Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Wydział mieści się na:
VIII, X, XI i XIII piętrze w budynku B przy ul. Konarskiego 1-3

Dyrektor
Małgorzata Połukard-Falkowska

ul. Konarskiego 1-3, pok. 111 e, XI piętro
tel. 52 349-7400
fax 52 349-7402
e-mail: 

Z-ca Dyrektora
Paweł Skonieczek
ul. Konarskiego 1-3, pok. 131c, XIII piętro
tel. 52 34 97 501
fax. 52 34 97 502
e-mail: 

Sekretariat
pok. 111, XI piętro
tel. 52 349 7400
fax 52 349 7402
e-mail: wir_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Dorota Olejniczak

starszy inspektor
e-mail: dolejniczak@bydgoszcz.uw.gov.pl
pok. 131, XIII piętro
tel. 52 349 7480

Arleta Graszek
inspektor
e-mail: 

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa składa się z:
Oddziału Architektury i Budownictwa,
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego,
Oddziału Odszkodowań,
Oddziału Transportu i Gospodarki,
Oddziału Budownictwa Specjalnego,
Oddziału Rozwoju Regionalnego i Kontroli,
Oddziału Orzecznictwa,
Oddziału Rolnictwa i Środowiska w ramach którego działają:

 • samodzielne stanowisko ds. obronności i ochrony zasobów środowiska,
 • wieloosobowe stanowiska ds. rolnictwa w tym koordynator,
 • wieloosobowe stanowiska ds. środowiska w tym koordynator,

Oddziału Koordynacji Zarządzania i Wsparcia Finansowego Rolnictwa.

Oddział Architektury i Budownictwa
Do zadań Oddziału należy m.in.
1.    Wykonywanie zadania administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach obiektów i robót budowlanych:
a)    dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu niezwiązanymi
z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
b)    hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
c)    usytuowanych na obszarze kolejowym,
d)    lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, usytuowanych na terenach zamkniętych,
e)    sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
f)    drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,
g)    dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej  lub wojewódzkiej,
h)    zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z dróg krajowych,
i)    sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
j)    rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych,
k)    elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
l)    dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
m)    sieci szerokopasmowej, o której mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ,
n)    inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji towarzyszących,
o)    linii kolejowych, w rozumieniu art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
2.    Wydawanie postanowień wyrażających zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
3.    Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę przy współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.
4.    Współpraca z izbami samorządu zawodowego w zakresie kontroli uprawnień budowlanych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
5.    Wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, nie zastrzeżonych do właściwości innych organów,
6.    Wydawanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki,
7.    Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń z projektem budowlanym, przechowuje zatwierdzone projekty budowlane wraz ze związanymi z nimi dokumentami,
8.    Przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli były wymagane,
9.    Współpraca i uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
10.    Wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno - budowlanej wyższego stopnia  w stosunku do starostów, w tym:
a) kontrola terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie wydawanych przez starostów decyzji,
b) sporządzanie statystyki ruchu budowlanego w województwie,
11. Powoływanie Zespołu Opiniowania Dokumentacji, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu.

Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału
bud. B, pok. 132, XIII piętro
tel. 52 349 7427
e-mail: 

Joanna Mikołajewska
starszy specjalista
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7491
e-mail: 

Monika Olszak
starszy specjalista
bud. B, pok. 133 , XIII piętro
tel. 52 349 7468
e-mail: 

Mateusz Bagniewski
starszy specjalista
budynek B, pokój 132, XIII piętro
tel. 52 349 7495
e-mail: 

Andrzej Posadziński
starszy specjalista
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7670
e-mail: 

Dariusz Sadowski
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7486
e-mail: 

Przemysław Kaczyński
starszy specjalista
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7498
e-mail: 

Kamila Strzelecka
starszy specjalista
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7312
e-mail: 

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:

1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz akty wykonawcze,
3.    Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
4.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
5.    Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
6.    Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

Wzory wniosków w sprawach prowadzonych przez Oddział Architektury i Budownictwa:

