Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Organizacyjny

Możecie nas Państwo znaleźć w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3,

tel. 52 349-7320

tel. 52 349-7290

Sekretariat
ul. Jagiellońska 3, pok. 38, parter
tel. 52 349-7320
e-mail: 

Sekretariat
ul. Jagiellońska 3, pok. 20, parter
tel. 52 349-7290
e-mail: 

 

Dyrektor
Dominik Malicki

 

Zastępca Dyrektora
Paulina Szweda-Acevedo
ul. Jagiellońska 3, pok. 39, parter
tel. 52 349-7320
fax 52 349-7322
e-mail:

Zastępca Dyrektora
Anna Kawalerska
ul. Jagiellońska 3, pok. 20, parter
tel. 52 349-7290
fax 52 349-7292
e-mail:

 

Oddział Organizacji i Zarządzania

Kierownik
Robert Hermanowski
ul. Jagiellońska 3, pok. 37, parter
tel. 52 349-7358
e-mail:     

 

Zajmujemy się m.in.:

 

 1. Opracowywaniem Statutu i Regulaminu Urzędu;
 2. Organizacją pracy Urzędu oraz obiegu dokumentów;
 3. Opracowywaniem projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu;
 4. Systemem Zarządzania Jakością oraz Systemem Kontroli Zarządczej;
 5. Prowadzeniem Kancelarii Ogólnej oraz Punktu Obsługi Klienta.
 6. Szkoleniami;
 7. Sprawami związanymi z opisami, wartościowaniem i standaryzacją stanowisk w korpusie służby cywilnej;
 8. Prowadzeniem spraw dotyczących praktyk, staży oraz zajęć szkoleniowych pracowników wpisanych na listę aplikantów radcowskich.

 

Kancelaria Ogólna

pok. 4, parter, wejście od ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy,
czynna: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-16:00.
Kancelaria przyjmuje pisma i wnioski kierowane do Wydziałów i Biur Urzędu.

Pisma i wnioski można również składać w Punkcie Obsługi Klienta we wtorki w ramach dyżuru w godz. 16.00-18.00.

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta
ul. Konarskiego 1-3, pok. 4, parter
tel. 52 349-7720/ -7721
czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-18:00

Dla osób uprawnionych zapewniamy tłumacza języka migowego on-line

Zajmujemy się m.in.:

 1. Udzielaniem klientom niezbędnych informacji, udostępnianiem kart objaśnień oraz zapewnianiem klientom wymaganych druków i formularzy;
 2. Potwierdzaniem, przedłużaniem ważności oraz unieważnianiem Profilu Zaufanego ePUAP;
 3. Przyjmowaniem oraz rejestracją wniosków kierowanych do archiwum zakładowego;
 4. Przyjmowaniem oraz rejestracją wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatów karnych wystawionych do końca 2015 r.;
 5. Obsługą infolinii systemu „Informacja dla Obywatela”.

Punkt Obsługi Klienta służy pomocą w zakresie udostępnienia klientom treści aktów prawnych publikowanych w następujących dziennikach promulgacyjnych:

 1. Dziennik Ustaw* 
 2. Monitor Polski*
 3. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego*
 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - w wersji elektronicznej

* udostępniane do wglądu w wersji papierowej (do 2011 r. włącznie) oraz elektronicznej

 

Oddział Archiwum

Kierownik
Patryk Borożyński
ul. Konarskiego 1-3, pok.151, I piętro 
tel. 52 349-7303
e-mail:

Zajmujemy się m.in.:

 1. Prowadzeniem archiwum zakładowego;
 2. Przechowywaniem zbioru akt zlikwidowanych państwowych jednostek organizacyjnych;
 3. Wydawaniem zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych oraz wypisów i odpisów innych dokumentów;
 4. Udzielaniem instruktażu z zakresu archiwizacji i brakowania akt.

