Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uznanie za obywatela polskiego

UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO

Informujemy, że wizyty klientów w sprawach o uznanie za obywatela polskiego, umawiane są wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej (52 34 97 231) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: .

Prosimy przychodzić do Urzędu w celu realizacji wizyty 10 minut przed wyznaczoną godziną.


Przedmiot sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o uznaniu cudzoziemca za obywatela polskiego.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2022 r. poz. 465)
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz.U. z 2012 r. poz. 916)
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)
4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.)

Kto załatwia sprawę:
Oddział Spraw Obywatelskich i Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Budynek C, II p. pok. nr 201 i 202
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 231
Przyjmowanie wniosków:  
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-13; wtorek: 8.00-14.00

Jakie dokumenty należy złożyć:

1.   Wniosek o uznanie za obywatela polskiego sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym,

2.   zdjęcie biometryczne, czyli kolorowa fotografia (1szt.) o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami,

3.   kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

4.   kserokopia karty stałego pobytu lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE,

5.   w przypadku posiadania kilku obywatelstw, kserokopie pozostałych paszportów lub aktów naturalizacji,

6.   kserokopia zezwolenia na pobyt stały w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

7.   oryginał aktualnego odpisu aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego

8.   oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny, np.  aktualny odpis aktu małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące), akt zgonu współmałżonka,

9.   kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo małżonka cudzoziemca,

10.   kserokopie odpisów aktów urodzenia dzieci wraz z ich zagranicznymi lub polskimi dokumentami tożsamości,

11.   zaświadczenie z organu ewidencji ludności o zameldowaniu się wraz z poświadczeniem nadania numeru PESEL,

12.   kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie w Polsce i za granicą,

13.   urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły za granicą w wykładowym językiem polskim lub certyfikat (co najmniej na poziomie B1) wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

14.   życiorys,

15.   oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą  w okresach wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy wraz z dokumentami potwierdzającymi nieprzerwany pobyt w Polsce (np. paszporty ze stemplami, bilety lotnicze),

16.   dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną,

17.   w przypadku posiadania obywatelstwa polskiego w przeszłości, dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego,

18.   dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.
 

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, który nie spełnia wymogów wskazanych w punktach  2,3,4,5 lub 7 artykułu 30 ust. 1 ustawy załącza dodatkowo:
 

- dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę, dochody z tytułu prac autorskich, emerytura lub renta, PIT za ubiegły rok, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem  jego wielkości również w hektarach przeliczeniowych) - źródło dochodu musi być stabilne i regularne

- oryginał lub kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu, np. akt własności budynku lub lokalu mieszkalnego, kopia umowy najmu lub dzierżawy lokalu, umowa użyczenia, przydział lokalu etc.

 

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

- fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą wymogi zdjęcia biometrycznego (jak wyżej),

- oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,

- kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego cudzoziemca (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),

- kserokopię karty pobytu małoletniego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody  na uznanie małoletniego za obywatela polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację,

- oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie o uznanie za obywatelstwa polskiego wynosi 219 zł.
Dane do wpłaty:
 
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w terminie 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku - art. 35 kpa. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, w tym zajęcia stanowiska przez organy opiniodawcze, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ponadto warto wiedzieć:

  1. W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
  2. Odpisy aktów stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty może poświadczyć polski notariusz lub organ przyjmujący wniosek (opłata wynosi 5 zł za każdą stronę kopii dokumentu).
  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
  4. Ważność paszportu lub dokumentu podróży cudzoziemca ubiegającego się o uznanie za obywatela polskiego nie może być krótsza niż 3 miesiące.

Wniosek do pobrania:

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego