Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.42.2020.EP

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  29  grudnia 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Nr ZAR.179.2020 z dnia 17 listopada 2020 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.1.23.2020.JS;
- Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z dnia 23 listopada 2020 r., znak:  EU.4300.3.49.2020.S_K.;
-  Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 38/TZ/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., znak: ZKPPT.7637.489.2020 r.;
-    Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy Nr 194/20 z dnia 25 listopada 2020 r., nr sprawy: WSzWByd-WO.ZP.0731.290.2020;
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie istniejącego budynku nr 10 o funkcji szkoleniowej na terenie kompleksu wojskowego, wykonaniu i przebudowie podziemnych zbiorników przeciwpożarowych oraz przebudowie i budowie kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z budową kabli teletechnicznych, przebudowie i budowie przyłącza wodociągowego dla zadania nr 11841 pn. „Dostosowanie budynku nr 10 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu”, na działkach nr ewid. 23/2 i 171, obręb 55 Toruń.
Zgodnie z art. 49 §2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.