Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 22.05.2024 r. na stanowisko: osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców (WSOC) – 6 etatów

DOCXogłoszenie WSOC FAMI - INFOLINIA 6 etatów.docx (65,97KB)
 

Projekt FAMI.02.01-IZ.00-0004/24 pt. „Wzmocnienie infrastruktury Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie obsługi obywateli państw trzecich” w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 
osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

(Oddział Obsługi)

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 6

Okres zatrudnienia: od 1.07.2024 r. do 31.12.2026 r.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5300 zł 

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

ul. ks. S. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, Regulamin czasu pracy Urzędu wymaga, aby we wtorki Oddział  pracował w godzinach 8:00-18:00), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na III piętrze w pokoju biurowym w budynku B (wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami  pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.   

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

-     znajomość przepisów: ustawy o cudzoziemcach, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 • umiejętności niezbędne: obsługi komputera i urządzeń biurowych, obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office;  
 • kompetencje niezbędne: dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie, odporność na stres, asertywność;
 • niefigurowanie w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego;
 • na stanowisku nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

d o d a t k o w e

wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie administracji;

pozostałe wymagania dodatkowe:

- znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego w stopniu średniozaawansowanym lub wyższym.

 

Co oferujemy:

 • dodatek stażowy (od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka);
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy 7:00-8:00, za wyjątkiem wtorku);
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników;
 • możliwość skorzystania z oferty dodatkowego ubezpieczenia grupowego pracownika i członków jego rodziny.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
 • test wiedzy merytorycznej (powyżej 10 ofert spełniających wymagania formalne);
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-     własnoręcznie podpisane oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/nie pracował, nie pełniła/nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego oraz zobowiązaniu się do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w Wydziale Organizacyjnym przed podjęciem pracy
  w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy po otrzymaniu informacji o zatrudnieniu na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji.

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie w terminie:

od dnia 22 maja 2024 roku do dnia 5 czerwca 2024 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – 6 etatów

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52/349-7584 lub tel. kom. 532-334-653

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: iod@bydgoszcz.uw.gov.pl lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych. 

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty pracy powinny zawierać komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia oferty pracy w sposób jednoznacznie wskazujący
na spełnienie wyszczególnionych w ogłoszeniu wymagań.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty, własnoręcznie podpisane oświadczenia i datę ich sporządzenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.

Nie rozpatrzymy ofert, które zostaną nadane po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia zakończenia naboru. Do tego czasu można je odebrać w Urzędzie. Ofert nie odsyłamy.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Informacje w sprawach toczących się naborów udzielane są wyłącznie osobom, które złożyły swoje oferty.