1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
(http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/formularze poz. 22)
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/formularze poz. 17)
3. Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych
(http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/formularze?title=&page=3 poz. 21)
4. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
(http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/formularze?title=&page=4 poz. 5)
5. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/formularze?title=&page=4 poz. 25)

Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Do zadań Oddziału należy m. in.:
1.    Przyjmowanie zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia:
a) planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
b) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
c)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2.    Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw,
3.    Uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie ich zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
4.    Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
5.    Ocenianie zgodności z przepisami prawnymi uchwał wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych dotyczących:
a)    planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
b)    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
c)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6.    Badanie zgodności z prawem uchwał o przystąpieniu do sporządzenia:
a)    planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
b)    studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
c)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7.    Badanie zgodności z prawem uchwał dotyczących:
a)    obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
b)    gminnego programu rewitalizacji,
c)    Specjalnej Strefy Rewitalizacji
d)    miejscowego planu rewitalizacji,
e)    zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabary, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
f)    audytu krajobrazowego,
g)    ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,
8.    Sporządzanie w zakresie wymienionym w punktach 5, 6 i 7:
a)    rozstrzygnięć nadzorczych,
b)    wskazań w przypadku nieistotnego naruszenia prawa,
c)    skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
9.    Sporządzanie zarządzeń zastępczych, w przypadku, gdy gmina nie wykona obowiązków ustawowych, dotyczących:
a)    studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10.    Wykonywanie zadań organu I instancji w sprawach wydawania decyzji:
a)    o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych,
b)    o ustaleniu lokalizacji inwestycji uregulowanych przepisami ustaw szczególnych.
11.  Prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na  terenach zamkniętych.
12.  Kontrolowanie terminowości wydawania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta   decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymierzanie kar pieniężnych za przekroczenie terminu ustawowego na ich wydawanie.
13.  Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawane przez wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast, w zakresie zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i ponadlokalnym w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
14.  Zamieszczanie wymaganych informacje w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informację o środowisku.

Szczepan Bukłaho
Kierownik Oddziału
bud. B, pok. 111c, XI piętro
tel. 52 349 7499
e-mail: 

PDFUpoważnienie nr 00301.pdf (672,31KB)

Jarosław Bochocki
inspektor wojewódzki
ul. Konarskiego 1-3, pok. 101e, budynek B, X piętro
tel. 52 349-7494
e-mail: 

Janusz Gazecki
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 114, XI piętro
tel. 52 349 7256
e-mail: 

Janusz Sapiszczak
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 101 e, X piętro
tel. 52 349 7483
e-mail: 

Martyna Skonieczka
sekretarka
bud. B, pok. 104, X piętro,
tel.  52 349-7496,
e-mail:  

Małgorzata Lisewska
inspektor wojewódzki
pok. 104, X piętro
tel. 52 349 7497
e-mail: 

Dorota Klugiewicz
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 104, X piętro,
tel.  52 349-7523
e-mail: 

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:
1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,,
2.    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
3.    Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
4.    Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
5.    Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - specustawa kolejowa,
6.    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu  – specustawa gazociągowa.
7.    Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
8.    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
9.    Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
10.  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – specustawa przesyłowa,

11. Ustaw z dnia22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym-specustawa naftowa.

Oddział Odszkodowań
Do zadań Oddziału należy m. in.:
1.    Ustalanie odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego na realizację dróg publicznych, lotnisk użytku publicznych, budowli przeciwpowodziowych, linii kolejowych i sieci przesyłowych na podstawie ustaw o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji.
2.    Ustalanie odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, na których realizowana jest budowa inwestycji związanych z budową terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu, sieci przesyłowych i regionalnych sieci szerokopasmowych na podstawie ustaw o  szczególnych zasadach przygotowania inwestycji.
3.    Ustanawianie i stwierdzanie wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomościach przeznaczonych pod drogi publiczne, linie kolejowe, lotniska użytku publicznego, inwestycje związane z budową terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu, sieci przesyłowe i budowle przeciwpowodziowe.
4.    Rozpatrywanie odwołań od wydanych przez starostów decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości nabyte na rzecz właściwych jednostek samorządu terytorialnego w trybie ustawy o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
5.    Udzielanie starostom dotacji na operaty szacunkowe w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Krzysztof Pankowski
Kierownik Oddziału
bud. B, pok. 81f, VIII piętro
tel. 52 349 7672
e-mail: 

Anna Woźna
główny specjalista
bud. B, pok. 81c, VIII piętro
tel. 52 349 7673
e-mail: 

Jarosław Miękiszak
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 81c, VIII piętro
tel. 52 349 7257
e-mail: 

Marcin Brzozowski
starszy inspektor wojewódzki

bud. B, pok. 81d, VIII piętro
tel. 52 349 7485
e-mail: 

Małgorzata Buczkowska
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 81d, VIII piętro
tel. 52 349 7660
e-mail: 

Michał Dejewski
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 81e, VIII piętro
tel. 52 349 7646
e-mail: 

Jakub Maciąga
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 81e, VIII piętro
tel. 52 349 7456
e-mail: 

Anna Tomczyk
ekspert
bud. B, pok. 81b, VIII piętro
tel. 52 349 7667
e-mail: 

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:
1.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych– specustawa drogowa,
2.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
3.  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - specustawa kolejowa,
4. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  – specustawa przeciwpowodziowa,
5. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
6. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
7. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych– specustawa przesyłowa,
8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu-specustawa gazociągowa,
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Lista rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 
Oddział Transportu i Gospodarki
Do zadań Oddziału należy m.in.:

 1. Prowadzenie spraw związanych z egzaminowaniem kandydatów na wykładowców                         i wykładowców oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki jazdy.
 2. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
 3. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
 4. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.
 5. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy.
 6. Prowadzenie ewidencji instruktorów techniki jazdy.
 7. Sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, a także na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub w strefach zamieszkania.
 8. Sprawowanie nadzoru pod względem legalności nad wykonywaniem przez starostów oraz marszałka województwa zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r.                                    o kierujących pojazdami.
 9. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
 11. Prowadzenie spraw związanych z obsługą o Fundusz rozwoju przewozów autobusowych  o charakterze użyteczności publicznej.

Oddział prowadzi w imieniu Wojewody współpracę z:
1.  Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy,
2.  Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Bydgoszczy,
3.  Jednostkami samorządu terytorialnego.

Rafał Lewandowski
Kierownik Oddziału
bud. B, pok. 111b, XI piętro
tel. 52 349 7489
e-mail: 

Marek Kosmatka
ekspert
bud. B, pok. 111f, XI piętro
tel. 52 349 7459
e-mail: 

Mariola Tatkowska
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok.111f, XI piętro
tel. 52 349 7458
e-mail:

Ewa Przybylska
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 81h, VIII piętro
tel. 52 349 7426
e-mail: 

Kinga Andrzejewska
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 111a, XI piętro
tel. 52 349 7404
e-mail: 

Monika Dzikowska
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 111a, XI piętro
tel. 52 349 7404

e-mail: 

Ewa Pełelska
inspektor wojewódzki
bud. B, pok.111f, XI piętro
tel. 52 349 7488
e-mail:

Agnieszka Bujalska
sekretarka
bud. B, pok.111f, XI piętro
tel. 52 349 7487
e-mail:

 

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:
1.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
2.  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,
3.  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
4.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  wraz z aktami wykonawczymi,
5.  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  wraz z aktami wykonawczymi,
6.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  wraz z aktami wykonawczymi,
7.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
8.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
9.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Oddział Budownictwa Specjalnego

Do zadań Oddziału należy m.in.:

 1. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w trybie ustaw:
 1. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 2. z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
 3. z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 1. Nadawanie decyzjom – w sprawach, o których mowa w pkt 1 rygoru natychmiastowej wykonalności
 2. Wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do starostów, w tym rozpatrywanie odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg powiatowych i gminnych – art. 11g oraz art. 11f ust. 6 oraz specustawy drogowej,
 3. Rozpatrywanie z zakresu I instancji wniosków dotyczących decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w przedmiocie:
  1. wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną,
  2. zmiany decyzji ostatecznej,
  3. uchylenia decyzji ostatecznej,
  4. wygaśnięcia decyzji ostatecznej,
  5. sprostowania oczywistych omyłek,
  6. sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych,
  7. rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej.
 4. Wydawanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki w zakresie prowadzonych postępowań,
 5. Kontrola terminowości wydawania przez starostów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
 6. Przygotowywanie odpowiedzi na złożone skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Agnieszka Waszak
Kierownik Oddziału
bud. B, pok. 112, XI piętro
tel. 52 349 7419
e-mail: 

Jarosław Bednarski
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 113 b, XI piętro
tel. 52 349 7414
e-mail: 

Karolina Skowrońska
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 113 a, XI piętro
tel. 52 349 7403
e-mail: 

Justyna Anders
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 113 a, XI piętro
tel. 52 349 7410
e-mail: 

Agnieszka Sobkowiak
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 113 a, XI piętro
tel. 52 349 7738
e-mail: 

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
4. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
5. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,

6. Ustawa z dnia 7 lipca 2020 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

Oddział Rozwoju Regionalnego i Kontroli
Do zadań Oddziału należy m. in.:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, w zakresie dofinansowania inwestycji drogowych na drogach powiatowych i gminnych, w tym zarządzanie finansowe programem przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ministrem właściwym do spraw transportu.
 2. Realizacja zadań wynikających z ustanowienia Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów stanowiącej załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 93/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.
 3. Występowanie do Ministerstwa Finansów z wnioskami o zapewnienie finansowania/dofinansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa oraz z wnioskami o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektów przez Państwowe Jednostki Budżetowe w ramach programów unijnych.
 4. Współpraca z jednostkami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, w tym szczególnie z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji strategii rozwoju województwa.
 5. Realizacja zadań związanych z przekazywaniem gminom dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
 6. Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem przez Wojewodę stałego lotniczego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy.
 7. Koordynowanie zadań w Wydziale w zakresie ustanowionego w Urzędzie systemu kontroli zarządczej.
 8. Koordynowanie zadań kontrolnych w Wydziale, m.in. w zakresie opracowywania propozycji Wydziału do rocznego planu kontroli urzędu i sprawozdań z ich wykonania oraz obsługi kontroli i audytów prowadzonych w Wydziale.
 9. Planowanie i monitorowanie realizacji budżetu w zakresie zadań Wydziału, we współpracy z poszczególnymi oddziałami, w tym m.in. przygotowywanie projektu planu finansowego w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, sporządzanie analiz i sprawozdań z jego wykonania, opracowywanie materiałów planistycznych dotyczących budżetu wojewody w układzie zadaniowym oraz  koordynowanie zadań związanych z monitorowaniem stopnia osiągnięcia założonych celów oraz planowanych wartości mierników.

Zakładka BIP K-PUW poświęcona Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszowi Dróg Samorządowych):
(https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/293/160/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog.html)

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:

 1. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 2. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju,
 3. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych,
 6. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 8. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 9. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,
 10. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach,
 11. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 12. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 13. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
 14. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne,
 15. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie,
 16. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 17. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę,
 18. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę,
 19. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 20. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 21. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 22. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie,
 23. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy,
 24. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego,
 25. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 26. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 27. rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
 28. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 29. ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 30. ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg,
 31. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa,
 32. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz sposobu i terminów jego wypłaty,
 33. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,
 34. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 35. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 36. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 37. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,
 38. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 39. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 40. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 41. ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego,
 42. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 43. ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej,
 44. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia,
 45. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych.

