku C.

Zespołem Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki kieruje

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Krzysztof Ciecierski
tel. +48 52 349 72 36
e-mail:

 

Oddział Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
Krzysztof Ciecierski
tel. +48 52 349 72 36
e-mail:

Kierownik Kancelarii Tajnej/Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych
Ewa Pierzchalska 
tel. +48 52 349 72 32
e-mail:

Administrator Systemu
Maciej Antczak
tel. +48 52 349 76 99
e-mail:

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Krzysztof Ciecierski
tel. +48 52 349 72 36
e-mail:

 

Do zadań Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych należy m.in.:

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • Prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • Organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 • Zapewnienie funkcjonowania i ochrony systemów teleinformatycznych, w których
  są przetwarzane informacje niejawne;
 • Prowadzenie Kancelarii Tajnej.

 

Oddział Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zapewnienie obsługi w zakresie ochrony informacji niejawnych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wraz z Delegaturami w Toruniu i we Włocławku oraz w n/w jednostkach rządowej administracji zespolonej:

 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy;
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  w Bydgoszczy;
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy;
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy;
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu;
 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy;
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy;
 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;

 

Oddział Informatyki i Telekomunikacji

Kierownik
Andrzej Wilemski
tel. +48 52 349 77 17
e-mail:

Zajmujemy się m.in.:

 • Zabezpieczaniem prawidłowego funkcjonowania od strony informatycznej systemów komputerowych działających w Urzędzie;
 • Obsługą informatyczną Urzędu;
 • Zabezpieczeniem obsługi łączności telefonicznej, faksowej, wideokonferencyjnej oraz infrastruktury sieciowej dla potrzeb Urzędu;
 • Obsługą nagłośnienia konferencji, narad i szkoleń prowadzonych w budynkach Urzędu.

  

Wieloosobowe stanowisko ds. oświadczeń majątkowych i przeciwdziałania korupcji

Andrzej Szklarek
tel. +48 52 349 76 96
e-mail:

Magdalena Hanyżewska
tel. +48 52 349 72 39
e-mail:

Paweł Klamka
tel. +48 52 349 77 98
e-mail:

 

Zajmujemy się realizacją zadań w zakresie oświadczeń majątkowych składanych:

 • Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu przez osoby pełniące funkcje i zajmujące stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu przez osoby kierujące rządową administracją zespoloną Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Dyrektorowi Generalnemu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przez zobowiązanych pracowników K-PUW.    

Dodatkowo realizujemy zadania w zakresie konfliktu interesów i prewencji antykorupcyjnej.

 

Wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa fizycznego i dozoru Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Mateusz Szczudło

pok. nr 10, parter, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. +48 52 349 7852

e-mail:

Zajmujemy się realizacją zadań związanych z zabezpieczeniem dozoru, ochrony fizycznej i ochrony przeciwpożarowej Urzędu, w tym m.in.:

 • Monitorowanie funkcjonowania i utrzymania w stałej sprawności systemów alarmowych i monitoringu w obiektach Urzędu;
 • Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu w Bydgoszczy oraz jego Delegaturach;
 • Wykonywanie czynności portierskich;
 • Realizacja zadań powierzonych Dyrektorowi Generalnemu Urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie.

 

Samodzielne stanowisko ds. obronności i bezpieczeństwa Urzędu

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Obronności

Leszek Szplit

tel. +48 52 349 7354

e-mail:

Zajmuje się m.in.:

 • planowaniem, koordynowaniem i realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego będących w kompetencjach Dyrektora Generalnego Urzędu,
 • planowaniem i realizacją zadań związanych z obronnością Urzędu w czasie pokoju, na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.  

 

 Wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Główny Specjalista ds. BHP
Jolanta Pawlikowska-Cichy

pok. nr 10, parter, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. 52 349-7360
e-mail:    

Ekspert – Starszy Inspektor ds. BHP

Mateusz Szczudło

pok. nr 10, parter, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. +48 52 349 7852

e-mail:

Zajmujemy się m.in.:

 • prowadzeniem spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie.