Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Finansów i Budżetu

Informacje o wydziale

Wydział Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy mieści się na II piętrze gmachu Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3.

Dyrektor

Natalia Iwanicka 
ul. Jagiellońska 3, pok. 242
tel. +48 52 349 75 50
fax +48 52 349 75 52
e-mail: 

 

Główny Księgowy Budżetu Wojewody
Anna Śliż
pokój 251
tel. +48 52 349 75 53
fax +48 52 349 75 52

 

Oddział Budżetowy

Kierownik
Iwona Wiśniewska
pokój 244
tel. +48 52 349 75 55

 

Oddział Kontroli Finansowej w tym wieloosobowe stanowisko ds. kontroli finansowej działające w Delegaturze Urzędu we Włocławku

Kierownik
Radosław Tyburczy
pokój 246 c
tel. +48 52 349 75 60

 

Oddział Sprawozdawczości, Rachunkowości
i Wierzytelności

Kierownik
Małgorzata Bębnista
pokój 242
tel. +48 52 349 73 69

Koordynator wieloosobowego stanowiska do spraw sprawozdawczości i rachunkowości

Arleta Płóciennik

pokój 251
tel. +48 52 349 75 66

 

Wieloosobowe stanowisko do spraw egzekucji

Koordynator
Maciej Kubiak
pokój 230
tel. +48 52 349 73 52

 

 

Do zadań Wydziału Finansów i Budżetu w zakresie działu administracji rządowej budżet należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

a) podział limitu wydatków przyznanego dla województwa na zadania i jednostki w oparciu o wskaźniki i wytyczne ministerstwa właściwego do spraw finansów publicznych,

b) informowanie kierowników jednostek podległych o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń,

 c) zawiadomienie jednostek samorządowych o kwotach dotacji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej w terminie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) opracowanie materiałów planistycznych dotyczących dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kalkulacja oraz podział dotacji celowych na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego;

3) weryfikacja projektów planów finansowych jednostek podległych i nadzorowanych przez Wojewodę;

 4) opracowywanie planu dochodów i wydatków ujętych w ustawie budżetowej:

a) zawiadamianie kierowników jednostek budżetowych oraz dyrektorów wydziałów o wielkościach dochodów i wydatków,

b) zawiadamianie jednostek samorządowych o kwotach dotacji oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych;

5) opracowywanie wniosków o zwiększenie budżetu Wojewody z rezerw celowych budżetu państwa na wypłatę odszkodowań i rent zasądzonych wyrokami sądowymi oraz prowadzenie ich ewidencji;

6) analizowanie i sprawdzanie pod względem zasadności i zgodności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wniosków w sprawie zmian planowanych wydatków budżetowych i przygotowywanie decyzji Wojewody w sprawie zmian w budżecie;

7) prowadzenie ewidencji zmian w planie wydatków budżetowych w trybie realizacji budżetu;

8) przygotowywanie decyzji w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych;

9) prowadzenie ewidencji planu dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego;

10) przygotowywanie – na podstawie zgłaszanych wniosków – zbiorczego wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o ujęcie zadań w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, zawiadamianie dysponentów i jednostek samorządu terytorialnego o ujęciu zadań w wykazie;

11) nadzorowanie prawidłowego konstruowania i realizacji planu finansowego jednostek budżetowych;

12) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim;

13) sporządzanie planu kontroli finansowych dokonywanych przez wydział;

14) sprawowanie nadzoru poprzez przeprowadzanie kontroli finansowych w zakresie:

a) gospodarki finansowej jednostek zespolonej administracji rządowej oraz innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie,

b) prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu Wojewody jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone tym jednostkom ustawami,

c) prawidłowości pobierania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tym jednostkom ustawami;

15) sporządzanie sprawozdań i informacji z działalności kontrolnej wydziału;  

16) przygotowanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;

17) opracowanie okresowych ocen z wykonania zadań oraz dochodów i wydatków jednostek objętych budżetem Wojewody, a także wykorzystania dotacji celowych przez jednostki samorządu terytorialnego;

18) planowanie i uruchamianie środków dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej;

19) występowanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o przyznanie zapewnienia finansowania lub dofinansowania oraz o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

20) planowanie i uruchamianie dotacji w dziale 630 – Turystyka.

Do zadań Wydziału w zakresie działu administracji rządowej finanse publiczne należy w szczególności:

1) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków objętych budżetem Wojewody oraz jego aktualizacje;

2) składanie zapotrzebowań na środki do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dokonywanie ich podziału i ewidencja księgowa;

3) pełnienie w imieniu Wojewody funkcji dysponenta głównego środków budżetu państwa dla części 85/04;

4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych dysponenta głównego środków budżetowych;

5) kontrola rachunkowa dochodów przekazywanych na rachunek dysponenta głównego, rozliczanie ich z ministerstwem właściwym do spraw finansów publicznych i ewidencja księgowa;

6) przekazywanie, na wniosek właściwego wydziału, dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji i ich ewidencja księgowa;

7) prowadzenie rachunków pomocniczych dla środków na wydatki niewygasające i rozliczenia dotacji; 8) sporządzanie jednostkowej i łącznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej;

9) zasilanie rachunków budżetowych dysponentów niższego stopnia w środki budżetowe na sfinansowanie ich działalności statutowej;

10) prowadzenie systemu finansowo-rozliczeniowego środków Unii Europejskiej, w tym również przygotowywanie dokumentów finansowych w celu uruchomienia tych środków;

11) generowanie danych w systemie informatycznym TREZOR w zakresie planowania i realizacji budżetu oraz sprawozdawczości;

