Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Infrastruktury

Wydział mieści się na VIII, X i XI  piętrze w budynku B przy ul. Konarskiego 1-3.

Dyrektor
Małgorzata Połukard-Falkowska 
ul. Konarskiego 1-3, pok. 111 e, XI piętro
tel. +48 52 349 74 00
e-mail: 

 

Oddział Architektury i Budownictwa

Kierownik Oddziału
Agnieszka Żurawlew
ul. Konarskiego 1-3, pok. 132, bud. B, XIII piętro
tel. +48 52 349 74 27
e-mail: 

 

Joanna Mikołajewska
starszy specjalista
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7491
e-mail:

 

Monika Olszak
starszy specjalista
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7468
e-mail:

 

Kamila Strzelecka
starszy specjalista
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7312
e-mail:

 

Mateusz Bagniewski
starszy specjalista
budynek B, pokój 132, XIII piętro
tel. 52 349 7495
e-mail:

 

Przemysław Kaczyński
starszy specjalista
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7498

 

Andrzej Posadziński
starszy specjalista
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7670
e-mail:

 

Dariusz Sadowski
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7486
e-mail:

 

Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik Oddziału
Szczepan Bukłaho
ul. Konarskiego 1-3, pok. 111c, budynek B, XI piętro
tel. +48 52 349 74 99
e–mail: 

PDFUpoważnienie do ksiąg wieczystych (631,25KB)

Oddział Odszkodowań

Kierownik Oddziału
Krzysztof Pankowski
ul. Konarskiego 1-3, pok. 81f a, budynek B, VIII piętro
tel. +48 52 349 76 72
e-mail: 

 

Oddział Transportu i Gospodarki

Kierownik Oddziału
Rafał Lewandowski
ul. Konarskiego 1-3, pok. 111b, bud. B, XI piętro
tel. +48 52 349 74 89
e-mail: 

 

Oddział Budownictwa Specjalnego

Kierownik Oddziału
Agnieszka Waszak
ul. Konarskiego 1-3, pok. 112, budynek B, XI piętro
tel. +48 52 349 74 19
e-mail: 

Odział Rozwoju Regionalnego i Kontroli

Kierownik Oddziału
Katarzyna Szpakowska
ul. Konarskiego 1-3, pok. 101 a, budynek B, X piętro
tel. +48 52 349 77 26
e-mail: 

Oddział Orzecznictwa

Kierownik Oddziału
Joanna Kurek
ul. Konarskiego 1-3, pok. 103c, bud. B, X piętro
tel. +48 52 349 74 75
e-mail: 

 

W naszym wydziale zajmujemy się:

Oddział Architektury i Budownictwa

 1. Wykonuje zadania administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach obiektów i robót budowlanych:
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • usytuowanych na obszarze kolejowym,
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • usytuowanych na terenach zamkniętych,
  • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
  • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,
  • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej  lub wojewódzkiej,
  • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z dróg krajowych,
  • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
  • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych,
  • elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
  • dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
  • sieci szerokopasmowej, o której mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
  • inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji towarzyszących,
  • linii kolejowych, w rozumieniu art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 2. Wydaje postanowienia wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 3. Prowadzi sprawy z zakresu ewidencji wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę przy współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.
 4. Współpracuje z izbami samorządu zawodowego w zakresie kontroli uprawnień budowlanych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 5. Wydaje rozstrzygnięcia administracyjne w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, nie zastrzeżonych do właściwości innych organów,
 6. Wydaje dzienniki budowy, montażu i rozbiórki,
 7. Prowadzi rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń z projektem budowlanym, przechowuje zatwierdzone projekty budowlane wraz  ze związanymi z nimi dokumentami,
 8. Przesyła decyzje o pozwoleniu na budowę właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli były wymagane,
 9. Współpracuje i uczestniczy na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 10. Wykonuje zadania organu administracji architektoniczno - budowlanej wyższego stopnia  w stosunku do starostów, w tym:
  • kontrola terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie wydawanych przez starostów decyzji,
  • sporządzanie statystyki ruchu budowlanego w województwie,
 11. Powołuje Zespół Opiniowania Dokumentacji, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu.

 

Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

 1. Przyjmuje zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia:
  • planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Opiniuje projekty planów zagospodarowania przestrzennego województw.
 3. Uzgadnia projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie ich zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
 4. Uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
 5. Ocenia zgodność z przepisami prawnymi uchwał wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych dotyczących:
  • planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Bada zgodność z prawem uchwał o przystąpieniu do sporządzenia:
  • planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Bada zgodności z prawem uchwał dotyczących:
  • obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  • gminnego programu rewitalizacji,
  • Specjalnej Strefy Rewitalizacji
  • miejscowego planu rewitalizacji,
  • zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabary, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
  • audytu krajobrazowego,
  • ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,
 8. Sporządza w zakresie wymienionym w punktach 5, 6 i 7:
  • rozstrzygnięć nadzorczych,
  • wskazań w przypadku nieistotnego naruszenia prawa,
  • skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 9. Sporządza zarządzenia zastępcze, w przypadku, gdy gmina nie wykona obowiązku ustawowego, dotyczących:
  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Wykonuje zadania organu I instancji w sprawach wydawania decyzji:
  • o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych,
  • o ustaleniu lokalizacji inwestycji uregulowanych przepisami ustaw szczególnych.
 11. Prowadzi rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.
 12. Kontroluje terminowość wydawania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymierzanie kar pieniężnych za przekroczenie terminu ustawowego na ich wydawanie.
 13. Uzgadnia projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanych przez wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast, w zakresie zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i ponadlokalnym w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
 14. Zamieszcza wymagane informacje w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informację o środowisku.

