Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

Dyrektor
dr Dorota Doktór

tel. +48 52 349 74 30
fax +48 52 349 74 32
e-mail:

Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pokój 201
 

Strona BIP Wydziału Zdrowia
https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/387/159/zdrowie.htmlZ dniem 01.01.2009 r. na podstawie zarządzenia nr 384/2008 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2008 r. Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy zostało włączone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Obecnie działamy w ramach Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zgodnie z § 15.1. Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Zarządzenie nr 233/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2016 r.)

Struktura Wydziału Zdrowia

•    Sekretariat
•    Oddział Zdrowia Publicznego
•    Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych
•    Oddział Rejestru i Nadzoru w Ochronie Zdrowia
•    Samodzielne stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrowiska
•    Oddział Statystyki i Analiz Medycznych

 

Sprawy, które załatwisz w Wydziale Zdrowia

 • Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów leczniczych
 • Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia
 • Mapy potrzeb zdrowotnych
 • Wojewódzki plan transformacji
 • Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych
 • Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • Wojewódzki plan szczególnej opieki geriatrycznej
 • Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zdrowia publicznego
 • Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów
 • Kształcenie kadr medycznych
 • Sprawozdawczość z zakresu ochrony zdrowia
 • Sprawy lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Oddział Zdrowia Publicznego

Kierownik
Krzysztof Betka

ul. Jagiellońska 3 
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pokój 252
tel. +48 52 349 74 35
fax +48 52 349 74 32
e-mail: kbetka@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Do zadań Oddziału Zdrowia Publicznego należy m.in.:

 • Realizacja zadań z zakresu oceny zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych populacji województwa, w tym inicjowanie i współrealizowanie analiz i diagnoz określających kierunki działań w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, w szczególności w odniesieniu do mapy potrzeb zdrowotnych.
 • Współpraca z ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie określenia w mapie potrzeb zdrowotnych rekomendowanych kierunków działań dla województwa.
 • Ustalenie, monitorowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu transformacji we współpracy z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Kujawsko-Pomorską Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych.
 • Ustalenie i aktualizacja wojewódzkiego planu szczególnej opieki geriatrycznej we współpracy z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Krajową Radą do Spraw Opieki Geriatrycznej.
 • Uzgadnianie z powiatami warunków utworzenia centrów zdrowia 75+ oraz monitorowanie ich działalności w zakresie organizacji i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Przygotowywanie opinii o celowości tworzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek bądź komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego oraz opinii o celowości innych inwestycji realizowanych przez podmioty lecznicze.
 • Przygotowywanie opinii o zgodności planowanych przez jednostki samorządu terytorialnego programów polityki zdrowotnej z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia oraz wojewódzkim planem transformacji. 
 • Weryfikacja przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego informacji o zrealizowanych lub podjętych w roku poprzednim zadaniach z zakresu zdrowia publicznego pod względem ich zgodności z celami operacyjnymi i zadaniami Narodowego Programu Zdrowia.
 • Przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacji zbiorczej wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu zdrowia publicznego z wojewódzkim planem transformacji.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem przedstawicieli Wojewody do rad społecznych działających przy podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna lub jednostka samorządu terytorialnego oraz do rady działającej przy oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Prowadzenie spraw związanych z powoływanie i odwoływanie członków oraz obsługą organizacyjną i koordynacją prac Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych.
 • Realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym powoływanie i odwoływanie członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy oraz zapewnienie jej obsługi organizacyjno-administracyjnej i finansowania z budżetu państwa.

 

 

Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych

Kierownik
Zdzisława Wiekierak

ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
budynek B, VI piętro
pokój 63
tel. +48 52 349 77 67
fax +48 52 349 77 66
e-mail:


Do zadań Oddziału Doskonalenia Kadr Medycznych należy m.in.:

•    Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy  dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia za pomocą i z wykorzystaniem danych zamieszczonych w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
•    Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym fizjoterapeutów.
•    Organizowanie i przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji.
•    Prowadzenie spraw związanych z rozpoczęciem, przebiegiem i zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów oraz magistrów.
•    Sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań lekarzy rezydentów pobierających zwiększone wynagrodzenie zasadnicze, o których mowa w ust. 2b. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
•    Wprowadzanie i przetwarzanie danych w rejestrach: lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych oraz osób z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia odbywających specjalizacje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
•    Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji o skreśleniu z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
•    Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów osób przystępujących do państwowych egzaminów specjalizacyjnych w poszczególnych dziedzinach medycyny.
•    Potwierdzanie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.
•    Współpraca z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie doskonalenia zawodowego kadr medycznych.
•   Współdziałanie z Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w organizacji i przeprowadzaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.
•    Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i funkcjonowaniem konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia.
•    Współpraca z jednostkami i organami działającymi na rzecz ochrony zdrowia.

