Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Możecie nas Państwo znaleźć:

1.    w Bydgoszczy - na IX i XIII piętrze budynku B Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3,
2.    w Toruniu - na  I piętrze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21,
3.    we Włocławku - na I piętrze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy we Włocławku, ul. Brzeska 8.

Dyrektor
Krzysztof Poskrop
ul. Konarskiego 1-3, pok. 91e
tel. 52 349-7750
fax 52 349-7752
e-mail: 

Oddział Regulacji Stanów Prawnych i Uwłaszczeń

Kierownik
Iwona Szatkowska
ul. Konarskiego 1-3, pok. 91f
tel. 52 349-7757
e-mail: 

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Komunalizacji

Kierownik
Magdalena Cyran
ul. Konarskiego 1-3, pok. 91c
tel. 52 349-7753
e-mail: 

Oddział Skarbu Państwa

Kierownik
Katarzyna Fulara
ul. Konarskiego 1-3, pok. 91c
tel. 52 349-7753
e-mail: 

Wydział funkcjonuje również w Delegaturach Zamiejscowych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Oddział Zamiejscowy w Toruniu

Kierownik
Joanna Marcykiewicz
Toruń, ul. Moniuszki 15-21, pok. 132
Tel. 56 611 51 14
e-mail:


 

Oddział Zamiejscowy we Włocławku

Kierownik
Witold Janiak
Włocławek ul. Brzeska 8, pok 21, 22, 23
Tel. 54 232 57 21
e-mail:

 


Zakres działań Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości

Do zakresu działania Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Komunalizacji należy:
1.    Wykonywanie zadań organu pierwszej instancji w sprawach:
        a)    przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
       b)    regulowania stanów prawnych gospodarstw i nieruchomości rolnych związanych z wykonaniem dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
        c)    przekazywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz gmin;    
2.    Wykonywanie zadań organu drugiej instancji o stwierdzenie nieważności decyzji w szczególności dotyczących dekretu o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem.
3.    Nadzorowanie i kontrolowanie starostów i prezydentów miast na prawach   powiatu w przedmiocie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
4.    Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez starostów, dotyczących:
        a)    ustalenia, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie,
       b)    ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
5.    Przygotowywanie decyzji Wojewody w sprawie nieodpłatnego nabycia:
        a)    przez gminę własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa,
        b)    przez Skarb Państwa nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa.

Do zakresu działania Oddziału Regulacji Stanów Prawnych i Uwłaszczeń należy:

1.    Wykonywanie zadań organu pierwszej instancji w sprawach;
        a)    uwłaszczenia państwowych osób prawnych nieruchomościami Skarbu Państwa:
                  -     Polskie Koleje Państwowe;
                  -     uczelnie wyższe;
                  -     inne państwowe osoby prawne;
      b)    nabywania przez Skarb Państwa prawa własności gruntów wchodzących w skład linii kolejowych i jednoczesnego potwierdzania nabycia przez PKP prawa użytkowania wieczystego tych gruntów;
       c)    ustalania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w stosunku do nieruchomości uwłaszczonych na rzecz państwowych osób prawnych,
       d)    ustalania kwoty należnej za nabycie własności budynków, innych urządzeń i lokali, znajdujących się na uwłaszczonym gruncie, a nie nabytych ze środków własnych państwowej osoby prawnej lub jej poprzednika prawnego,
        e)    stwierdzania nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.
2.    Rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie organów, dotyczących spraw należących do zakresu działania oddziału.
3.    Wykonywanie zadań z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości kościołów i związków wyznaniowych:
        a)    Kościół Rzymskokatolicki,   
        b)    Kościół Ewangelicko-Augsburski,
        c)    Gminy Wyznaniowe Żydowskie.
4.    Reprezentowanie Wojewody na posiedzeniach komisji regulacyjnych, przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5.    Nadzorowanie podmiotów będących adresatami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania obowiązków nałożonych na nich wskazaną ustawą i dotyczących ujawnienia nieruchomości w księgach wieczystych;
6.    Nadzorowanie i kontrolowanie starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w przedmiocie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Do zakresu działania Oddziału Skarbu Państwa należy w szczególności:

