Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Finansów i Budżetu

Wydział Finansów i Budżetu

Wydział Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy mieści się na II piętrze gmachu Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3.

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

Natalia Iwanicka
pokój 229
tel. 52 349-7550
fax 52 349-7552
pokój 229
e-mail:

Główny Księgowy Budżetu Wojewody
Anna Śliż
pokój 244
tel. 52 349-7553
fax 52 349-7552


Oddział Wierzytelności


Kierownik
Małgorzata Bębnista
pokój 242
tel. 52 349-7369
 

Oddział Sprawozdawczości i Rachunkowości

Kierownik
Magdalena Falkowska
pokój 249
tel. 52 349-7570

Oddział Kontroli Finansowej
w tym wieloosobowe stanowisko ds. kontroli finansowej działające w Delegaturze Urzędu we Włocławku

Kierownik
Radosław Tyburczy
pokój 246 c
tel. 52 349-7560

Wieloosobowe stanowisko do spraw mandatowych działające w Delegaturze Urzędu w Toruniu

tel. 56 611-51-33

Wieloosobowe stanowisko do spraw egzekucji

koordynator
Maciej Kubiak
pokój 230
tel. 52 349-7352

Co warto wiedzieć:

Budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego według ustawy budżetowej na 2018 rok wynosi po stronie wydatków - 2.930.166 tys. zł.

Z budżetu Wojewody finansowane są zadania 52 jednostek podległych Wojewodzie (w tym służb, inspekcji i straży) oraz finansowane lub dofinansowane są w formie dotacji celowych niektóre zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (144 gminy, 23 powiaty i 1 województwo samorządowe).

Aktualne dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią około 92% wydatków budżetu Wojewody.

Zadania Wydziału Finansów i Budżetu

1. Do zakresu działania Oddziału Budżetowego należy w szczególności:

• opracowywanie, we współpracy z wydziałami KPUW oraz jednostkami budżetowymi projektu budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dochodów i wydatków budżetowych;
• dokonywanie podziału limitu wydatków przyznanego do projektu ustawy budżetowej przez  ministerstwa właściwego do spraw finansów publicznych,
•  informowanie kierowników jednostek podległych o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w  projekcie  ustawy budżetowej oraz wynikających z ustawy budżetowej;
• zawiadamianie jednostek samorządowych o kwotach dotacji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej oraz wynikających z ustawy budżetowej;
• weryfikacja projektów planów finansowych jednostek podległych i nadzorowanych przez Wojewodę w zakresie ich zgodności odpowiednio z projektem ustawy budżetowej oraz ustawa budżetową;
• przygotowywanie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych:
• zawiadamianie kierowników jednostek budżetowych, wydziałów Urzędu oraz jednostek samorządu terytorialnego o zmianach w budżecie wynikających z decyzji Ministra Finansów oraz Wojewody;
• przygotowywanie wniosków o zwiększenie budżetu Wojewody z rezerw celowych budżetu państwa na wypłatę odszkodowań i rent zasądzonych wyrokami sądów oraz prowadzenie ich ewidencji;
• prowadzenie ewidencji zmian w planie wydatków budżetowych w trybie realizacji budżetu:
• prowadzenie ewidencji planu dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego;
• bieżący nadzór na realizacją budżetu Wojewody oraz opracowanie we współpracy z wydziałami KPUW oraz jednostkami budżetowymi rocznej analizy z wykonania zadań oraz dochodów i wydatków jednostek objętych budżetem Wojewody a także wykorzystania dotacji celowych przez jednostki samorządu terytorialnego;
• przygotowywanie decyzji w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych;
• przygotowywanie, na podstawie zgłaszanych wniosków, zbiorczego wystąpienia do Ministra Finansów o ujęcie zadań w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, zawiadamianie dysponentów i jednostek samorządu terytorialnego o ujęciu zadań w wykazie;
 
