Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Państwowa Straż Łowiecka

Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
sekretariat: 52 349-75-20
fax: 52 349-75-22
e-mail:

Piotr Szczygieł
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy
adres e-mail :
tel. stacjonarny :  052/34 97 521, tel. kom. 603 392 738
 

Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy
Marek Płokarz
tel. 52 3497528
tel kom 601 672 565

Struktura Organizacyjna PSŁ w Bydgoszczy

KOMENDANT WOJEWÓDZKI PSŁ

KOMENDANT POSTERUNKU PSŁ

STARSZY STRAŻNIK
STRAŻNIK
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY (INSPEKTOR)

Zadania Państwowej Straży Łowieckiej

Zadaniem Państwowej Straży Łowieckiej jest kontrola realizacji przepisów ustawy, a w szczególności w zakresie:

 1. ochrony zwierzyny;
 2. zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego;
 3. zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa;
 4. kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną.

Na terenach obwodów łowieckich ochroną zwierzyny oraz ochroną mienia dzierżawców i zarządców, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, popełnianych w obwodach łowieckich polnych i leśnych, zajmują się strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej, na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej przy wykonywaniu zadań mają prawo do:

 1. legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości;
 2. nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
 3. zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
 4. przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego;
 5. ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji;
 6. odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia;
 7. prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego;
 8. prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed kolegium do spraw wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżania do sądu rejonowego od rozstrzygnięć kolegium do spraw wykroczeń w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
 9. dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia;
  1. dokonywania kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia;
  2. dokonywania kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki wielofunkcyjnej i kajdanek oraz pocisków, w tym pocisków niepenetracyjnych;
 11. noszenia miotacza gazu obezwładniającego;
 12. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy.


Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie, stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci:

 1. siły fizycznej;
 2. chemicznych środków obezwładniających w postaci miotacza gazu obezwładniającego;
 3. pałki wielofunkcyjnej;
 4. kajdanek;
 5. pocisków niepenetracyjnych;
 6. broni palnej.

Przepisy karne

Art.  51.  [Wykroczenia]

1. Kto:

     1) strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od  
     zabudowań mieszkalnych,

     2 ) wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich lęgowiska,

     3) przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,

     4) niszczy nory i legowiska zwierząt łownych,

     5) niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek,

     6) poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów,

     7) wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego,

     7a) nie przestrzega zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego, o którym mowa w art. 8 ust. 8, oraz przy wykonywaniu czynności
       związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny,

     8) (uchylony)

- podlega karze grzywny.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

Art.  52.  [Występki]

Kto:

1) gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i urządzenia przeznaczone do kłusownictwa,

2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych,

3) narusza zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4,

4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce,

5) sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach niewydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do
     wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny,

6) pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej liczbie, niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu
     łowieckiego,

7) wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia,

8) celowo utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania,

9) dokonuje wprowadzenia do środowiska:

     a) bez zgłoszenia, o którym mowa w art. 16a ust. 1, albo niezgodnie z tym zgłoszeniem,

     b) przed upływem terminu, o którym mowa w art. 16a ust. 5,

     c) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 16a ust. 8

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Art.  53.  [Występki]

Kto:

1) poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3000 m od brzegu w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu,

2) poluje z chartami lub ich mieszańcami,

3) poluje w czasie ochronnym,

4) poluje nie posiadając uprawnień do polowania,

4a) wbrew zakazowi określonemu w art. 42aa pkt 14, zakłada narzędzia lub urządzenia przeznaczone do łowienia, chwytania lub zabijania zwierzyny,

5) wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach
     odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków,

6) nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny

- podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Art. 54.

 1. W razie skazania za czyny wymienione w art. 52 i art. 53, sąd może orzec przepadek broni, pojazdów, narzędzi i psów, przy użyciu których dokonane zostało przestępstwo, a także przepadek trofeów, tusz zwierzyny i ich części.
 2. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.


DOCSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W BYDGOSZCZY W 2010 ROKU (48,00KB)
DOCSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W BYDGOSZCZY W 2011 ROKU (27,00KB)
PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W BYDGOSZCZY W 2012 ROKU (49,53KB)
PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W BYDGOSZCZY W 2013 ROKU (50,91KB)
PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W BYDGOSZCZY W 2014 ROKU (203,83KB)