Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Finansowo-Inwestycyjne

Biuro Finansowo-Inwestycyjne
 

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, tel. 52 349-7290
Toruń, ul. Moniuszki 15-21, tel. 56 62-26-564
Włocławek, ul. Brzeska 8, tel. 54 23-14-415

 

 

p.o. Dyrektora
Anna Kawalerska
ul. Jagiellońska 3, pok. 20, parter
tel. 52 349-7290
fax 52 349-7292
e-mail:

 

 

Oddział Finansowo-Księgowy


Główny Księgowy Urzędu
Anna Baranowska
ul. Jagiellońska 3, pok. 24, parter
tel. 52 349-7217
e-mail:
 

Zajmujemy się m.in.:
1. Obsługą finansowo-księgową Urzędu;
2. Obsługą kasową, gotówkową i bezgotówkową pracowników i klientów Urzędu (kasa czynna w godz. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30, przerwa 12:00 - 12:30, wtorek 08:00 - 17:45, przerwa 12:00 - 12:30). Kasa Urzędu z dniem 31.12.2016 ulega likwidacji. Od dnia 01.01.2017 możliwe będzie dokonywanie wpłat w Urzędzie Pocztowym mieszczącym się w budynku Urzędu przy ul. Konarskiego 1 lub przelewem);
3. Prowadzeniem spraw płacowych pracowników Urzędu;
4. Dysponowaniem środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych;
5. Planowaniem, realizacją, monitorowaniem i sprawozdawczością z realizacji budżetu Urzędu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości oraz aktami wykonawczymi;
6. Prowadzeniem ewidencji i rozliczaniem majątku trwałego, nakładów inwestycyjnych, wartości niematerialnych i prawnych.
 

Oddział Zamówień Publicznych i Inwestycji

Kierownik
Anna Kawalerska
ul. Jagiellońska 3, pok. 5, parter
tel. 52 349-7322
e-mail:

 

Realizuje zadania w zakresie zamówień publicznych i inwestycji.

Zajmujemy się m.in.:
1. Prowadzeniem postępowań przetargowych w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Urzędu;
2. Sporządzaniem dokumentacji w zakresie procedur, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. Przygotowywaniem i parafowaniem umów będących wynikiem udzielania zamówień publicznych oraz prowadzeniem ich rejestru;
4. Nadzór nad zadaniami inwestycyjno-budowlanymi realizowanymi w Urzędzie;
5. Realizacją zadań związanych z obowiązkiem publikacji informacji publicznej własnej i przekazanej z innych wydziałów, podległej obowiązkowi ogłoszenia w ramach procedury zamówień publicznych, a także na mocy przepisów innych ustaw;
6. Sporządzaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji w obiektach Urzędu z innych środków pozabudżetowych oraz prowadzeniem monitoringu i sprawozdawczości w powyższym zakresie oraz z realizacji zawartych umów inwestycyjnych;
7. Prowadzeniem spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
8. Zapewnieniem sprawnej łączności komórkowej Urzędu oraz prowadzeniem rozliczeń z tym związanych.
 

Oddział Logistyki

Kierownik
Przemysław Batkowski
ul. Jagiellońska 3, pok. 6, parter
tel. 52 349-7222
e-mail:

Realizuje zadania w zakresie logistyki i zarządzania nieruchomościami.

Zajmujemy się m.in.:
1. Wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem gospodarki magazynowej Urzędu;
2. Prowadzeniem spraw związanych z gospodarką rzeczowymi składnikami majątku Urzędu oraz komisyjnym prowadzeniem likwidacji składników majątkowych;
3. Prowadzeniem spraw związanych z gospodarką nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu;
4. Realizacją zadań o charakterze gospodarczo-rzemieślniczym, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu;
5. Administrowaniem salami konferencyjnymi oraz obsługą narad, szkoleń itp. organizowanych przez Urząd;
6. Zabezpieczeniem logistycznym zdań wynikających m.in. z przepisów ochrony przeciwpożarowej.
7. Prowadzeniem bieżących remontów w infrastrukturze Urzędu;
8. Utrzymywaniem porządku i czystości w budynkach Urzędu i na terenach przyległych.