Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

Dyrektor
dr Dorota Doktór

tel. +48 52 349 74 30
fax +48 52 349 74 32
e-mail:

Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pokój 201

Strona BIP Wydziału Zdrowia
https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/387/159/zdrowie.html

Z dniem 01.01.2009 r. na podstawie zarządzenia nr 384/2008 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2008 r. Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy zostało włączone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Obecnie działamy w ramach Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zgodnie z § 20.1. Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Zarządzenie nr 44/2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2024 r.)


Struktura Wydziału Zdrowia

 • sekretariat
 • Oddział Zdrowia Publicznego
 • Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych
 • Oddział Rejestru i Nadzoru w Ochronie Zdrowia
 • Oddział Statystyki w Ochronie Zdrowia
 • samodzielne stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrowiska

 

Sprawy, które załatwisz w Wydziale Zdrowia

 • Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów leczniczych
 • Uzyskanie wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego oraz zmiana danych w rejestrze
 • Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia
 • Mapy potrzeb zdrowotnych
 • Wojewódzki plan transformacji
 • Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych
 • Wojewódzki plan szczególnej opieki geriatrycznej
 • Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zdrowia publicznego
 • Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów
 • Kształcenie kadr medycznych
 • Sprawozdawczość z zakresu ochrony zdrowia
 • Sprawy lecznictwa uzdrowiskowego

 

Oddział Zdrowia Publicznego

Kierownik
Krzysztof Betka

ul. Jagiellońska 3 
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pokój 252
tel. +48 52 349 74 35
fax +48 52 349 74 32
e-mail: kbetka@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Do zadań Oddziału Zdrowia Publicznego należy m.in.:

 • Realizacja zadań z zakresu oceny zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych populacji województwa, w tym inicjowanie i współrealizowanie analiz i diagnoz określających kierunki działań w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, w szczególności w odniesieniu do mapy potrzeb zdrowotnych.
 • Współpraca z ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie określenia w mapie potrzeb zdrowotnych rekomendowanych kierunków działań dla województwa.
 • Ustalenie, monitorowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu transformacji we współpracy z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Kujawsko-Pomorską Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych.
 • Ustalenie i aktualizacja wojewódzkiego planu szczególnej opieki geriatrycznej we współpracy z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Krajową Radą do Spraw Opieki Geriatrycznej.
 • Uzgadnianie z powiatami warunków utworzenia centrów zdrowia 75+ oraz monitorowanie ich działalności w zakresie organizacji i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Przygotowywanie opinii o celowości tworzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek bądź komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego oraz opinii o celowości innych inwestycji realizowanych przez podmioty lecznicze.
 • Przygotowywanie opinii o zgodności planowanych przez jednostki samorządu terytorialnego programów polityki zdrowotnej z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia oraz wojewódzkim planem transformacji. 
 • Weryfikacja przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego informacji o zrealizowanych lub podjętych w roku poprzednim zadaniach z zakresu zdrowia publicznego pod względem ich zgodności z celami operacyjnymi i zadaniami Narodowego Programu Zdrowia.
 • Przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacji zbiorczej wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu zdrowia publicznego z wojewódzkim planem transformacji.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem przedstawicieli Wojewody do rad społecznych działających przy podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna lub jednostka samorządu terytorialnego oraz do rady działającej przy oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków oraz obsługą organizacyjną i koordynacją prac Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych.
 • Prowadzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

  

Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych

Kierownik
Zdzisława Wiekierak

ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
budynek B, VI piętro
pokój 63
tel. +48 52 349 77 67
fax +48 52 349 77 66
e-mail:


Do zadań Oddziału Doskonalenia Kadr Medycznych należy m.in.:

 • Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy  dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia za pomocą i z wykorzystaniem danych zamieszczonych w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
 • Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym fizjoterapeutów.
 • Organizowanie i przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji.
 • Prowadzenie spraw związanych z rozpoczęciem, przebiegiem i zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów oraz magistrów.
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań lekarzy rezydentów pobierających zwiększone wynagrodzenie zasadnicze, o których mowa w ust. 2b. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Wprowadzanie i przetwarzanie danych w rejestrach: lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia odbywających specjalizacje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji o skreśleniu z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów osób przystępujących do państwowych egzaminów specjalizacyjnych w poszczególnych dziedzinach medycyny.
 • Potwierdzanie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie doskonalenia zawodowego kadr medycznych.
 • Współdziałanie z Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w organizacji i przeprowadzaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i funkcjonowaniem konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia.
 • Współpraca z jednostkami i organami działającymi na rzecz ochrony zdrowia.