2. Do zakresu działania Oddziału Sprawozdawczości i Rachunkowości należy w szczególności:

• sporządzanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków we współpracy z wydziałami Urzędu Wojewódzkiego i jednostkami budżetowymi objętych budżetem Wojewody;
• sporządzanie zapotrzebowania na środki oraz wnioskowanie o dodatkowe środki do Ministerstwa Finansów;
• przekazywanie środków budżetowych dysponentom II i III stopnia;
• przekazywanie  dotacji  dla jednostek samorządu terytorialnego;
• przekazywanie  pozostałych dotacji ujętych w budżecie Wojewody;
• prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zadań dysponenta części;
• sporządzanie sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych dysponenta części;
• sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych dysponenta części;
• przyjmowanie i weryfikacja złożonych przez dysponentów II i III stopnia sprawozdań z wykonania budżetu  oraz sporządzanie sprawozdań łącznych;
• przyjmowanie i weryfikacja złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz sporządzanie sprawozdań łącznych;
• przyjmowanie i weryfikacja złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz sporządzanie sprawozdań łącznych;
• przyjmowanie i weryfikacja złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych – kwartalne oraz sporządzanie sprawozdań łącznych;
• przyjmowanie i weryfikacja złożonych przez dysponentów II i III stopnia sprawozdań z wykonywania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE;
• przyjmowanie i weryfikacja z złożonych przez dysponentów II i III stopnia sprawozdań z wykonywania planu wydatków budżetu środków europejskich;
• przyjmowanie i analizowanie sprawozdań finansowych,
• wykonywanie zadań związanych z obsługą budżetu Wojewody w systemie TREZOR,;
• sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z pomocy publicznej.
 
3. Do zakresu działania Oddziału Kontroli Finansowej należy w szczególności:

• opracowanie rocznego planu kontroli Wydziału Finansów i Budżetu;
• przeprowadzanie kontroli finansowych w zakresie gospodarki finansowej jednostek zespolonej administracji rządowej oraz innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie,
• przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone tym jednostkom ustawami oraz  prawidłowości pobierania i rozliczania  dochodów  związanych z realizacją zadań zleconych;
• przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz wystąpień pokontrolnych;
• nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zaleceń pokontrolnych;
• przygotowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
• sporządzanie sprawozdań i informacji z działalności kontrolnej Wydziału.
 
4. Do zakresu działania Oddziału Wierzytelności należy w szczególności:

• rozpatrywanie, opiniowanie, interpretowanie spraw w zakresie umarzania, odraczania terminów zapłaty, rozkładania na raty należności i odsetek Skarbu Państwa;
• prowadzenie ewidencji, windykacji i postępowań administracyjnych dotyczących kar pieniężnych i opłat legalizacyjnych nakładanych przez organy uprawnione.

• w zakresie mandatów karnych kredytowanych nałożonych do 31 grudnia 2015 roku przez organy uprawnione:
1. ewidencja księgowa należności;
2. gromadzenie i ewidencja wpłat należności;
3. wystawianie tytułów wykonawczych na nałożone a niezapłacone mandaty karne kredytowane;
4. informowanie właściwych organów egzekucyjnych o uregulowaniu lub zmianie wysokości należności w związku z uiszczeniem grzywien;
5. prowadzenie spraw związanych z windykacją należności;
6. rozpatrywanie wnoszonych przez ukaranych zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne i przygotowywanie postanowień Wojewody w tym zakresie;
7. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie rozkładania na raty, odraczania i umarzania należności;
8. przygotowanie decyzji Wojewody dotyczących ulg w postaci umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności;

 

 
5. Do zakresu działania wieloosobowego stanowiska do spraw egzekucji należy w szczególności:

• przyjmowanie wniosków wierzycieli o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
w administracji obowiązku o charakterze niepieniężnym;
• badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze niepieniężnym;
• prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym;
• wystawianie i ewidencjonowanie tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym;
• stosowanie środków egzekucyjnych;
• windykacja należności powstałych w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, w tym prowadzenie egzekucji pieniężnej;
• rozpatrywanie zarzutów w sprawie  prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
 
6. Do zakresu działania Oddziału Zamiejscowego w Toruniu należy w szczególności ( z obszaru działania danej delegatury):

• prowadzenie ewidencji i windykacji należności z tytułu nałożonych do 31 grudnia 2015 roku grzywien w postępowaniu mandatowym;
• wystawianie tytułów wykonawczych w związku z nieuiszczonymi grzywnami nałożonymi w drodze mandatu karnego kredytowanego;
• wystawianie dalszych tytułów wykonawczych i przekazywanie ich do właściwego organu egzekucyjnego;
• informowanie organów egzekucyjnych o zmianie należności w związku z uiszczeniem grzywny nałożonej w drodze mandatów karnych kredytowanych;
• aktualizacja wartości należności SP z tytułu przedawnienia grzywien oraz zgonów zobowiązanych;
 
Akty prawne, na podstawie których działamy, to m.in.:
 
1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.),
2. Ustawa budżetowa publikowana corocznie w Dzienniku Ustaw,
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) oraz akty wykonawcze:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 roku, poz. 69),
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U.  z 2015 roku, poz. 1542),
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109)
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r ,poz. 1053 j.t.),
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz.1579),

4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453),
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2018 r., poz. 395)
6. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 j.t.),
7. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 j.t.),
8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz.201).