Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2024 roku.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2024 roku.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2024 roku realizowany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), jak również w związku z Programem finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej realizowanych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe.

Głównym celem przedmiotowego konkursu jest rozszerzenie form pomocy adresowanych do mieszkańców województwa kujawsko–pomorskiego przez wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych oraz ich współpracę z sektorem publicznym w zakresie realizacji zadań związanych ze wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz rozwiązywaniem kluczowych problemów społecznych.

Zadaniem priorytetowym tegorocznego konkursu ofert jest pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez:

 1. zaspokojenie potrzeb życia codziennego osób bezdomnych (zakup artykułów higienicznych, odzieży, środków medycznych, środków chemicznych itp.);
 2. zapewnienie osobom bezdomnym gorącego posiłku;
 3. wsparcie działań o charakterze aktywizującym, w tym poprzez pracę psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów ds. uzależnień i innych specjalistów.

Oferty realizacji zadań publicznych złożone przez organizacje pozarządowe w przedmiotowym konkursie zostały ocenione przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 93/2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2024 r. na podstawie kryteriów:

 1. wartość merytoryczna oferty: realność wykonania, przydatność z punktu widzenia
  odbiorcy, efekty realizacji zadania publicznego;
 2. możliwość realizacji zadania: doświadczenie podmiotu w realizacji zadań
  o podobnym zakresie, kwalifikacje zasobów kadrowych, ocena zasobów rzeczowych, w tym bazy lokalowej, spójność zaplanowanych działań oraz sposób ich kalkulacji w kosztorysie, adekwatność planowanych działań do założonych celów i ich rozplanowanie w czasie;
 3. możliwości organizacyjne: planowane koszty, relacja kosztów do planowanych
  rezultatów, ewentualna wysokość wkładu własnego;
 4. prawidłowość rozliczenia zadań publicznych zleconych w latach ubiegłych przez
  Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Szczegółowe zasady oraz kryteria oceny ofert, jak i wysokość dotacji, o którą mogły ubiegać się podmioty pozarządowe zostały ponadto zawarte w Regulaminie otwartego konkursu ofert.

W efekcie prac ww. Komisji Konkursowej dokonano oceny formalnej i merytorycznej w sumie 24 ofert, które wpłynęły w terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Komisja Konkursowa przedstawiła swoje rekomendacje, które w dniu 17 maja br. zaakceptował Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała w sumie 15 ofert zadań publicznych, na których realizację zaproponowano kwotę dotacji w łącznej wysokości 500.425,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. Na podstawie przyjętych kryteriów oceny oraz Regulaminu konkursu, negatywnie zaopiniowano 9 ofert na kwotę 292.898,00 zł – załącznik nr 2.

Głównymi błędami formalnymi, jak i merytorycznymi ocenionych ofertach były:

- błędy rachunkowe w kosztorysie zadania publicznego, w tym nieprawidłowa kalkulacja kosztów realizacji zadania,

- błędy w sposobie określenia  rezultatów zadania publicznego,

- niespójności w poszczególnych częściach oferty zadania publicznego,

- uwzględnienie w kosztorysie kosztów niekwalifikowanych.

Podmioty pozarządowe, których projekty zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, mają prawo wglądu do dokumentacji konkursowej w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ulicy Konarskiego 1-3, w godzinach 8:00 – 14:00 w pokoju nr 142 lub 138.

 

Zatwierdził

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

 

 

wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ……………….

zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………………..

 

XLSzał nr 1 i zał nr 2.xls (161,50KB)