Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Wojewody

Dyrektor
Kinga Błaszczyńska

ul. Jagiellońska 3, pok. 115, I piętro
tel. (52)-349-7788
fax (52)-349-7460
e-mail: 

 

Rzecznik Prasowy Wojewody
Natalia Szczerbińska

ul. Jagiellońska 3, pok. 120c, I piętro
tel. (52)-349-7655
tel. kom. 889 055 899
fax (52)-349-7460
e-mail: 

 

Asystent Wojewody
Edyta Linowiecka
ul. Jagiellońska 3, pok. 120d, I piętro
tel. (52)-349-7302
fax (52)-349-7460
e-mail: 

 

Oddział Organizacyjno-Protokolarny

Kierownik
Radosław Wachacz
ul. Jagiellońska 3, pok. 115, I piętro
tel. 52 349-7648
fax 52 349-7460
e-mail: 


Czym się zajmujemy?

 • organizacją pracy Wojewody i Wicewojewodów,
 • organizacją i monitorowaniem obiegu dokumentów wpływających do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – przyjmowaniem oraz ewidencjonowaniem korespondencji kierowanej do Wojewody i Wicewojewody,
 • przygotowywaniem materiałów, zestawień i analiz dla Wojewody i Wicewojewodów,
 • organizacją i obsługą wizyt na terenie województwa przedstawicieli Rządu RP, naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, przedstawicieli państw obcych oraz innych organów i instytucji, w których uczestniczy Wojewoda i Wicewojewodowie,
 • obsługą współpracy Wojewody i Wicewojewody z organami administracji rządowej i samorządowej, z parlamentarzystami, partiami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
 • prowadzeniem działań związanych z organizacją na terenie województwa obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic narodowych,
 • przygotowywaniem wystąpień Wojewody i Wicewojewody, redagowaniem listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań, kondolencji, adresów okolicznościowych składanych przez Wojewodę i Wicewojewodę,
 • realizacją zadań wynikających z udziału Wojewody w przedsięwzięciach obejmowanych patronatem honorowym oraz uczestnictwem Wojewody w komitetach honorowych i komitetach organizacyjnych (w tym zamawianiem pucharów i nagród rzeczowych fundowanych przez Wojewodę i Wicewojewodę), (wzór wniosku)
 • realizacją zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Wojewody,
 • obsługą sekretariatów Wojewody i Wicewojewody,
 • koordynacją realizacji zadań rządowej administracji zespolonej w województwie we współpracy z merytorycznymi wydziałami Urzędu w zakresie zgodności z polityką Rządu RP;
 • współdziałaniem z organami administracji niezespolonej w województwie;
 • koordynacją realizacji zadań wydziałów Urzędu oraz zespolonych służb, inspekcji i straży w zakresie sprawozdawczości oraz sporządzania informacji, przekazywanych cyklicznie służbom informacyjnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP;
 • prowadzeniem spraw związanych z przyznawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych,
 • obsługą  protokolarną oficjalnych wizyt na terenie województwa przedstawicieli Rządu RP, naczelnych i centralnych organów władzy  państwowej, przedstawicieli innych państw oraz innych organów i instytucji.

Akty prawne, na podstawie których działamy to m.in.:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.),
 6. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.),
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 ze zm.),
 9. Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053),
 10. Statut i Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Oddział Prasowy

Kierownik
Natalia Szczerbińska

ul. Jagiellońska 3, pok. 120c, I piętro
tel. (52)-349-7655
tel. kom. 889 055 899
fax (52)-349-7460
e-mail: 


Czym się zajmujemy?

 •    odpowiadaniem na pytania dziennikarzy na temat działalności Wojewody oraz kierowanego przez niego Urzędu Wojewódzkiego, pressroom,
 •    informowaniem mediów o bieżącej działalności Wojewody, Wicewojewodów i Urzędu,
 •    informowaniem o planach pracy Wojewody i Wicewojewodów,
 •    organizacją konferencji prasowych związanych z działalnością Wojewody i Urzędu,
 •    współpracą z wydawnictwami promującymi region,
 •    współpracą z ministerstwami i urzędami centralnymi w zakresie polityki informacyjnej Rządu,
 •    redagowaniem strony internetowej Urzędu.


Akty prawne, na podstawie których działamy, to m.in.:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902),
2. Ustawa z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. nr 4, poz. 36).