 

Oddział Kadr

Kierownik

ul. Jagiellońska 3, pok. 38, parter
tel. 52 349-7320
e-mail:

Zajmujemy się m.in.:

 1. Naborem do korpusu służby cywilnej;
 2. Prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu;
 3. Prowadzeniem dokumentacji dotyczącej urlopów i innych nieobecności oraz spraw dotyczących czasu pracy
 4. Prowadzeniem spraw kadrowych organów rządowej administracji zespolonej w województwie oraz kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie;
 5. Prowadzeniem spraw związanych z realizacją świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obsługą Komisji Socjalnej Urzędu;

 

Oddział Finansowo-Księgowy


Główny Księgowy Urzędu
Anna Baranowska
ul. Jagiellońska 3, pok. 24, parter
tel. 52 349-7217
e-mail:Zajmujemy się m.in.:
1. Obsługą finansowo-księgową Urzędu;
2. Obsługą kasową, gotówkową i bezgotówkową pracowników i klientów Urzędu (kasa czynna w godz. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30, przerwa 12:00 - 12:30, wtorek 08:00 - 17:45, przerwa 12:00 - 12:30). Kasa Urzędu z dniem 31.12.2016 ulega likwidacji. Od dnia 01.01.2017 możliwe będzie dokonywanie wpłat w Urzędzie Pocztowym mieszczącym się w budynku Urzędu przy ul. Konarskiego 1 lub przelewem);
3. Prowadzeniem spraw płacowych pracowników Urzędu;
4. Dysponowaniem środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych;
5. Planowaniem, realizacją, monitorowaniem i sprawozdawczością z realizacji budżetu Urzędu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości oraz aktami wykonawczymi;
6. Prowadzeniem ewidencji i rozliczaniem majątku trwałego, nakładów inwestycyjnych, wartości niematerialnych i prawnych.
 

Oddział Zamówień Publicznych i Inwestycji

Kierownik


ul. Jagiellońska 3, pok. 5, parter
tel. 52 349-7322
e-mail: 

Realizuje zadania w zakresie zamówień publicznych i inwestycji.

Zajmujemy się m.in.:
1. Prowadzeniem postępowań przetargowych w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Urzędu;
2. Sporządzaniem dokumentacji w zakresie procedur, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. Przygotowywaniem i parafowaniem umów będących wynikiem udzielania zamówień publicznych oraz prowadzeniem ich rejestru;
4. Nadzór nad zadaniami inwestycyjno-budowlanymi realizowanymi w Urzędzie;
5. Realizacją zadań związanych z obowiązkiem publikacji informacji publicznej własnej i przekazanej z innych wydziałów, podległej obowiązkowi ogłoszenia w ramach procedury zamówień publicznych, a także na mocy przepisów innych ustaw;
6. Sporządzaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji w obiektach Urzędu z innych środków pozabudżetowych oraz prowadzeniem monitoringu i sprawozdawczości w powyższym zakresie oraz z realizacji zawartych umów inwestycyjnych;
7. Prowadzeniem spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
8. Zapewnieniem sprawnej łączności komórkowej Urzędu oraz prowadzeniem rozliczeń z tym związanych.
 

Oddział Logistyki

 

Kierownik
Grzegorz Sobyrayski
ul. Jagiellońska 3, pok. 11, parter
tel. 52 349-7858
e-mail:

Realizuje zadania w zakresie logistyki i zarządzania nieruchomościami.

Zajmujemy się m.in.:
1. Wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem gospodarki magazynowej Urzędu;
2. Prowadzeniem spraw związanych z gospodarką rzeczowymi składnikami majątku Urzędu oraz komisyjnym prowadzeniem likwidacji składników majątkowych;
3. Prowadzeniem spraw związanych z gospodarką nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu;
4. Realizacją zadań o charakterze gospodarczo-rzemieślniczym, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu;
5. Administrowaniem salami konferencyjnymi oraz obsługą narad, szkoleń itp. organizowanych przez Urząd;
6. Zabezpieczeniem logistycznym zdań wynikających m.in. z przepisów ochrony przeciwpożarowej.
7. Prowadzeniem bieżących remontów w infrastrukturze Urzędu;
8. Utrzymywaniem porządku i czystości w budynkach Urzędu i na terenach przyległych.

Wieloosobowe stanowisko do spraw świadczenia usług transportowych

Koordynator
Mariusz Pankau
ul. Jagiellońska 3, pok. 34, parter
tel. 52 349-7301
e-mail:

Zajmujemy się m.in. świadczeniem usług transportowych na rzecz Kierownictwa i pracowników Urzędu oraz racjonalizacją wykorzystania środków transportu Urzędu.

Wieloosobowe stanowisko do spraw utrzymania porządku w obiekcie

Koordynator
Arleta Staniszewska
ul. Jagiellońska 3, pok. 8, parter
tel. 52 349-7214
e-mail: