Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Polityki Społecznej

Możecie nas Państwo znaleźć w budynku Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C, I oraz II piętro) oraz w delegaturach Urzędu:
w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21,
we Włocławku, ul. Brzeska 8.


Wydział Polityki Społecznej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, we wtorek w godzinach 8.00- 16.00.
 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
dr Przemysław Biegański

ul. Konarskiego 1-3, pok. nr 114 , I piętro, budynek C
tel. +48 52 349 7680
e-mail: 

Zastępca Dyrektora
Beata Rojewska

ul. Konarskiego 1-3, pok. nr 114 , I piętro, budynek C
tel. +48 52 349 7680
e-mail: 


Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

Kierownik
Beata Rojewska
ul. Konarskiego 1-3, pok. nr 116 , I piętro, budynek C
pok. nr 104, 108, 140, 141, 148
tel. 52 349-7308
e-mail:

Oddział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Kierownik
Justyna Dachniewicz-Zabrocka
tel. 52 349-7207,
pokój nr 145, I piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
pokoje nr 100, 105, 106, 144, 145,146.

Oddział Rynku Pracy

Kierownik
Barbara Kempa
tel. 52 349-7698,
pokój nr 138, I piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
pokoje nr 107, 138, 142, 143.

Oddział ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Kierownik
Agnieszka Czaplińska
tel. 52 34 97 693
e-mail:

pokój nr 118, I piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
pokój nr 109, 117,235.

Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Koordynator
Beata Sulima
tel. 52 349-7684,
pokój 139, I piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
e-mail:

Wieloosobowe Stanowisko ds. Rynku Pracy działające w Delegaturze Urzędu w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21
Podległe bezpośrednio Koordynatorowi Samodzielnego Zespołu ds. Rynku Pracy w Delegaturze Urzędu we Włocławku
Koordynator
Beata Awiżeń-Chwiałkowska
87-800 Włocławek ul. Brzeska 8, pok. 15, I piętro  
tel. 54 231-42-27
e-mail:
 

Samodzielny Zespół ds. Rynku Pracy w Delegaturze Urzędu we Włocławku
Koordynator
Beata Awiżeń-Chwiałkowska
87-800 Włocławek ul. Brzeska 8, pok. 15, 16, I piętro
tel. 54 231-42-27, 54 231 40 97
e-mail:
 


Czym się zajmujemy?


Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

1.    Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii tel. 52 34-97-308,34-97-678, 34-97-687, 54 231-41-10;
2.    Ustalanie sposobu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tel. 52 34-97-308, 34-97-675, 34-97-678, 34-97-685, 34-97-687, 34-97-669, 54 231-41-10;
3.    Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, a także zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami tel. 52 34-97-308, 34-97-675, 34-97-678, 34.97-687, 34.97-685, 34-97-669, 54 231-41-10;
4.    Dokonywanie weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody specjalnej z zakresu pomocy społecznej przyznawanej przez ministra właściwego
do spraw zabezpieczenia społecznego tel. 52 34-97-678;
5.    Kontrola wykonywania przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej tel. 52 34-97-308, 34-97-678, 34-97-685, 34-97-687, 34-97-669, 54 231-41-10;
6.    Stwierdzanie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji tel. 52 34-97-308, 34-97-685;
7.    Wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej tel. 52 34-97-308, 34-97-685;
8.    Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej tel. 52 34-97-685;
9.    Prowadzenie rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach tel. 52 34-97-675;
10.    Kontrola jakości usług, dla których określone zostały standardy, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej tel. 52 34-97-685, 34-97-308;
11.    Kontrola jakości usług, dla których określone zostały standardy, wykonywanych przez domy pomocy społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne (Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne oraz inne osoby prawne) tel. 52 34-97-308, 34-97-685;
12.    Kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej w zakresie standardów usług socjalno-bytowych oraz przestrzegania praw tych osób tel. 52 34-97-308, 34-97-785;
13.    Nadzór merytoryczny i kontrola nad standardem usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w tych jednostkach tel. 52 34-97-308, 34-97-785;
14.    Sporządzanie sprawozdawczości, w tym w wersji elektronicznej tel. 52 34-97-675, 34-97-678, 34-97-685, 34-97-687, 54 231-41-10;
15.    Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na obszarze województwa na zasadach określonych w ustawach, w tym ustawach o stanach nadzwyczajnych tel. 52 34-97-308, 34-97-675, 34-97-678, 34-97-687, 34-97-685, 54 231-41-10;
16.    Koordynowanie w ramach systemu pomocy społecznej działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielonego ofiarom handlu ludźmi tel. 52 34-97-685;
17.    Opiniowanie oraz dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursowych w ramach rządowych programów określonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego tel. 52 34-97-678, 34-97-687;
18.    Prowadzenie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego oraz sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych na podstawie ustawy o języku migowym i innych  środkach komunikowania się tel. 52 34-97-685;
19.    Wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem dostępu do świadczeń usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) wpisanego do rejestru, w tym zawieranie umów tel. 52 34-97-685.

Oddział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

 • Koordynacja działań w zakresie integracji ze społeczeństwem osób posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tel. 52 34-97-469, 34-97-207;
 • Analiza zjawiska bezdomności w województwie tel. 52 34-97-689, 34-97-207;
 • Opiniowanie i dokonywanie na zlecenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursowych w ramach rządowego Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności, tel. 52 34-97-689, 34-97-207;
 • Prowadzenie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, tel. 52 34-97-689, 34-97-207;;
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie finansowego wspierania programów w określonym obszarze pomocy społecznej poprzez wsparcie lub powierzenie realizacji zleconych zadań publicznych, a także udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej, weryfikacji i analizy sprawozdań częściowych i końcowych z wykonania zleconego zadania publicznego, tel. 52 34-97-689, 34-97-207;
 • Planowanie i zabezpieczanie środków finansowych na realizację zadań ustawowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, tel. 52 34-97-686, 34-97-695, 34-97-207;
 • Koordynacja realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", tel. 52 34-97-686, 34-97-207;
 • Udzielanie na wniosek gmin interpretacji przepisów prawnych w zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych,  tel. 52 34-97-695, 34-97-694, 34-97-469;
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym  w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, tel. 52 34-97-695, 34-97-694, 34-97-469;
 • Kontrola merytoryczna i finansowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, tel. 52 34-97-695, 34-97-694, 34-97-469;
 • Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych  z budżetu państwa organom samorządu terytorialnego, tel. 52 34-97-695, 34-97-694, 34-97-469, 34-97-207;
 • Kontrola dotacji udzielonych z budżetu Wojewody organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, tel. 52 34-97-695, 34-97-694, 34-97-469, 34-97-207;
 • Kontrola organizacji pożytku publicznego w oparciu o powierzenie zadania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, tel. 52 34-97-207, 34-97-695, 34-97-694, 34-97-469;;
 • Sporządzanie i analizowanie sprawozdań ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z  funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, tel. 52 34-97-695, 34-97-694;
 • Sporządzanie i analizowanie sprawozdań z zakresu składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na ubezpieczenia zdrowotne tel. 52 34-97-689, 34-97-207;
 • Sporządzanie wniosków do Wojewody o zmianę w planach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na poszczególne zadania ustawowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej i wsparcia rodziny tel. 52 34-97-686, 34-97-695, 34-97-207;
 • Sporządzanie wniosków do właściwych Ministrów odnośnie zmian w wysokościach przyznanych dotacji na poszczególne zadania ustawowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej i wsparcia rodziny tel. 52 34-97-686, 34-97-695,  34-97-207;
 • Realizacja zadań wynikających z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, tel. 52 34-97-695, 34-97-207;
 • Sporządzanie i analizowanie sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tel. 52 34-97-695;
 • Weryfikacja danych zawartych w zbiorach centralnych, administrowanie Centralną Aplikacją Statystyczną,  tel. 52 34-97-694;
 • Realizacja programu Karta Dużej Rodziny, w tym dokonywanie podziału środków dla gmin oraz sporządzanie i analizowanie sprawozdań z realizacji programu, a także poszukiwanie partnerów chętnych do udzielania szczególnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, z którymi Wojewoda  zawiera umowy, tel. 52 34-97-469, 34-97-675.

