Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabywanie z mocy prawa na własność skarbu państwa lub j.s.t. nieruchomości zajętych pod drogi

Wydawanie decyzji
stwierdzających przejście z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi.

Podstawa prawna:

1.    art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz
2.    przepisy ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Kto załatwia sprawę:

Oddział Regulacji Stanów Prawnych i Uwłaszczeń w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
ul. Jagiellońska 3, IX p., pok. 93b, 93c i 94
tel. 52 349-77-54 i 349-77-47, fax 52 349-77-52,

Oddział Zamiejscowy w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21, pok. 130 a lub pok. 132,
tel. 56 611-51-16 lub 56 611-51-17, fax 56 622-65-65,

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
w Delegaturze Urzędu we Włocławku, ul. Brzeska 8, pok. 17 i 26, I p.,
tel. 54 231-43-72, tel./fax 54 231-43-68.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 73 ustawy, tzn.:

1.    wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 31.12.1998 r. i wg stanu obecnego,
2.    odpisy z ksiąg wieczystych uwzględniające właścicieli nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.1998r.,
3.    wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4.    dowody wskazujące na wykonywanie władztwa publicznego nieruchomością do dnia 31.12.1998 r.,
5.    dowody na zajęcie nieruchomości pod drogę w postaci map, uwzględniających stan urządzenia pasa drogowego w dniu 31.12.1998 r.,
6.    dokument potwierdzający zaliczenie drogi do kategorii dróg publicznych na dzień 31.12.1998 r

Opłaty:

Wnosi się opłaty skarbowe. Przedmiotem opłaty skarbowej jest:

a.    decyzja, za którą opłatę wnosi się wraz z wnioskiem od osoby fizycznej – 10,00 zł
b.    dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa-od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17,00 zł

Opłatę wnosi się na konto organu podatkowego:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

lub gotówką w kasie tego organu podatkowego.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czy i do kogo można się odwołać:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Ponadto warto wiedzieć:
Odszkodowanie w sprawach uregulowanych powołanym art. 73 ww. ustawy nie jest ustalane decyzją organu wojewódzkiego, lecz w odrębnym postępowaniu przez właściwego starostę.