Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego

Wydanie dokumentu paszportowego dla osoby pełnoletniej

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy.

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu  paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.

Wnioskować można w każdym punkcie paszportowym w kraju, bez względu na miejsce zameldowania/zamieszkania, natomiast za granicą w placówkach konsularnych.

Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.

Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania

Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego

 1. Ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany;
 2. Wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora oraz ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty,
  o ile został wydany, dla osoby znajdującej się pod opieką lub kuratelą,
 3.  Fotografia paszportowa:

 1. Fotografia przedkładana do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego:

 • ma wymiary 35 x 45 mm,
 • jest wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,
 • ma dobrą ostrość,
 • odwzorowuje naturalny kolor skóry;
 • obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;
 • przedstawia osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie,
 • odzwierciedla w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.

2. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o wydanie dokumentu paszportowego.

3. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

4. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami.

Wyjątki

 • Osoba z wadą narządu wzroku może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją
  w okularach z ciemnymi szkłami - wymagane przedłożenie orzeczenie
  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – wymagane przedłożenia zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Fotografia dziecka do 5. roku życia, osoby, która posiada orzeczenie
  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w pkt 3 (osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice), może nie spełniać tych wymogów, może nie spełniać tych wymogów.
 • Osoba może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub wypadku.

W przypadku przedłożenia fotografii, która nie spełnia określonych przepisami ustawy wymogów, wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie zostanie przyjęty  - art. 45 ustawy o dokumentach paszportowych.

 1. Opłatę paszportową można wnieść kartą płatniczą w siedzibie urzędu lub na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (w tym przypadku należy posiadać oryginał dowodu opłaty paszportowej wniesionej na konto).
 2. Dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej, KDR) albo całkowitego zwolnienia z opłaty.
 3.  Jeśli twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą –skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa.

Urzędnik może poprosić też o inne dokumenty (na przykład o skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego), jeśli:

- będzie miał wątpliwości co do twojej tożsamości lub obywatelstwa,
- w dokumentach, które przedstawisz, będą różne, sprzeczne ze sobą dane.

 

 

 

Wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej

Wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej następuje na wniosek matki, ojca, opiekunów prawnych lub kuratora, zwanych dalej wnioskodawcą.

Wnioskować można w każdym punkcie paszportowym w kraju, bez względu na miejsce zameldowania/zamieszkania, z zastrzeżeniem, że w tym samym punkcie paszport będzie odbierany, natomiast za granicą w placówkach konsularnych.

W punkcie paszportowym wymagana jest obecność matki, ojca lub opiekunów prawnych/kuratora oraz osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat – dzieci do 5 roku życia nie muszą być obecne.

Odbioru dokumentu paszportowego  małoletniego dokonuje matka/ojciec/opiekun prawny/kurator.

Matka i ojciec/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej na wniosku elektronicznym sporządzonym przez pracownika punktu paszportowego, składając podpisy przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania, zaś wydany dziecku, które nie ukończyło 12 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Wnioskodawca przedkłada:

 1. Ważny dowód osobisty lub ważny  dokument paszportowy wnioskodawcy, o ile został wydany.
 2. Ważny dokument paszportowy osoby małoletniej lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany.
 3. Kolorową fotografię paszportową osoby małoletniej, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego
 4. Wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku
  w imieniu osoby małoletniej - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora.
 5. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej na rachunek  Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy  i dokument potwierdzający prawo do uiszczenia obniżonej opłaty w przypadku małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny
 1. Zgodę matki i ojca  bądź opiekuna prawnego osoby małoletniej na wydanie dokumentu paszportowego (która stanowi podstawę do wydania jednego dokumentu paszportowego)

  Wyjątki

 • zgoda nie jest wymagana od matki lub ojca, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego (należy przedłożyć dokument potwierdzający pozbawianie, zawieszenie lub ograniczenie władzy w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego).
 • w przypadku braku zgodności stanowisk matki i ojca lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego, które przedkłada się do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (orzeczenie sądu rodzinnego stanowi podstawę do wydania jednego dokumentu paszportowego).
 • w przypadku zgonu jednego z rodziców należy przedłożyć akt zgonu.
 • w przypadku nieustalonego ojcostwa należy przedłożyć aktualny odpis zupełnego aktu urodzenia.

Zgodę wyraża się w jeden z poniższych sposobów:

 • na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (z podpisem dokonywanym przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego),
 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej (opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył organ paszportowy lub notariusz);
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 Oświadczenie rodzica powinno zawierać sformułowanie "wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku..." oraz:

 • imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia oraz serię i numer ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wyrażającej zgodę;
 • imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia osoby małoletniej, której dotyczy wniosek
  o wydanie dokumentu paszportowego;
 • wskazanie miejsca składania wniosku np. "wniosek paszportowy zostanie złożony w punkcie paszportowym...." – w przypadku zgody elektronicznej.

Elektroniczną zgodę należy przekazać do urzędu wojewódzkiego, w którym będzie składany wniosek paszportowy. Zgodę należy przekazać tylko w przypadku składania wniosku paszportowego przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego.

Oddziały zajmujące się sprawami paszportowymi nie ponoszą odpowiedzialności za straty finansowe w przypadku zakupu biletów, zakupu wczasów oraz opłaconych już uroczystości rodzinnych przez osoby nieposiadające w dniu zakupu ważnych dokumentów tożsamości dla dorosłych oraz dzieci.