Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Wojewody

Dyrektor
Grzegorz Roszak
tel. (52)-349-7788
fax (52)-349-7460
e-mail:

Rzecznik Prasowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Tomasz Wiśniewski
pokój 119, I piętro
tel. (52)-349-7598
fax (52)-349-7460
e-mail:


Oddział Organizacji

Kierownik
Marta Puszkiewicz
ul. Jagiellońska 3, pok. 115 (I piętro)
tel. 52 349-7648
e-mail:

Czym się zajmujemy?

 • organizacją pracy Wojewody i Wicewojewody,
 • organizacją i monitorowaniem obiegu dokumentów wpływających do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – przyjmowaniem oraz ewidencjonowaniem korespondencji kierowanej do Wojewody i Wicewojewody,
 • przygotowywaniem materiałów, zestawień i analiz dla Wojewody i Wicewojewody,
 • organizacją i obsługą wizyt na terenie województwa przedstawicieli Rządu RP, naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, przedstawicieli państw obcych oraz innych organów i instytucji, w których uczestniczy Wojewoda i Wicewojewoda,
 • obsługą współpracy Wojewody i Wicewojewody z organami administracji rządowej i samorządowej, z parlamentarzystami, partiami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
 • prowadzeniem działań związanych z organizacją na terenie województwa obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic narodowych,
 • przygotowywaniem wystąpień Wojewody i Wicewojewody, redagowaniem listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań, kondolencji, adresów okolicznościowych składanych przez Wojewodę i Wicewojewodę,
 • realizacją zadań wynikających z udziału Wojewody w przedsięwzięciach obejmowanych patronatem honorowym oraz uczestnictwem Wojewody w komitetach honorowych i komitetach organizacyjnych (w tym zamawianiem pucharów i nagród rzeczowych fundowanych przez Wojewodę i Wicewojewodę), (wzór wniosku)
 • realizacją zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Wojewody,
 • obsługą sekretariatów Wojewody i Wicewojewody,
 • organizacją posiedzeń i obsługą Kolegium Doradczego Wojewody oraz kontrolą realizacji ustaleń podjętych w toku jego obrad,
 • koordynacją realizacji zadań rządowej administracji zespolonej w województwie we współpracy z merytorycznymi wydziałami Urzędu w zakresie zgodności z polityką Rządu RP;
 • współdziałaniem z organami administracji niezespolonej w województwie;
 • koordynacją realizacji zadań wydziałów Urzędu oraz zespolonych służb, inspekcji i straży w zakresie sprawozdawczości oraz sporządzania informacji, przekazywanych cyklicznie służbom informacyjnym Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP;
 • prowadzeniem spraw związanych z przyznawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych.

Akty prawne, na podstawie których działamy to m.in.:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182),
 8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 9. Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.),
 10. Statut i Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.


Oddział Informacji i Analiz

Kierownik
Beata Zarzycka
ul. Jagiellońska 3, pok. 120, I piętro
tel. 52 349-7655
fax 52 349-7460
e-mail:


Czym się zajmujemy?

 •     Odpowiadaniem na pytania dziennikarzy na temat działalności Wojewody oraz kierowanego przez niego Urzędu Wojewódzkiego, pressroom,
 •    Informowaniem mediów o bieżącej działalności Wojewody, Wicewojewody i Urzędu,
 •     Informowaniem o planach pracy Wojewody i Wicewojewody,
 •     Organizacją konferencji prasowych związanych z działalnością Wojewody i Urzędu,
 •     Współpracą z wydawnictwami promującymi region,
 •     Współpracą z ministerstwami i urzędami centralnymi w zakresie polityki informacyjnej Rządu,
 •     Redagowaniem strony internetowej Urzędu.


Akty prawne, na podstawie których działamy, to m.in.:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058).
Ustawa Prawo prasowe z 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. nr 5 poz. 24 ze.zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. z 2002 r., nr 4, poz. 36).
 
Samodzielne stanowisko do spraw protokolarnych

Zajmuje się organizacją i obsługą  protokolarną oficjalnych wizyt na terenie województwa przedstawicieli Rządu RP, naczelnych i centralnych organów władzy  państwowej, przedstawicieli innych państw oraz innych organów i instytucji.
Wieloosobowe stanowisko ds. cmentarnictwa wojennego i dziedzictwa kulturowego

Realizuje zadania Wojewody wynikające z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.