Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłaty paszportowe i konta

KONTO

 Wpłaty można dokonać:

 1. kartą płatniczą - u pracownika punktu paszportowego w momencie składania wniosku,
 2. na konto - Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, Okręgowy Odział NBP Bydgoszcz, 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000, tytułem – „opłata paszportowa – imię i nazwisko”

 

Wysokość opłat paszportowych, zwolnienia z opłat

Pełna:

140 zł - osoby pełnoletnie do ukończenia 70 roku życia, nieposiadające uprawnień do obniżenia opłaty

Obniżona opłata:

15 zł - małoletni do 12. roku życia posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny
w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 ) - po udokumentowaniu

30 zł - małoletni do 12. roku życia

35 zł - posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny:

1.  uczniowie i studenci do 25. roku życia,

2.  dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek

w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) - po udokumentowaniu

70 zł - osoby małoletnie między 12. a 18. rokiem życia oraz po udokumentowaniu:

1.   uczniowie i studenci między 18. a 26. rokiem życia;

 1. posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny rodzice lub małżonkowie rodziców, a także rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744);
 2. emeryci, renciści w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.);
 3. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981);
 4. współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu;
 5. osoby mające ustalone prawo do renty socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240);
 6. osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268 i 2270 oraz 2022 r. poz. 1 i 66);
 7. osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162,1981, 2105 i 2270) lub ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297);
 8. kombatanci i inne osoby, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.z 2021 r. poz. 1858);
 9. osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznany na podstawie ustawy  z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255);
 10. osoby, które: świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.;nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych; zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 11. żołnierze pełniących terytorialną służbę wojskową;
 12. strażacy ratownicy ochotniczej straży pożarnej oraz osoby, którym przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 r. w o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490);
 13. ochotnicy pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego;
 14. weterani poszkodowani w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055);

Zwolnienia z opłaty:

 1. osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 2. osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 3. osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy;
 4. osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku
  z usunięciem niezgodności,  w trybie art. 11 ustawy z 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350), w zakresie: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia, obywatelstwa, płci, numeru PESEL;
 5. żołnierze wyznaczeni lub skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych;
 6. osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu
  w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
  organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

30 zł    -  opłata za wydanie paszportu tymczasowego

280 zł  - opłata za wydanie drugiego paszportu, w trybie art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych

Po złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego wniesiona opłata za paszport lub paszport tymczasowy nie podlega zwrotowi. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.