1.      Rozpatrywanie wniosków starostów i prezydentów miast na prawach powiatu,  wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i przygotowywanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez nich rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:

1.      zbywanie;

2.      darowiznę;

3.      zamianę;

4.      sprzedaż za obniżoną cenę;

5.      oddawanie nieodpłatne gruntów w użytkowanie wieczyste;

6.      obciążanie nieodpłatne ograniczonymi prawami rzeczowymi;

7.      wykonywanie czynności dotyczących trwałego zarządu;

8.      udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży;

9.      obniżanie bądź podwyższanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków;

10.  udzielanie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;

11.  przyznawanie pierwszeństwa nabywania lokali mieszkalnych;

12.  zwalnianie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu;

13.  ustalanie warunków korzystania z nieruchomości przez państwowe jednostki organizacyjne;

14.  podwyższanie stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe.

2.      Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez starostów, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczących:

1.      wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości;

2.      odszkodowań;

3.      ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i wydawania zezwoleń na zajęcie nieruchomości;

4.      oddawania nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd;

5.      przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3.      Wykonywanie zadań organu drugiej instancji w sprawach:

1.      rozpatrywania wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji starostów wykonujących zadania administracji rządowej;

2.      ustanawiania z mocy prawa trwałego zarządu do nieruchomości pozostających  dotychczas w trwałym zarządzie wojewódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków i ich delegatur na rzecz właściwych wojewódzkich urzędów ochrony zabytków  i ich delegatur;

3.      wywłaszczania, ustalania odszkodowania i ustanawiania trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg krajowych i autostrad.

4.      Rozpatrywanie skarg na działanie organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu administracji rządowej.

5.      Nadzorowanie i kontrolowanie starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w przedmiocie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

6.      Udział w opracowywaniu projektu budżetu Wojewody w działach 700 i 710- dochody, wydatki i dotacje celowe dla starostów i samorządu województwa, wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami wraz
z koordynacją i nadzorem w sprawach dot. wydatkowania tych środków.

7.      Zatwierdzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości sporządzanych przez starostów.

8.      Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych
i sądowoadministracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w których jedną ze stron lub uczestników postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu.

9.      Opiniowanie wniosków o umorzenie, odroczenie terminów płatności lub rozłożenie na raty należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami mających charakter cywilnoprawny przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej.

10.  Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w celu przekazania przez Wojewodę nieruchomości Skarbu Państwa  stanowiące lotniska lub lądowiska wojskowe lub ich części wykorzystywane w celu założenia lub rozbudowy lokalnego, regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego albo lądowiska cywilnego:

1.      w drodze darowizny na wniosek właściwych jednostek samorządu terytorialnego;

2.      w użytkowanie wieczyste na wniosek właściwych instytucji;

3.      w drodze użyczenia na wniosek właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

11.  Podejmowanie działań w zakresie gospodarowania mieniem, rozstrzyganie o sposobie zagospodarowania mieniem, określonym w ustawie z dnia 16 grudnia  2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem środków finansowych mienia, w szczególności:

1.      zapewnienie wyceny mienia,

2.      zabezpieczenie mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

3.      współpraca z innymi organami oraz jednostkami samorządu terytorialnego
w zakresie gospodarowania mieniem,

4.      zbywanie składników mienia,

5.      podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych,

6.      zapewnienie ochrony mienia.

12.  Przekazywanie nieruchomości, wchodzących w skład mienia określonego w ustawie
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz
z dokumentacją, na żądanie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku przeznaczenia tych  nieruchomości przez ww. ministra właściwego,  na cele określone w art. 51, 51a, art. 58 ust. 1, 59 ust.1
i 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz podmiotu wskazanego w żądaniu.