Katarzyna Szpakowska
Kierownik Oddziału
pok.101 d, X piętro
tel. 52 349 7726
email:

Maksymilian Wolarz
starszy inspektor wojewódzki
pok. 101 b, X piętro
tel. 52 349 7733
e-mail: 

Dagmara Niemczyk-Januszewska
starszy specjalista
pok. 101 a, X piętro
tel. 52 349 7421
e-mail: 

Hanna Kubiak
starszy specjalista
pok. 101 a, X piętro
tel. 52 349 7420
e-mail: 

Maria Hernet
starszy inspektor wojewódzki
pok. 101 b, X piętro
tel. 52 349 7405
e-mail: 

Magdalena Płoszyńska
starszy specjalista
pok. 101 a, X piętro
tel. 52 349 7411
e-mail: 

Małgorzata Lubojemska
starszy specjalista
pok. 101 a, X piętro
tel. 52 349 7413
e-mail: 

Krzysztof Jarzembowski
inspektor
pok. 101 b, X piętro
tel. 52 349 7729
e-mail: 

Marcin Szulczewski
inspektor wojewódzki
pok. 101 b, X piętro
tel. 52 349 7697
e-mail: 

Małgorzata Kuźba

główny specjalista

pok. 134, XIII piętro
tel. 52 349 7504
e-mail: 

Oddział Orzecznictwa
Do zadań Oddziału należy m. in.:
1.  Wykonywanie zadania organu administracji architektoniczno - budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starostów, w tym:
a)  rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia organów administracji architektoniczno-budowlanej niższego stopnia,
b)  rozstrzyganie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej niższego stopnia i wszczynanie postępowania w sprawach z tego zakresu,
c)  rozstrzyganie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach związanych z właściwością organów administracji architektoniczno-budowlanej,
d)  rozpatrywanie skarg i wniosków.

Joanna Kurek
Kierownik Oddziału
bud. B, pok. 103c, X piętro
tel. 52 349 7475
e-mail: 

Agnieszka Czeladzińska
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 103b, X piętro
tel. 52 349 7490
e-mail: 

Jarosław Berent
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 103b , X piętro
tel. 52 349 7208
e-mail: 

Agnieszka Makara
radca prawny
bud. B, pok. 131g, XIII piętro
tel. 52 349 7862
e-mail: 

Joanna Guzik-Kerl
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 103, X piętro
tel. 52 349 7506
e-mail: 

Paulina Budniak
sekretarka
bud. B, pok. 103, X piętro
tel. 52 349 7208
e-mail: 

 

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:
1.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz akty wykonawcze,
3.  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
4.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
5.  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
6.  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.


Oddział Rolnictwa i Środowiska
Do zadań Oddziału należy m.in.:

 1. koordynowanie spraw związanych z udzielaniem pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym również przygotowywanie do potwierdzania przez Wojewodę protokołów indywidualnych rolników zamierzających ubiegać się o kredyty preferencyjne lub inne formy pomocy,
 2.   przygotowywanie zarządzeń wojewody o powołaniu komisji do spraw szacowania szkód i współpraca z nimi oraz potwierdzanie wystąpienia szkód oszacowanych przez powołane komisje gminne,
 3. przygotowywanie upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

dla:

