Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego

Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego


1. WAŻNY PASZPORT lub dowód osobisty w przypadku, gdy dotychczas posiadany paszport jest nieważny.

2. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego.
Druki wniosków można otrzymać w punktach paszportowych - z uwagi na gramaturę papieru i wymiary wniosku paszportowego nie ma możliwości wydrukowania wniosku paszportowego z internetu; nie będą przyjmowane wnioski paszportowe wydrukowane samodzielnie przez interesantów.

3. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy
do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej,
z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy                                      i zamkniętymi ustami.

Fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami (jedynie w odniesieniu
do osób z wadami wzroku - wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wady wzroku), Fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie może jednak zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy (dotyczy jedynie osób noszących nakrycie głowy z uwagi na wyznanie - wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej)

4. Opłatę paszportową można wnieść kartą płatniczą w siedzibie urzędu lub na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (w tym przypadku należy posiadać oryginał dowodu opłaty paszportowej wniesionej na konto).

5. Dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej, KDR) albo całkowitego zwolnienia z opłaty.

6. Jeśli twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą –skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa.

Urzędnik może poprosić też o inne dokumenty (na przykład o skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego), jeśli:

- będzie miał wątpliwości co do twojej tożsamości lub obywatelstwa,
-       w dokumentach, które przedstawisz, będą różne, sprzeczne ze sobą dane.

 

WNIOSEK DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ

Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni. Wymagana jest obecność osoby małoletniej powyżej 5 roku życia w punkcie paszportowym przy składaniu wniosku. Na druku wniosku paszportowego należy czytelnie wypełnić rubryki od 1 do 13.

Rubrykę nr 14 rodzice wypełniają na miejscu, przy pracowniku. Małoletni, którzy ukończyli 13 lat, podpisują wniosek w ramce pod zdjęciem. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli małoletni z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

Rodzice (lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny) składają przez urzędnikiem przyjmującym wniosek oświadczenie o zgodzie na wydanie małoletniemu paszportu. Zgodę tę potwierdzają osobiście, na druku wniosku.

UWAGA:

  • w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego (orzeczenie na podstawie, którego wystawiono już dokument paszportowy, nie może zostać wykorzystane ponownie przy ubieganiu się o wydanie kolejnego paszportu)
  • w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, drugi z rodziców przedkłada stosowne postanowienie sądu rodzinnego w oryginale lub odpis poświadczony za zgodność oryginałem wydany przez właściwy sąd,
  • w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się jednego z rodziców/opiekunów  w placówce paszportowej, wymagane jest przedłożenie oryginału pisemnej zgody na wydanie dokumentu paszportowego, poświadczonej przez inny organ paszportowy w kraju lub notariusza, a za granicą przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub notariusza                                   (w przypadku notariusza za granicą wymagane jest opatrzenie dokumentu klauzulą apostille i załączenie tłumaczenia przysięgłego dokumentu). Pisemna zgoda rodzica/opiekuna może być utrwalona w postaci elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgoda powinna mieć formę jednoznacznego oświadczenia woli. Oświadczenie rodzica powinno zawierać sformułowanie: wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku... (wszystkie dane rodzica + imiona i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia dziecka, PESEL)

  • w przypadku nieustalenia ojcostwa małoletniego należy przedłożyć w oryginale odpis zupełny aktu urodzenia z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • w przypadku zgonu jednego z rodziców należy przedłożyć w oryginale akt zgonu.


Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy. Anulowany dokument paszportowy zwraca się wnioskodawcy.

Przed wydaniem dokumentu paszportowego organ paszportowy umożliwia osobie wydającej ten dokument sprawdzenie, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku braku zgodności, dokument paszportowy przesyłany jest do Centrum Personalizacji Dokumentów w celu ponownego wydrukowania. W takim przypadku termin odbioru nowego paszportu ulega wydłużeniu.

Wobec powyższego należy najpierw odebrać paszport, a dopiero później dokonywać zakupu biletów, zawierania umów związanych z wypoczynkiem za granicą itp.

Oddziały zajmujące się sprawami paszportowymi nie ponoszą odpowiedzialności za straty finansowe w przypadku zakupu biletów, zakupu wczasów oraz opłaconych już uroczystości rodzinnych przez osoby nieposiadające w dniu zakupu ważnych dokumentów tożsamości dla dorosłych oraz dzieci.