Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM), 4 etaty

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

dyspozytor medyczny

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 4

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 6534,06 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy:

Dyspozytornia Medyczna w Bydgoszczy 

ul. Grudziądzka 9-15

Dyspozytornia Medyczna w Toruniu

ul. Legionów 70-76

 

Zakres zadań wykonywanych w ramach stosunku pracy określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności:

 • przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów
  i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia;
 • przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy;
 • przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia;
 • zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu
  i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego;
 • zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych;
 • powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja
  na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
 • powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia;
 • współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • umowa o pracę (pierwsza umowa na czas określony 1 rok);
 • równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym,  w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta;
 • stanowisko pracy wyposażone jest w monitory ekranowe, komputer, telefon i zestaw słuchawkowy;
 • praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie;
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej;
 • oświetlenie z przewagą sztucznego oraz dzienne;
 • czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała.

 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

wykształcenie: wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego;

doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii
lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii;

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu;
 • na stanowisku nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.
  do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa
  lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o systemie powiadamiania ratunkowego;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 • działanie pod presją czasu, opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV;
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających 3-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii
  i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii
  i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii (długość i rodzaj);
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r.
  do 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/nie pracował, nie pełniła/nie pełnił  służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści
  tych dokumentów. nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
  lub później;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu  prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Benefity:

 • Dodatki motywacyjne
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Dodatek za wysługę lat
 • Nagrody jubileuszowe
 • Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
 • Niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Możliwość przystąpienia do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i korzystania
  z niskooprocentowanych pożyczek
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie w terminie:

od dnia 16 maja 2024 roku do dnia 1 czerwca 2024 roku

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój  4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

dyspozytor medyczny – WBZK.DM, 4 etaty

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52/349-7584 lub tel. kom. 532-334-653

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: iod@bydgoszcz.uw.gov.pl lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych;
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;
 • usunięcia danych;
 • przeniesienia danych;
 • ograniczenie przetwarzanych danych. 

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.