Oddział Odszkodowań

 1. Ustala  odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego na realizację dróg publicznych, lotnisk użytku publicznych, budowli przeciwpowodziowych, linii kolejowych i sieci przesyłowych  na podstawie ustaw o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji.
 2. Ustala odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, na których realizowana jest budowa inwestycji związanych z budową terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu, sieci przesyłowych i regionalnych sieci szerokopasmowych na podstawie ustaw o  szczególnych zasadach przygotowania inwestycji.
 3. Ustanawia i stwierdza wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomościach przeznaczonych pod drogi publiczne, linie kolejowe, lotniska użytku publicznego, inwestycje związane z budową terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu, sieci przesyłowe i budowle przeciwpowodziowe.
 4. Rozpatruje odwołania od wydanych przez starostów decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości nabyte na rzecz właściwych jednostek samorządu terytorialnego w trybie ustawy o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 5. Udziela starostom dotacji na operaty szacunkowe w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Oddział Transportu i Gospodarki

 1. Prowadzi sprawy związane z egzaminowaniem kandydatów na wykładowców  oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki jazdy.
 2. Prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców  wykonujących przewóz drogowy.
 3. Sprawuje nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz  drogowy.
 4. Prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.
 5. Sprawuje nadzór nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy.
 6. Prowadzi ewidencję instruktorów techniki jazdy.
 7. Sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, a także na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub w strefach zamieszkania.
 8. Sprawuje nadzór pod względem legalności nad wykonywaniem przez starostów oraz  marszałka województwa zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 9. Prowadzi sprawy związane z działalnością Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego.
 10. Prowadzi sprawy związane z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na  finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów  środkami publicznego transportu zbiorowego.
 11. Prowadzi sprawy związane z obsługą Fundusz rozwoju przewozów autobusowych  o  charakterze użyteczności publicznej.
 12. Uzgadnia trasy pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych – w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 13. Realizuje zadania związane z przekazywaniem gminom środków dotacji na zadania wskazane w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Oddział Budownictwa Specjalnego

 1. Prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w trybie ustaw:
 • z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku,
 • z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 1. Wykonuje zadania organu wyższego stopnia w stosunku do starostów, w tym rozpatruje odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg powiatowych i gminnych – art. 11f pkt 6 oraz art. 11g specustawy drogowej.
 2. Rozpatruje wnioski dotyczące decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z zakresu I i II instancji oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w przedmiocie:
 • wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną,
 • zmiany decyzji ostatecznej,
 • uchylenia decyzji ostatecznej,
 • wygaśnięcia decyzji ostatecznej,
 • sprostowania oczywistych omyłek,
 • rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej.

 

Oddział Rozwoju Regionalnego i Kontroli

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, w zakresie dofinansowania inwestycji drogowych na drogach powiatowych i gminnych, w tym zarządzanie finansowe programem przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa  Krajowego oraz ministrem właściwym do spraw transportu.
 2.    Realizacja zadań wynikających z ustanowienia Rządowego Programu Uzupełniania  Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów stanowiącej  załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 93/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.
 3. Występowanie do Ministerstwa Finansów z wnioskami o zapewnienie  finansowania/dofinansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa oraz z  wnioskami o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na   realizację projektów przez Państwowe Jednostki Budżetowe w ramach programów unijnych.
 4. Współpraca z jednostkami administracji rządowej, jednostkami samorządu   terytorialnego, w tym szczególnie z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji  strategii rozwoju województwa.
 5. Realizacja zadań związanych z przekazywaniem gminom dotacji celowych z budżetu  państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
 6. Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem przez Wojewodę stałego lotniczego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy.
 7. Koordynowanie zadań w Wydziale w zakresie ustanowionego w Urzędzie systemu kontroli zarządczej.
 8. Koordynowanie zadań kontrolnych w Wydziale, m.in. w zakresie opracowywania   propozycji Wydziału do rocznego planu kontroli urzędu i sprawozdań z ich wykonania  oraz obsługi kontroli i audytów prowadzonych w Wydziale.
 9. Planowanie i monitorowanie realizacji budżetu w zakresie zadań Wydziału, we  współpracy z poszczególnymi oddziałami, w tym m.in. przygotowywanie projektu  planu finansowego w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, sporządzanie  analiz i sprawozdań z jego wykonania, opracowywanie materiałów planistycznych  dotyczących budżetu wojewody w układzie zadaniowym oraz  koordynowanie zadań  związanych z monitorowaniem stopnia osiągnięcia założonych celów oraz planowanych wartości mierników.

Zakładka BIP K-PUW poświęcona Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszowi Dróg Samorządowych):
(https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/293/160/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog.html)

Oddział Orzecznictwa

 1. Wykonuje zadania organu administracji architektoniczno - budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starostów, w tym:
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia organów   administracji architektoniczno-budowlanej niższego stopnia,
  • rozstrzyganie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji organów administracji  architektoniczno-budowlanej niższego stopnia i wszczynanie postępowania  w sprawach z tego zakresu,
  • rozstrzyganie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach związanych z  właściwością organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  • rozpatrywanie skarg i wniosków.

 

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym - specustawa.
 6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych .
 7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.                    
 9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 11. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
 12. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - specustawa przesyłowa.
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
 14. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 16. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - specustawa kolejowa.
 17. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 18. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
 19. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – specustawa telekomunikacyjna.
 20. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - specustawa gazociągowa.
 21. Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących – specustawa jądrowa
 22. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
 23. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.
 24. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 25. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 26. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 27. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 28. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 29. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
 30. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
 31. Ustawa z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 32. Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
 33. Ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 34. Ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 35. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
 36. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 37. Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 38. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 39. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 40. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.
 41. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 42. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym – specustawa naftowa.
 43. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
 44. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
 45. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu publicznego.
 46. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
 47. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r.
 48. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.
 49. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych.
 50. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości.