Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Nadzoru i Kontroli

Dyrektor
Robert Górecki
pokój 137, I piętro
tel. 52 349-7330
fax 52 349-7332
e-mail:

Zastępca Dyrektora

 

ul. Jagiellońska 3, pok. 137, I piętro
tel. +48 52 349 73 30
fax +48 52 349 73 32
e-mail: 

 

Oddział Nadzoru

Kierownik
Rafał Krzyżanowski
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, pokój 137, I piętro
tel. 52 349-7338
fax 52 349-7332
e-mail:

Do zadań oddziału należy m.in.:

 1. nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego:
 2. prowadzenie spraw wynikających z obowiązku zwoływania przez Wojewodę sesji rady gminy, sesji rady powiatu i sejmiku województwa – w przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczących organu stanowiącego wymienionych wyżej jednostek samorządu terytorialnego oraz niewybrania w ustawowym terminie osób do pełnienia tych funkcji – w celu wyboru przewodniczącego;
 3. prowadzenie spraw podziału terytorialnego, w tym prowadzenie spraw związanych z weryfikacją wpływających wniosków dotyczących propozycji zmian w podziale administracyjnym województwa, a także prowadzenie spraw dotyczących nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;
 4. prowadzenie rejestru podpisanych przez Wojewodę porozumień na powierzenie zadań;
 5. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń lustracyjnych od osób zobowiązanych do ich składania;
 6. współpraca z komisarzami wyborczymi i delegaturami Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku przy realizacji zadań związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa, wynikających z Kodeksu wyborczego;
 7. realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kierownik
Mariusz Kaźmierczak
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, pokój 139 (I piętro)
tel. 52 349-7277
fax 52 349-7332
e-mail: ,

Do zadań oddziału należy m. in.

 1. Redagowanie i wydawanie Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2. Prowadzenie zbioru Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i udostępnianie zainteresowanym go do powszechnego wglądu zainteresowanym i jego dystrybucja.
 3. Przekazywanie przez Wojewodę aktów prawa miejscowego ministrowi właściwemu do spraw administracji oraz przekazywanie rozporządzeń porządkowych Wojewody Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie rozporządzenie ma być stosowane.
 4. Publikowanie rozporządzeń porządkowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 5. Ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktów prawnych Wojewody z zakresu obrony cywilnej i obronności.

Od 1 stycznia 2012 r. Dzienniki Urzędowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej, które można przejrzeć, pobrać lub wydrukować ze strony: http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl

Zbiory Dzienników są udostępnione również w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3, I piętro, Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego, pok. 139 tel. 52 3497277, pok. 135; tel. 52 3497334; e-mail: ) oraz w wersji elektronicznej w Punkcie Obsługi Klienta, budynek C, parter, pokój 4.

Oddział Kontroli

Kierownik
Bogusława Głowacka
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, pokój 133 (I piętro)
tel. 52 349-7274
e-mail:

Do zadań Oddziału należy m.in.:

 1. Prowadzenie planowych i doraźnych kontroli.
 2. Współpraca z organami kontroli państwowej i organami prokuratury.
 3. Sporządzanie rocznego planu kontroli Wydziału oraz sprawozdań z działalności kontrolnej Wydziału.
 4. Sporządzanie rocznego planu kontroli Urzędu w oparciu o uzgodnione wzajemnie roczne plany kontroli komórek organizacyjnych Urzędu oraz sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej Urzędu.
 5. Sporządzanie informacji o stopniu realizacji przez Urząd wystąpień pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.
 6. Realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.
 7. Koordynowanie spraw związanych z kontrolami prowadzonymi w Urzędzie przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne organy kontroli zewnętrznej oraz przechowywanie dokumentów związanych z kontrolami zewnętrznymi.
 8. Prowadzenie rejestru i zbioru upoważnień do kontroli.
 9. Realizacja zadań wynikających z kompetencji nadzorczych Wojewody przypisanych dyrektorowi Wydziału w stosunku do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz prowadzenie z ta jednostką współpracy.
 10. Przekazywanie informacji o wynikach kontroli do Biuletynu Informacji Publicznej.

Wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi prawnej

ul. Jagiellońska 3, pok. 137, I piętro
tel. 52 349-7330
fax 52 349-7332

Do zadań wieloosobowego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Wojewody oraz Urzędu we wszystkich postępowaniach, w których Wojewoda lub Urząd jest lub może być stroną lub uczestnikiem postępowania;
 2. opiniowanie pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Wojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu;
 3. udział w negocjacjach i naradach dotyczących spraw związanych z działalnością Wojewody lub Urzędu, o ile taką potrzebę zgłosi Kierownictwo Urzędu lub dyrektor wydziału;
 4. współdziałanie z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach orazw zakresie przewidzianym ustawą o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. obsługa Wojewody w zakresie przygotowania pod obrady Rady Ministrów projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
 6. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów nowelizacji aktów prawnych dotyczących problematyki niezwiązanej z zadaniami realizowanymi przez inne wydziały;
 7. współpraca z Państwową Strażą Łowiecką w Bydgoszczy w zakresie przygotowania i wnoszenia aktów oskarżenia oraz wniosków o ukaranie przeciwko sprawcom przestępstw oraz wykroczeń przewidzianych w ustawie Prawo łowieckie.

 

Wieloosobowe stanowisko ds.  Skarg, Wniosków i Petycji

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, pokój 30 (parter)
tel. 52 349-7279
fax 52 349-7332

Zajmujemy się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz koordynowaniem spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem petycji wpływających do Urzędu.
Biuro Skarg, Wniosków i Petycji jest czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, a we wtorki – 10.00 – 18.00.

Mogą nas Państwo znaleźć także w:

Oddziale Zamiejscowym Delegatury Urzędu we Włocławku

ul. Brzeska 8
87-800 Włocławek
Kierownik
tel. 54 231-41-32, 54 231-42-74, 54 231-45-11
fax 54 231-4363

Oddziale Zamiejscowym Delegatury Urzędu w Toruniu

ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń
Kierownik
tel. 56 611-51-61, 56 611-51-62, 56 611-51-63, 56 611-51-64
fax (56) 62-18-415

Wydział działa na podstawie:

 1. Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nadanego zarządzeniem Nr 98/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 60, poz. 1219 ze zm.);
 2. Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ustalonego zarządzeniem Nr 146/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ze zm.;
 3. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092);
 4. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.);
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 ze zm.);
 6. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.);
 7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
 8. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.);
 9. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.);
 10. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196 ze zm.);
 11. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 ze zm.);
 12. ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.);
 13. ustawa z dnia 7 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.);
 14. ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.);
 15. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.);
 16. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.);
 17. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
 18. ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r., poz. 487 ze zm.);
 19. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze  zm.);
 20. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze. zm.);
 21. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.);
 22. ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach  fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zm.);
 23. ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów  bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388);
 24. ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.);
 25. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195);
 26. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255);
 27. ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 ze  zm.).