Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uznanie za repatrianta

UZNANIE ZA REPATRIANTA

Informujemy, że wizyty klientów w sprawach o uznanie za repatrianta, umawiane są wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej (52 34 97 231) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: .

Prosimy przychodzić do Urzędu w celu realizacji wizyty 10 minut przed wyznaczoną godziną.


Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472, z późn. zm.)
  2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku z dnia 19 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1199)

3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)

 

Kto załatwia sprawę:
Oddział Spraw Obywatelskich i Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Budynek C, II p. pok. nr 201 i 202
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 231
Przyjmowanie wniosków:  
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-13; wtorek: 8.00-14.00

Jakie dokumenty należy złożyć:

1.   Wniosek o uznanie za repatrianta

2.   poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo,

3.   posiadaną decyzję konsula o stwierdzeniu polskiego pochodzenia (nie dotyczy osoby ubiegającej się o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 2a ustawy o repatriacji),

4.   poświadczoną urzędowo kopię karty pobytu,

5.   poświadczoną urzędowo kopię decyzji o udzieleniu zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako małżonkowi repatrianta (nie dotyczy osoby ubiegającej się o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 1 lub art. 16 ust. 2 ustawy o repatriacji),

6.   odpis skrócony aktu urodzenia,

7.   odpis skrócony aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,

8.   zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole wyższej na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi, oraz odpis dyplomu (nie dotyczy osoby ubiegającej się o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 2 lub art. 16 ust. 2a ustawy o repatriacji),

9.   zaświadczenie potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania przed dniem wejścia w życie ustawy na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej (nie dotyczy osoby ubiegającej się o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 2a ustawy o repatriacji),

10. dokumenty potwierdzające źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (nie dotyczy osoby ubiegającej się o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o repatriacji),

11. życiorys,

12. aktualną fotografię o wymiarach 5x4 cm.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
brak

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku – art. 35 kpa.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:
Odwołanie wnosi się do MSWiA za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ponadto warto wiedzieć:
Osobom uznanym za repatrianta nie przysługują formy pomocy określone w rozdziałach 4 i 6 ustawy o repatriacji, które przysługują wyłącznie repatriantom w rozumieniu art. 1 ust. 2 wymienionej ustawy.