Oddział ds. Rynku Pracy

 • nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej tel. 52 34-97-261, 52 34-97-770;
 • wydawanie w imieniu Wojewody decyzji administracyjnych jako organu wyższego stopnia w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu tel. 52 34-97-688, 52 34-97-770, 52 34-97-261;
 • kontrola powiatowych urzędów pracy oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wdrażaniem i stosowaniem standardów usług wyniku pracy oraz spełniania wymogów kwalifikacyjnych kadr w urzędach pracy tel. 52 34-97-261, 52 34-97-770;
 • prowadzenie rejestru ośrodków oraz rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych tel. 52 34-97-261, 52 34-97-770.
   

Samodzielny Zespół ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

 • prowadzenie rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rejestru wolnych miejsc w ww. placówkach na terenie województwa;
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
 • kontrola nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;    kontrola nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
 • zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
 • gromadzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny w wersji elektronicznej;
 • współdziałanie z ministrem właściwym do spraw rodziny przy opracowywaniu, realizacji i finansowaniu programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym.

Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tel. 52 34-97-684;
 • monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na szczeblu województwa;
 • monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na szczeblu województwa;
 • badanie istniejącej infrastruktury i rozwoju sieci instytucji pomagających ofiarom przemocy;
 • monitorowanie oddziaływań  kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie – realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych
 • opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń oraz procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą dla realizatorów zadania;
 • nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
 • kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej.

Wieloosobowe Stanowisko ds. Rynku Pracy działające w Delegaturze Urzędu w Toruniu:

 • Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wykonywanych przez powiatowe urzędy pracy - tel. 56 611 51 21, 54 231 42 27;
 • Wydawanie w imieniu Wojewody decyzji administracyjnych jako organu wyższego stopnia w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - tel. 56 611 51 21, 54 231 42 27;
 • Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej - tel. 56 611 51 21, 54 231 42 27;
 • Wydawanie w imieniu Wojewody decyzji o nadaniu statusu centrum integracji społecznej - tel. tel. 56 611 51 21, 54 231 42 27;
 • Prowadzenie rejestru centrów integracji społecznej - tel. tel. 56 611 51 21, 54 231 42 27;
 • Prowadzenie rejestru klubów integracji społecznej - tel. 56 611 51 21, 54 231 42 27;

Samodzielny Zespół ds. Rynku Pracy w Delegaturze Urzędu we Włocławku

 • Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wykonywanych przez powiatowe urzędy pracy - tel. 54 231 42 27, 54 231 40 97;
 • Wydawanie w imieniu Wojewody decyzji administracyjnych jako organu wyższego stopnia w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - tel. 54 231 42 27, 54 231 40 97;
 • Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej - tel. 54 231 42 27, 54 231 40 97;
 • Prowadzenie rejestru ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych - tel. 54 231 42 27, 54 231 40 97;

Akty prawne na podstawie których działamy to m.in.:


1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
2.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.);
3.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.);
4.    Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1828 z późn. zm.);
5.    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);
6.    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507),
7.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
8.    Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.);
9.    Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.);
10.    Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.);
11.    Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007);
12.    Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „senior+” na lata 2015-2020 (M.P. z 2018 r., poz. 228);
13.    Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2018 r., poz. 2321 z późn. zm.)
14.    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.);
15.    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 998 z późn.zm.);
16.    Statut i Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.