 

Oddział Rejestru i Nadzoru w Ochronie Zdrowia

Kierownik
Przemysław Kluczyński

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pokój 228
tel. +48 52 349 74 40
fax +48 52 349 74 32
e-mail:
 
Do zadań Oddziału Rejestru i Nadzoru w Ochronie Zdrowia należy m. in.:

 • Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru bądź jego zmianie oraz decyzji administracyjnych w sprawie odmowy wpisu, odmowy jego zmiany lub wykreślenia wpisu z rejestru.
 • Przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zakazu wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru podmiotów leczniczych, wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Wydawanie zgody albo odmowa jej wydania, w formie decyzji administracyjnej, na czasowe (całkowite lub częściowe) zaprzestanie działalności leczniczej podmiotu wykonującego działalność medyczną w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, po uzyskaniu opinii dyrektora właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Nakładanie, w drodze decyzji administracyjnej, na kierownika podmiotu leczniczego wykonującego działalność medyczną w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, kary pieniężnej w przypadku czasowego zaprzestania działalności bez zachowania trybu określonego przepisami prawa.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez podmiot leczniczy warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem bądź niezastosowania się podmiotu leczniczego do zaleceń pokontrolnych organu rejestrowego.
 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa.
 • Przeprowadzanie na zlecenie Ministra Zdrowia kontroli podmiotów leczniczych pod względem zgodności z prawem i medycznym.
 • Monitorowanie sytuacji w zakresie występowania sporów zbiorowych lub sytuacji strajkowych w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych funkcjonujących na terenie województwie kujawsko-pomorskim.
 • Realizacja uprawnień podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
  w stosunku do wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, prowadzonych w formie jednostek budżetowych, kontrola podmiotów wykonujących transport sanitarny mających siedzibę na obszarze województwa, celem stwierdzenia spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wymagań określonych przepisami prawa.

 

Oddział Statystyki w Ochronie Zdrowia

Kierownik
Magdalena Kardasz

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pokój 203
tel. +48 52 349 74 52
fax +48 52 349 74 32
e-mail:

Do zadań Oddziału Statystyki w Ochronie Zdrowia należy m.in.:

 • Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie badań statystycznych z zakresu zdrowia i ochrony zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej (Pbssp) dla potrzeb Ministerstwa Zdrowia, Głównego Urzędu Statystycznego i innych uprawnionych instytucji w zakresie ochrony zdrowia.
 • Nadzór i monitorowanie danych przesyłanych w ramach Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej (OBChSO) realizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Koordynacja badania sytuacji ekonomiczno-finansowej wybranych podmiotów leczniczych, w tym gromadzenie i przetwarzanie danych dla potrzeb Ministerstwa Zdrowia.
 • Tworzenie corocznych raportów i analiz z przeprowadzonych badań statystycznych w celu dostarczenia informacji dla oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa oraz udostępniania informacji publicznej.
 • Obsługa użytkowników systemów informatycznych, w tym ustalanie dostępu nowym użytkownikom, instruktaż i udzielanie wyjaśnień.
 • Współpraca z jednostkami i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia oraz statystyki w zakresie realizowanych zadań.

Coroczne badania statystyczne prowadzone przez Oddział Statystyki w Ochronie Zdrowia dotyczą sprawozdań przesyłanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą działające w województwie kujawsko-pomorskim.

Za rok kalendarzowy:

•    MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
•    MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
•    MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej
•    MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
•    MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego
•    MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
•    MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego
•    MZ-29A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej
•    MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
•    MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
•    MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

 Za rok szkolny:

•    MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach (medycyna szkolna)

Za okresy kwartalne:

•    STR-ZOB UW – Sprawozdanie o strukturze zobowiązań podmiotów leczniczych
•    MZ-BFA UW – Sprawozdanie o sytuacji finansowej podmiotów leczniczych

Za okresy miesięczne:

•    MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna – zestaw informacji dotyczących osób hospitalizowanych w systemie informatycznym szpitala w zakresie zgodnym z elektronicznym standardem przekazywania danych w ramach

Formularze statystyczne oraz instrukcje wypełniania druków: 
https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/formularze-statystyczne

 

Naczelni Lekarze Uzdrowisk

lek.  Izabela Kowacka
Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowiska Ciechocinek
Wydział Zdrowia Kujawsko Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pok. 228
tel. 52 3497430, 884 005 017

 

Vacat
Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowisk Inowrocław i Wieniec Zdrój
Wydział Zdrowia Kujawsko Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pok. 228
tel. 52 3497430

 Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146)
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1608 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2024 poz. 581)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. MZ poz. 69) w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2487)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2488)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz.U. poz. 2216)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. poz. 642)
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 975)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 105)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 686)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów  (Dz.U. poz. 932)
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2125)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca  2023 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. poz. 1221)
Ustawa z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2022 r.  poz. 168)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz.U. 2023 poz. 1647)
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 506)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2023 poz. 1771)
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2024 r. poz. 69)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r.  o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2019 r., poz. 605 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r., poz. 173)
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307)
Corocznie wydawane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok – dział ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902)
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078).
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej (Dz. U. poz. 1831)
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972)
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. z 2011 Nr 161, poz. 976).

 

Odnośniki

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (RIZM)

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

System Profibaza

Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (BASiW)

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)

System Statystyki w Ochronie Zdrowia II (SSOZ II)

System Statystyka Chorobowa NIZP PZH – PIB

Centrum e-Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia