Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Koordynacji Świadczeń

Wydział Koordynacji Świadczeń

 

pracę Wydziału nadzoruje Dyrektor BODT
Karol Posachowicztel. +48 56 611 51 73
e-mail: 

Zastępca Dyrektora
Elżbieta Cierpicka

tel. +48 56 611 51 73
e-mail: 

Wnioski do pobrania:

 

Obsługa klientów

tel. +48 56 661 98 44     od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 12:00

e-mail: 

(prosimy o podanie danych pozwalających na identyfikację osoby/wnioskodawcy i podanie numeru sprawy/klienta nadanego przez Wydział Koordynacji Świadczeń)

Osobiście – po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub mailowo

Z uwagi na konieczność zachowania ochrony danych osobowych, wszelkie informacje mogą być udzielane wyłącznie wnioskodawcom lub osobom posiadającym stosowne pełnomocnictwo (przedłożone do akt sprawy prowadzonej przez Wydział Koordynacji Świadczeń) . 

 

Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań oraz wszelkie pisma prosimy kierować za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP - adres skrytki : /6v45ohiw0j

 

Jednocześnie zachęcamy Państwa o kierowanie wszelkich zapytań drogą mailową pod adresem 

 

Ważne informacje

 

 1. Informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym – od 01.01.2024 r. PDFzałącznik (179,40KB)
   
 2. Prawo do świadczenia wychowawczego począwszy od okresu świadczeniowego trwającego od 01.06.2022r. oraz do rodzinnego kapitału opiekuńczego ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o ww. świadczenia można złożyć tylko elektronicznie następującymi kanałami:

 • PUE ZUS,
 • portal Emp@tia,
 • bankowość elektroniczna

O wszelkich zmianach w sytuacji zawodowej, rodzinnej lub dotyczącej miejsca pobytu członków rodziny należy niezwłocznie informować ZUS celem przekazania do właściwego urzędu wojewódzkiego oraz instytucję zagraniczną (w przypadku ubiegania się o świadczenia na dzieci poza granicami kraju).

 

Zadania Wydziału Koordynacji Świadczeń

 1. Rozpatrywanie spraw dotyczących osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego) i zasiłku dla opiekuna, przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym:
  1. wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  2. informowanie organów gminnych o tym, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy
   o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub o braku możliwości ustalenia okresów właściwości wojewody, 
 2. Rozpatrywanie spraw dotyczących osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego, przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym:
  1. wydawanie informacji i decyzji administracyjnych w odniesieniu do świadczeń dotyczących okresów zasiłkowych do 2021/2022 włącznie,
  2. przekazywanie wnioskodawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej oraz organowi gminnemu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego w odniesieniu do okresów zasiłkowych do 2021/2022 włącznie,
  3. informowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniach czy i w jakim okresie w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub o braku możliwości ustalenia ww. okresów oraz wyznaczanie kraju mającego pierwszeństwo w danej sprawie,
  4. informowanie organów gminnych o tym, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy
   o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub o braku możliwości ustalenia okresów właściwości wojewody, 
 3. Rozpatrywanie spraw dotyczących osób uprawnionych do rodzinnego kapitału opiekuńczego, przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym informowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniach czy i w jakim okresie w sprawie mają zastosowanie przepisy
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub o braku możliwości ustalenia ww. okresów i wyznaczanie kraju mającego pierwszeństwo w danej sprawie,
 4. Weryfikacja i ustalanie uprawnienia do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
  (w odniesieniu do okresu zasiłkowego 2021/2022 włącznie) na podstawie zagranicznego wniosku
  o zasiłek rodzinny oraz wzywanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku:
  1. o świadczenie wychowawcze poprzez złożenie wniosku do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (w odniesieniu do okresu zasiłkowego 2021/2022 włącznie
   i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w odniesieniu do okresu zasiłkowego 2022/2023
   i następnych),
  2. o rodzinny kapitał opiekuńczy poprzez złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 5. Współpraca z instytucjami łącznikowymi i instytucjami właściwymi z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
  w zakresie wymiany informacji i kompletowania dokumentów niezbędnych do rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczenia wychowawczego oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego i potwierdzania stosownych druków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego tradycyjnie oraz za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dot. Zabezpieczenia Społecznego (EESSI),
 6. Współpraca z instytucjami krajowymi (m.in. ZUS, KRUS, POLICJA) w obszarze zagadnień, związanych ze świadczeniami rodzinnymi, zasiłkiem dla opiekuna, świadczeniem wychowawczym oraz rodzinnym kapitałem opiekuńczym.
 7. Prowadzenie postępowań w obszarze nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wydawanie postanowień i decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych (do okresu świadczeniowego 2021/2022 włącznie), żądania zwrotu, umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.
 8. Prowadzenie postępowań windykacyjnych, w tym wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych, monitorowanie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji,
 9. Prowadzenie postępowań windykacyjnych na rzecz właściwych instytucji zagranicznych, w przypadku nienależnie pobranych świadczeń w instytucji właściwej państwa członkowskiego.

-----

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Tożsamość Administratora    
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko – Pomorski, którego siedzibą jest Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, a także podmioty, którym na podstawie obowiązujących przepisów Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane.

Dane kontaktowe Administratora    
E-mail.: 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych    
W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
pod adresem 

Cele przetwarzania podstawa prawna    
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, bądź wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e. RODO w związku z realizacją zadań przez Wydział Koordynacji Świadczeń Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a w szczególności do:
•    wydania Pani/Panu decyzji administracyjnej w sprawie:
 -  świadczeń rodzinnych,
 -  świadczeń wychowawczych
 -  nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub wychowawczych.
•    Potwierdzania formularzy wspólnotowych na potrzeby instytucji zagranicznych.
•    Rejestracji wpływających dokumentów w Pani/Pana sprawach w tym z instytucji zagranicznych. 
•    Kierowania wniosków i przekazywania Pani/Pana danych do właściwych instytucji zagranicznych w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w  przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej.

Odbiorcy danych osobowych. 
Przekazywanie danych do państw trzecich.

Odbiorcy danych osobowych. 
Przekazywanie danych do Państw Trzecich.    
•    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z właściwymi przepisami służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych a także innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny. W  przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zagranicznym instytucjom państw trzecich właściwych w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych w zakresie i na zasadach ustalonych w przepisach UE i porozumieniach międzynarodowych w tym, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.

Okres przetwarzania danych osobowych    
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej celu, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Prawa podmiotów danych osobowych    
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, a także prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Organ nadzorczy    
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych    
•    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 -  warunkiem prowadzenia sprawy w Kujawsko Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy i wynika z przepisów prawa; 
 -  dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
•    Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

-----------------------------------------------------------------------------