 1. wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  oraz pracowników tego inspektoratu,
 2. wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz dla państwowych inspektorów wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa,
 3. przygotowywanie upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  dla kujawsko-pomorskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
  oraz pracowników inspektoratu,
 1. uzgadnianie programów inwestycji wodno-melioracyjnych finansowanych
  lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa,
 1. wykonywanie zadań wojewody wynikających u ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 2. wykonywanie zadań wojewody wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
 3. wykonywanie zadań wojewody wynikających z ustawy: prawo łowieckie, o rybactwie śródlądowym,
 4. realizacja zadań wojewody jako organu ochrony przyrody, w szczególności uzgadnianie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 oraz opiniowanie ich aktualizacji,
 5. realizacja zadań wynikających z zakresu obowiązków, uprawnień i zadań wojewody zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej (Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska),
 6. wydawanie opinii i wnoszenie uwag do projektów ustaw w zakresie ochrony środowiska oraz rozporządzeń Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i z pozostałych dziedzin,
 7. wydawanie opinii i sprawdzanie pod względem specjalistycznym oraz zgodności z obowiązującym prawem uchwał Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
 8. merytoryczny nadzór nad działalnością Państwowej Straży Rybackiej,
 9. udział w przygotowywaniu i opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej obejmujących dochody i wydatki budżetowe oraz planowanie budżetu zadaniowego,
 10. przekazywanie środków finansowych, w działach rolnictwo, środowisko, jednostkom administracji samorządowej województwa w ramach ustawy budżetowej,
 11. wykonywanie zadań wojewody wynikających z ustawy Prawo łowiecki,
 12. podejmowanie działań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska wobec rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zostały przypisane Wojewodzie,
 13. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich w sprawach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w szczególności w zakresie: opiniowania projektów planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, uzgadniania projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy,
 14. przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego, wydawanych przez Wojewodę, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w szczególności w zakresie: ustalania strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody, ustanawiania obszarów ochronnych, przyjmowania planów utrzymania wód, określania rozmiaru i czasu korzystania z wód w sytuacjach nadzwyczajnych, wprowadzania czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód i zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej,
 15. wydawanie decyzji administracyjnych określonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w zakresie ustalania wysokości odszkodowania za szkodę nie będącą następstwem wykonania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego oraz uzgadnianie z organami Wód Polskich decyzji w zakresie: wykonywania urządzeń melioracji wodnych przy udziale środków publicznych i wspólnotowych oraz obniżenia poziomu piętrzenia wód,
 16. prowadzenie rejestrów, zbiorów danych dotyczących stref ochronnych i obszarów ochronnych przewidzianych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
 17. zamieszczanie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z zakresu działalności Wydziału,
 18. wydawanie decyzji w zakresie przejścia urządzeń wodnych w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia wodno prawnego,
 19. wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 20. współuczestniczenie w realizacji zadań dotyczących:
 1. zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych,
 2. wsparcia państwa gospodarza HNS udzielanego siłom sojuszniczym – stacjonującym                lub przemieszczającym się na obszarze województwa w czasie pokoju, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 3. zabezpieczenia sił i środków niezbędnych do zapewnienia procesu koordynacji
  i kierowania działaniami o charakterze obronnym w warunkach wprowadzenia na terenie województwa jednego z ustawowych stanów nadzwyczajnych;
 1. współdziałanie w aktualizacji:

a)planów operacyjnych i obronnych szczebla centralnego i wojewódzkiego stosowniedo wytycznych właściwych organów administracji rządowej,

b) szczegółowych planów zapewniających realizację zadań operacyjnych przewidzianychdo realizacji w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

c) pozostałych planów i dokumentów mających wpływ na realizację zadań obronnych

w czasie pokoju oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwai czasie wojny,

 1. współdziałanie w zakresie: zagadnień gospodarczo-obronnych, ochrony ludności, infrastruktury komunikacyjnej i transportu, zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych oraz zabezpieczenia funkcji państwa gospodarza (HNS).

Oddział prowadzi w imieniu Wojewody współpracę z:

 1. Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 2. Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska,
 3. Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 4. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
 5. Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 6. Krajowy Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
 7. Wojewódzkim Sztabem Wojskowym,
 8. Komendą Wojewódzką Policji,
 9. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy


Agnieszka Gajewska

zastępca kierownika

ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek, pok. 20, II piętro

Tel. 54 232 54 31

Fax. 54 231 43 63

e-mail: 

Krzysztof Borczyński
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 131 f, XIII piętro
tel. 52 349 7562
e-mail: 

Tomasz Bagniewski
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 131 f, XIII piętro
tel. 52 349 7511
e-mail: 

 

Krzysztof Krzyżaniak
inspektor wojewódzki
ul. Konarskiego 1-3, pok. 131d, XIII piętro, budynek B,
tel. 52 349-75-13,
e-mail: 

Piotr Kodrycki
ekspert
bud. B, pok. 81h, VIII piętro
tel. 52 349 7426
e-mail: 

Miłosz Deptuła

koordynator ds. ochrony środowiska

ul. Moniuszki 15,87-100 Toruń,  pok. 118, I piętro

Tel. 56 611 51 22

e-mail: 

Przemysław Brenda

starszy inspektor wojewódzki

ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek, pok. 16, II piętro

Tel. 54 231 43 76

e-mail: 

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:
1)   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

2)   Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

3)   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
4)   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
5)   Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

6)   Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

7)  Ustawa z dnia 18 kwietnia1985 r. o rybactwie śródlądowym

8)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
9)  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

10)  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wraz z aktami wykonawczymi.