 

Oddział Rejestru i Nadzoru w Ochronie Zdrowia

Kierownik
Przemysław Kluczyński

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pokój 228
tel. +48 52 349 74 40
fax +48 52 349 74 32
e-mail:
 
Do zadań Oddziału Rejestru i Nadzoru w Ochronie Zdrowia należy m. in.:


•    Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru bądź jego zmianie oraz decyzji administracyjnych w sprawie odmowy wpisu, odmowy jego zmiany lub wykreślenia wpisu z rejestru.
•    Przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zakazu wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru podmiotów leczniczych, wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
•    Wydawanie zgody albo odmowa jej wydania, w formie decyzji administracyjnej, na czasowe (całkowite lub częściowe) zaprzestanie działalności leczniczej podmiotu wykonującego działalność medyczną w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, po uzyskaniu opinii dyrektora właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
•    Nakładanie, w drodze decyzji administracyjnej, na kierownika podmiotu leczniczego wykonującego działalność medyczną w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, kary pieniężnej w przypadku czasowego zaprzestania działalności bez zachowania trybu określonego przepisami prawa.
•    Wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez podmiot leczniczy warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem bądź niezastosowania się podmiotu leczniczego do zaleceń pokontrolnych organu rejestrowego.
•    Przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa.
•    Przeprowadzanie na zlecenie Ministra Zdrowia kontroli podmiotów leczniczych pod względem zgodności z prawem i medycznym.
•    Monitorowanie sytuacji w zakresie występowania sporów zbiorowych lub sytuacji strajkowych
w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych funkcjonujących na terenie województwie kujawsko-pomorskim.
•    Realizacja uprawnień podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
w stosunku do wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, prowadzonych
w formie jednostek budżetowych, kontrola podmiotów wykonujących transport sanitarny mających siedzibę na obszarze województwa, celem stwierdzenia spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wymagań określonych przepisami prawa.
 

 

Naczelni Lekarze Uzdrowisk

lek.  Izabela Kowacka
Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowiska Ciechocinek
Wydział Zdrowia Kujawsko Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pok. 228
tel. 52 3497430, 884 005 017

lek. Beata Nowak-Dragan
Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowisk Inowrocław i Wieniec Zdrój
Wydział Zdrowia Kujawsko Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pok. 228
tel. 52 3497430Oddział Statystyki i Analiz Medycznych

Kierownik
Magdalena Kardasz

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pokój 203
tel. +48 52 349 74 52
fax +48 52 349 74 32
e-mail:


Do zadań Oddziału Statystyki i Analiz Medycznych należy m.in.:

•    Gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie uprawnionym podmiotom obowiązującej sprawozdawczości statystycznej z zakresu ochrony zdrowia z terenu województwa, zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej dla potrzeb Ministerstwa Zdrowia, Głównego Urzędu Statystycznego i innych uprawnionych instytucji w zakresie ochrony zdrowia.
Dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą przeznaczone są sprawozdania:

Za rok kalendarzowy:

•    MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
•    MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
•    MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej
•    MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
•    MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego
•    MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
•    MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego
•    MZ-29A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej
•    MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
•    MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
•    MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

 

Za rok szkolny:

•    MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach (medycyna szkolna)

Formularze statystyczne oraz instrukcje wypełniania druków: 

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/formularze-statystyczne

Za okresy miesięczne:

•    MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna – zestaw informacji dotyczących osób hospitalizowanych w systemie informatycznym szpitala w zakresie zgodnym z elektronicznym standardem przekazywania danych.

Oddział Statystyki i Analiz Medycznych realizuje zadania związane z ogólnopolskim badaniem chorobowości szpitalnej realizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej;

Za okresy kwartalne:

•    MZ-BFA – Sprawozdanie o sytuacji finansowej
•    Sprawozdanie o strukturze zobowiązań

Gromadzenie i przetwarzanie danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wskazanych w odrębnych wytycznych, w tym: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, instytutów badawczych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółki kapitałowej utworzonej przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do której podmioty te przystąpiły i w której posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego.

•    Opracowywanie danych statystycznych z zakresu ochrony zdrowia w celu dostarczenia informacji dla oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym sporządzanie biuletynów statystycznych, raportów oraz analiz zbiorczych w zakresie ochrony zdrowia oraz sytuacji finansowej wybranych jednostek ochrony zdrowia.
•    Współpraca z jednostkami i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia oraz statystyki w zakresie realizowanych zadań.

 

Przydatne odnośniki

Ministerstwo Zdrowia
RPWDL
Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)
System Sprawozdawczy Zdrowie Publiczne
Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)
System Statystyka Chorobowa NIZP-PZH

 

 

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1956 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 poz. 849 ze zm.)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 69) w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2487)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2488)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz.U. poz. 2216)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. poz. 642)
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 1566)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 828)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów  (Dz.U. poz. 932)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 134)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. poz. 1950)
Ustawa z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2022 r.  poz. 168)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz.U. 2021 poz. 705)
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2022 poz. 342 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 886)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze  zm.).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r.  o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie  szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2019 r., poz. 605)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r., poz.173)
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.)
Corocznie wydawane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok – dział ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 tj.)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301 tj.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. z 2011 Nr 161, poz. 976).
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.)