12) przyjmowanie rozliczeń wykorzystanych bloczków mandatowych od straży miejskich/ gminnych; 13) prowadzenie i ewidencja wpłat należności z tytułu nałożonych grzywien oraz przygotowanie i przekazanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań w tym zakresie;

14) prowadzenie spraw związanych z windykacją grzywien nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r. w drodze mandatów karnych kredytowanych, w tym:

a) sporządzanie oraz realizacja dyspozycji finansowych z tytułu kosztów egzekucyjnych podlegających finansowaniu z budżetu Wojewody,

 b) rozpatrywanie wnoszonych przez ukaranych zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne i przygotowywanie projektów postanowień Wojewody w tym zakresie;

15) współpraca z izbami administracji skarbowej, urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi w zakresie postępowania egzekucyjnego;

16) prowadzenie ewidencji, windykacji i postępowań administracyjnych w zakresie należności publicznoprawnych dotyczących kar pieniężnych i opłat legalizacyjnych nakładanych przez organy uprawnione oraz przygotowanie i przekazanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań w tym zakresie, w tym m.in.:

a) ewidencjonowanie nadsyłanych przez inspektorów nadzoru budowlanego postanowień o nałożonych karach i opłatach legalizacyjnych oraz monitorowanie wpłat z tego tytułu,

b) wystawianie upomnień w przypadku braku wpłat oraz prowadzenie ich rejestru,

c) inicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz monitorowanie prowadzonych przez organy egzekucyjne postępowań egzekucyjnych w szczególności nad umorzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w celu niedopuszczenia do przedawnienia należności,

d) aktualizacja wystawionych tytułów wykonawczych,

e) informowanie właściwych organów egzekucyjnych o uregulowaniu lub zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym,

f) rozpatrywanie skarg i zarzutów wnoszonych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych,

g) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie rozłożenia na raty, odraczania płatności i umarzania należności Skarbu Państwa,

h) przygotowanie projektów decyzji Wojewody o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi w postaci umorzenia, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty należności Skarbu Państwa oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji w tych sprawach,

i) przekazywanie do organu odwoławczego odwołań od decyzji wymienionych w lit. h wraz z kompletem dokumentów,

j) monitorowanie wpłat, które na podstawie decyzji Wojewody zostały odroczone lub rozłożone na raty,

k) współpraca z organami nadzoru budowlanego, w tym informowanie ich o złożonych wnioskach dotyczących udzielenia ulgi w spłacie należności oraz o ostatecznym rozstrzygnięciu w sprawie,

l) współpraca w właściwymi ministrami, izbami administracji skarbowej, urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi w zakresie postępowania egzekucyjnego,

m) stała współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie wymagalności dochodzonych należności,

n) wprowadzanie danych do systemu Ewidencji opłat i kar;

17) w zakresie realizacji zadań nałożonych na Wojewodę ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – przygotowywanie we współpracy z właściwymi wydziałami dokumentacji dotyczącej egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym oraz przeprowadzanie egzekucji;

18) współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz z Wydziałem Polityki Społecznej w zakresie realizacji zadań nałożonych na Wojewodę ustawą z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi poprzez:

a) sprawdzanie i analizowanie wniosków o przyznanie środków z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

b) przygotowywanie decyzji Wojewody przyznającej dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz powiadamianie jednostek o zmianie planu;

19) rozpatrywanie wniosków dotyczących wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na udzielanie ulg w postaci umarzania, odraczania terminów zapłaty oraz rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa poprzez przygotowywanie projektów zarządzeń, oświadczeń oraz pism w tym zakresie, do których mają zastosowanie odpowiednie przepisy o gospodarce nieruchomościami i finansach publicznych;

20) współpraca z Wydziałem Nadzoru i Kontroli w zakresie opiniowania spraw dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym oraz stowarzyszeń;

21) współpraca z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzonego postępowania w sprawach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym;

22) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków pochodzących z:

a) Funduszu Pomocy,

b) Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,

c) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

d) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;

23) realizacja zadań Wojewody, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym:

a) przyjmowanie i analiza pism przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły stowarzyszenia, nad którymi nadzór sprawuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski,

b) przygotowanie projektów pism dotyczących spraw związanych z realizacją zadań zgodnie z ustawą, c) współpraca z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, które utworzyły stowarzyszenia w związku z koniecznością przygotowania sprawozdań,

d) przygotowanie sprawozdania w zakresie finansowania stowarzyszeń;

24) realizacja zadań w ramach programów rządowych przekazanych do obsługi Wojewodzie, w tym realizacja zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”;

25) rozpatrywanie wniosków dotyczących wydania opinii w zakresie umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu pomocy udzielonej przez starostę na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

26) obsługa merytoryczna prac zespołów opiniujących Wydziału Finansów i Budżetu powołanych przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu w sprawach udzielania ulg w zakresie rozkładania na raty, odraczania i umarzania należności Skarbu Państwa;

 27) sporządzanie kwartalnych informacji dotyczących udzielenia przez Wojewodę ulgi w postaci umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w celu zamieszczenia w BIP;

28) rozpatrywanie wniosków o wyrażenie bądź nie zgody na odstąpienie od dochodzenia należności budżetu państwa z tytułu umów cywilnoprawnych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza kwoty 100 zł, poprzez przygotowywanie projektów zarządzeń oraz pism w tym zakresie, do których mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Do zadań wydziału należy sporządzanie – we współpracy z właściwymi wydziałami – zbiorczego sprawozdania z pomocy publicznej udzielonej przez Wojewodę.

Do zakresu działania wieloosobowego stanowiska do spraw kontroli finansowej działającego w Delegaturze Urzędu we Włocławku należyw szczególności realizacja zadań określonych w ust. 1 pkt 14.