Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia
13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych)

 

Tożsamość administratora

 

Administratorami są: 

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie                                        (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę              w Warszawie (02-591)przy ul. Stefana Batorego 5 – sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów               i paszportów tymczasowych oraz odpowiada za ewidencję paszportową prowadzoną  w MSWiA.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej
i wojewódzkiej ewidencji paszportowej administratorem jest :

Wojewoda Kujawsko-Pomorski mający siedzibę w Bydgoszczy,              ul. Jagiellońska 3, 00-950 Bydgoszcz, e-mail , nr tel. 52 34 97 913.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email , formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pod adresem jak wyżej, email: .

 Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email:  lub pisemnie na adres siedziby administratora.          Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email:  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wojewodą Kujawsko-Pomorskim można się skontaktować pod adresem jak wyżej.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania
i podstawa prawna

 

 

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

-wydania Pani/Panu dokumentu paszportowego

-rejestracji w ewidencji paszportowej utraty ważności dokumentu paszportowego z powodu:

               - zgłoszenia utraty lub uszkodzenia,

               - zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym,

               - upływu terminu ważności,

               - utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

- rejestracji informacji o wniosku dotyczącym unieważnienia lub odmowy wydania dokumentu paszportowego oraz jej wycofaniu bądź o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu  lub o tymczasowym zatrzymaniu paszportu przez uprawniony organ

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy o dokumentach paszportowych.

Odbiorcy danych

W celu sporządzenia paszportu Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Ponadto dane z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom, które w zakresie realizacji zadań ustawowych są uprawnione   do korzystania z tych danych m.in. (służby, sąd, prokurator). Wyżej wymienionym nie udostępnia się danych biometrycznych w postaci odcisków palców.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pan dane dotyczące utraconego dokumentu paszportowego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen  II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.  Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji. Ponadto dane z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych mogą być udostępniane na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Polska.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane bezterminowo, za wyjątkiem danych biometrycznych w postaci odcisków placów, które się przechowuje
w centralnej ewidencji i ewidencjach paszportowych jedynie do czasu potwierdzenia przez organ paszportowy prawidłowości sporządzenia dokumentu paszportowego (weryfikacja poprawności danych biometrycznych podczas wydawania dokumentu).

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest opieka prawna np. danych dzieci.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane do ewidencji paszportowych oraz centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych wprowadzane
są przez następujące organy:

- wojewodę, konsula RP, ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 i ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie danych niezbędnych do wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego;

- ministra właściwego do spraw wewnętrznych  w zakresie informacji niezbędnych do personalizacji paszportów oraz na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych paszportów dyplomatycznych
i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy                                 o dokumentach paszportowych.

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
tel. (0-52) 34-97-240, fax (0-52) 34-97-242
www.bydgoszcz.uw.gov.pl