Oddział Koordynacji Zarządzania i Wsparcia Finansowego Rolnictwa
Do zadań Oddziału należy m.in.:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:
 1. przyjmowanie i analiza pod względem formalno-prawnym wniosków o przekazanie gminie dotacji celowej oraz okresowych i rocznych rozliczeń dotacji oraz okresowych i rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat dotacji w gminach,
 2. przygotowanie i przekazanie zapotrzebowań na dotację oraz zbiorczych okresowych i rocznych rozliczeń dotacji oraz zbiorczych okresowych i rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych do ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 3. wnioskowanie o podzielenie i uruchomienie dotacji,
 4. prowadzenie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego;
 1. przekazywanie sprawozdań dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie;
 1. realizacja zadań związanych z uruchomieniem i rozliczeniem dotacji podmiotowych dla spółek wodnych oraz kontrole w zakresie ich wykorzystania:
 1. wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministra Finansów o uruchomienie środków finansowych z rezerwy celowej,
 2. weryfikacja wniosków składanych przez spółki wodne,
 3. opracowania zasad dotyczących podziału dotacji podmiotowych,
 4. weryfikacja rozliczeń z wykonanych robót,
 5. nadzór i kontrola nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji;
 1. udział w przygotowywaniu i opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej obejmujących dochody i wydatki budżetowe oraz planowanie budżetu zadaniowego;
 2. opracowywanie sprawozdań półrocznych i rocznych w zakresie wydatków w dziale rolnictwo, w ramach budżetu tradycyjnego i zadaniowego w celu dostarczenia aktualnej informacji finansowej dotyczącej realizacji budżetu wojewody;
 3. nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej;
 4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie udostępniania informacji publicznej;
 5. koordynowanie przygotowania i okresowa aktualizacja zakresu działania Wydziału;
 6. koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacja opisów stanowisk pracy i zakresów czynności;
 7. koordynowanie spraw dotyczących okresowej oceny pracowników Wydziału;
 8. opracowywanie propozycji do planu szkoleń w zakresie działania Wydziału oraz monitorowanie jego realizacji;
 9. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw Wojewody i Dyrektora Generalnego;
 10. współpraca z Redakcją Biuletynu Informacji Publicznej i koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej;
 11. prowadzenie dokumentacji operacyjnej składników majątkowych Wydziału;
 12. prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz wszystkich spraw związanych z inwentaryzacją majątku Wydziału;
 13. koordynowanie spraw dotyczących Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego(IPRZ) pracowników Wydziału;
 14. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Wydziału;
 15. prowadzenie spraw dotyczących serwisu sprzętu komputerowego i urządzeń reprodukcyjnych użytkowanych w Wydziale;
 16. wyznaczanie i publikowanie wartości wskaźnika kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkań - art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 17. wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych;
 18. realizacja zadań Wojewody dotyczących związków spółek wodnych z wyłączeniem zadań wymienionych w § 21 ust. 1 pkt 13-14 Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 19. merytoryczna obsługa oraz organizacja posiedzeń zespołów doradczych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

Eliza Nowak

Kierownik Oddziału

bud. B, pok. 131 i, XIII piętro
tel. 52 349 7503
e-mail: 

Dominika Heller
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 131a, XIII piętro
tel. 52 349 7514

e-mail: 

Agnieszka Gondek
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 131a, XIII piętro
tel. 52 349 7668
e-mail: 

Krzysztof Zabrocki
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 131 h, XIII piętro
tel. 52 349 7454
e-mail: 

Lucyna Rydz
główny specjalista
Bud. B, pok. 131 a , XIII piętro
tel. 52 349 7512
e-mail: 

Arleta Graszek
inspektor
Bud. B, pok. 131, XIII piętro
tel. 52 349 7480
e-mail: 

  

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:

 1. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 4. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
 5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 6. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,
 7. ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 8. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę,
 9. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.