13.  Przekazywanie nieruchomości, wchodzących w skład mienia określonego w ustawie
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz
z dokumentacją, na żądanie ministra właściwego do spraw zagranicznych, w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku przeznaczenia tych nieruchomości na cele określone w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz podmiotu wskazanego w żądaniu.

14.  Na żądanie ministra właściwego składanie sprawozdania z realizacji zadań, wynikających ze spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa, we współpracy z innymi wydziałami.

15.  Prowadzenie  i  nadzorowanie  spraw  wynikających  z  pełnienia  przez  Wojewodę funkcji organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych.

16.  Prowadzenie spraw dotyczących procesów prywatyzacji bezpośredniej  przedsiębiorstw państwowych podległych Wojewodzie.

17.  Sporządzanie opinii dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców,

18.  Nadzorowanie i kontrolowanie starostów w zakresie nabycia i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w związku z wykreśleniem podmiotów z Rejestru Handlowego i z Krajowego Rejestru Sądowego przez sądy.

19.  Prowadzenie postępowań w zakresie potwierdzania prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

20.  Prowadzenie Rejestru Wojewódzkiego – SIR w wyżej wymienionym zakresie
i przekazywanie danych w nim zawartych właściwemu ministrowi.

21.  Realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.


Do zakresu działania Oddziału Zamiejscowego w Toruniu i Wieloosobowego Stanowiska ds. Gospodarki Nieruchomościami w Delegaturze Urzędu we Włocławku należą:
- wszystkie wymienione wyżej czynności wykonywane przez oddziały Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości z wyjątkiem udziału w opracowywaniu projektu budżetu Wojewody w działach 700 i 710 - dochody, wydatki i dotacje celowe dla starostów i samorządu województwa, wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami wraz z koordynacją i nadzorem w sprawach dotyczących wydatkowania tych środków oraz prowadzenia Rejestru Wojewódzkiego – SIR o osobach, które posiadają decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty i które nabyły na własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Akty prawne, na podstawie których działamy, to m.in.:
1.    Statut Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, nadany zarządzeniem Nr 233/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy  (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 2937),
2.    Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ustalony zarządzeniem Nr 363/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2016 r.,
3.    Zarządzenie Nr 175/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zakresów czynności wydziałów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju,
4.    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
5.    Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.),
6.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
7.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
8.    Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2014 r. poz. 1160 ze zm.),
9.    Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 ze zm.),
10.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ),
11.    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764),
12.    Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
13.    Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.),
14.    Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.),
15.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459),
16.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
17.    Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1798),
18.    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 ze zm.),
19.    Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 43),
20.    Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2042 ze zm.),
21.    Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 ze zm.),
22.    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.),
23.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
24.    Ustawa budżetowej na dany rok kalendarzowy,
25.    Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
26.    Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.),
27.    Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 ze zm.),
28.    Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.),
29.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
30.    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 ze zm.),
31.    Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.),
32.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm. ),
33.    Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.),
34.    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
35.    Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.),
36.    Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 ze zm.),
37.    Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.),
38.    Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220 poz. 1601 ze zm.),
39.    Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.),
40.    Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092),
41.    Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068),
42.    Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),
43.    Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260),
44.    Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012,  poz. 459),
45.    Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 ze zm.),
46.    Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 ze zm.),
47.    Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.),
48.    Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.),
49.    Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061),
50.    Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 248 poz. 2101 ze zm.),
51.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz. U. Nr 23 poz. 120 ze zm.),
52.    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13 poz. 114),
53.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach (Dz. U. Nr 4 poz. 29),
54.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 ze zm.),
55.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie  państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 1410),
56.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na  rzecz gmin wyznaniowych żydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich (Dz. U. Nr 53 poz. 553),
57.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 160 poz. 1071),
58.    Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.),
59.    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych  z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. Nr 10 poz. 51 ze zm.),
60.    Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. z 1959 r. Nr 14, poz. 78 ze zm.),
61.    Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. Nr 39, poz. 174 ze zm.),
62.    Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r., zmieniająca ustawę z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. z 1961 r. Nr 32, poz. 161),
63.    Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 348 ze zm.),
64.    Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.703),
65.    Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 ze zm.).