Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie z dnia 29.05.2024 r. o naborze na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Organizacyjnym WO (BFI.II.1)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

kierownik oddziału

w Wydziale Organizacyjnym

(Oddział Zamówień Publicznych i Inwestycji)

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 7097,06 zł 

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku

 • Kieruje pracą oddziału i nadzoruje proces udzielania zamówień publicznych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, zabezpiecza go od strony formalnej w zakresie terminów, dokumentacji, warunków udziału w postępowaniu oraz przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Kieruje sprawami związanymi z zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi w obiektach Urzędu, których wykonanie jest niezbędne w celu utrzymania ich w należnym stanie technicznym oraz w celu zmniejszenia kosztów utrzymania budynków. Współuczestniczy w opracowywaniu planu inwestycji do projektu budżetu oraz monitoruje realizację zadań inwestycyjnych w celu prawidłowego ich wykonania
 • Organizuje i monitoruje realizację zakupów poniżej 30 000 euro w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Urzędu oraz niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Koordynuje przygotowanie projektów umów będących wynikiem udzielenia zamówienia publicznego oraz monitoruje ich realizację w celu zabezpieczenia interesów Urzędu
 • Koordynuje opracowanie i sporządzanie wniosków, składanych do instytucji wspierających na zadania inwestycyjne oraz inne zadania zgłoszone do realizacji przez wydziały merytoryczne Urzędu w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z innych źródeł pozabudżetowych i monitoruje sprawy przygotowania wymaganej dokumentacji, niezbędnej do zawarcia umów
  w zakresie pozyskanego dofinansowania oraz ich końcowego rozliczenia
 • Organizuje, kieruje i uczestniczy w pracach komisji przetargowych w celu prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Opracowuje zbiorczy plan rzeczowo-finansowy zamówień publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych w celu ustalenia trybu i terminu realizacji planowanych zamówień
 • Koordynuje opracowanie i sporządzanie zbiorczego planu postępowań w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych w celu ustalenia trybu i terminu realizacji planowanych zamówień oraz sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych, składanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym w budynku A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wyksztalcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów: ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawy o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętności niezbędne: obsługi komputera i urządzeń biurowych, obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office, redagowania pisma urzędowych, zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kompetencje niezbędne: posiadanie kompetencji kierowniczych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.
  do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa
  lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e

 • wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zarządzaniu zespołem
 • Znajomość przepisów: ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o ochronie danych osobowych

 

Co oferujemy

 • Dodatek stażowy (od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw trzynastka)
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy 7:00-8:00, za wyjątkiem wtorku)
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników
 • Możliwość skorzystania z oferty dodatkowego ubezpieczenia grupowego pracownika i członków jego rodziny

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru

 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 • Test wiedzy merytorycznej (powyżej 10 ofert spełniających wymagania formalne)
 • Sprawdzian praktyczny lub teoretyczny znajomości pakietu MS Office (Word, Excel) 
 • Rozmowa kwalifikacyjna

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/nie pracował, nie pełniła/nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie w terminie:

od dnia 29 maja 2024 roku do dnia 8 czerwca 2024 roku

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

kierownik oddziału WO (BFI.II.1)

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52/349-7584 lub tel. kom. 532-334-653

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: iod@bydgoszcz.uw.gov.pl lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych. 

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

Oferty pracy powinny zawierać komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia oferty pracy w sposób jednoznacznie wskazujący
na spełnienie wyszczególnionych w ogłoszeniu wymagań.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty, własnoręcznie podpisane oświadczenia i datę ich sporządzenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nie rozpatrzymy ofert, które zostaną nadane po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia zakończenia naboru. Do tego czasu można je odebrać w Urzędzie. Ofert nie odsyłamy.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Informacje w sprawach toczących się naborów udzielane są wyłącznie osobom, które złożyły swoje oferty.