Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Audytor Wewnętrzny

Marcin Ciesielski (zaświadczenie MF 2104/2006)
ul. Jagiellońska 3, pokój 245
tel. 52 349-7715
e-mail: 


Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego należy prowadzenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy niezależnej i obiektywnej działalności, której celem jest wspieranie Kierownictwa Urzędu (Wojewody i Dyrektora Generalnego) w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w zakresie jej adekwatności, skuteczności i efektywności oraz czynności doradcze.

Do zadań audytora wewnętrznego w ramach systemu weryfikacji kontroli zarządczej należy:

 1. przeprowadzanie zadań audytowych na podstawie rocznego planu audytu;
 2. przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu;
 3. przeprowadzanie czynności doradczych;
 4. monitorowanie realizacji zaleceń;
 5. przeprowadzanie czynności sprawdzających;
 6. jeżeli jest to konieczne, przeprowadzanie na podstawie odrębnego upoważnienia Wojewody czynności audytowych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Wojewodę oraz w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
 7. przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych przez:
 1. Ministra Finansów i Prezesa Rady Ministrów,
 2. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 1. przygotowywanie do końca każdego roku, na podstawie analizy ryzyka oraz w porozumieniu z Wojewodą, rocznego planu audytu wewnętrznego;
 2. przygotowywanie do końca stycznia każdego roku i przedkładanie Wojewodzie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
 3. sporządzanie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim oraz przedstawienie jej Ministrowi Finansów do końca stycznia każdego roku.


Akty prawne, na podstawie których działa stanowisko:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych i koordynacja tego audytu uregulowane są w dziale VI (art. 272–296) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

Rozporządzenie reguluje sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego (tzw. rozporządzenie metodologiczne).

 1. Zarządzenie Nr 20/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia “Karty Audytu Wewnętrznego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy”

Karta audytu wewnętrznego stanowi formalne określenie celów, uprawnień i odpowiedzialności audytu wewnętrznego prowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Karta ustala pozycję audytu wewnętrznego w strukturze Urzędu, w tym charakter podległości funkcjonalnej między audytorem wewnętrznym a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Uprawnia do dostępu do danych, personelu i majątku rzeczowego w zakresie wymaganym do wykonywania zadań audytowych. Określa zakres działania audytu wewnętrznego oraz charakter usług zapewniających i usług doradczych.

W Karcie uznaje się obowiązek stosowania przez audytora wewnętrznego przepisów prawa w zakresie audytu wewnętrznego, Podstawowych zasad praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Kodeksu etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA), Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego i Definicji audytu wewnętrznego.

 1. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów określa Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego opracowane przez The Institute of Internal Auditors (IIA) jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Zgodnie z art. 273 ust. 2 ustawy o finansach publicznych audytor wewnętrzny, prowadząc audyt wewnętrzny, jest zobowiązany do kierowania się wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.