Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Rolnictwa i Środowiska

Informacje o Wydziale

Możecie nas Państwo znaleźć: w Bydgoszczy - na XIII piętrze budynku B Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, w Toruniu - na I piętrze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – stanowisko ds. środowiska w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21, we Włocławku - na I piętrze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – stanowisko ds. rolnictwa oraz stanowisko ds. środowiska w Delegaturze Urzędu we Włocławku, ul. Brzeska 8.

Dyrektor
Jarosław Jurzysta 
ul. Konarskiego 1-3, pok. 131 c, bud. B, XIII piętro
tel. +48 52 349 75 01
fax +48 52 349 75 02
e-mail: 

Sekretariat

Justyna Wydrzyńska

ul. Konarskiego 1-3, bud. B, XIII piętro
tel. 52 349 75 00
fax 52 349 75 02
e-mail: 

Oddział Rolnictwa

Kierownik Oddziału
Agnieszka Gajewska

ul. Konarskiego 1-3, pok. 134, bud. B, XIII piętro
tel. +48 52 349 74 15
ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek, pok. 20, II piętro
tel. +48 54 232 54 31
fax. 54 231 43 63
e-mail: 

 

Tomasz Bagniewski

starszy inspektor wojewódzki

ul. Konarskiego 1-3, pok. 131 h, bud. B, XIII piętro
tel. +48 52 349 75 11
e-mail: 

 

Piotr Kodrycki

ekspert

ul. Konarskiego 1-3, pok. 111 f, bud. B, VIII piętro
tel. +48 52 349 74 29

e-mail: 

 

Eliza Nowak

starszy inspektor wojewódzki

ul. Konarskiego 1-3, pok. 131 a, bud. B, XIII piętro
tel. +48 52 349 75 03
e-mail: 

 

 

Krzysztof Zabrocki

starszy inspektor wojewódzki

ul. Konarskiego 1-3, pok. 131 a, bud. B, XIII piętro
tel. +48 52 349 74 54

e-mail: 
 

Joanna Drobińska

starszy inspektor wojewódzki

ul. Konarskiego 1-3, pok. 134, bud. B, XIII piętro
tel. +48 52 349 74 15

e-mail: 

 

stanowisko ds. rolnictwa

ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek, pok. 20, II piętro
tel. +48 54 232 54 31
fax. 54 231 43 63
 

Oddział Środowiska

Kierownik Oddziału
Agnieszka Gondek

ul. Konarskiego 1-3, pok. 131 a, bud. B, XIII piętro
tel. +48 52 349 76 68
e-mail: 

 

Dominika Heller

starszy inspektor wojewódzki

ul. Konarskiego 1-3, pok. 131 h, bud. B, XIII piętro
tel. +48 52 349 75 14
e-mail: 

 

Lucyna Rydz

główny specjalista

ul. Konarskiego 1-3, pok. 131 a, bud. B, XIII piętro
tel. +48 52 349 75 12
e-mail: 

 

Krzysztof Krzyżaniak

inspektor wojewódzki

ul. Konarskiego 1-3, pok. 131 d, bud. B, XIII piętro
tel. +48 52 349 75 13
e-mail: 

 

stanowisko ds. środowiska

Miłosz Deptuła

starszy inspektor wojewódzki

ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń, pok. 118
tel. +48 56 611-51-22
e-mail: 

 

 

 

 

stanowisko ds. środowiska

Przemysław Brenda

starszy inspektor wojewódzki

ul. ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek, pok. 16, II piętro
tel. +48 54 231-43-76
e-mail: 

Samodzielne stanowisko ds. rybołówstwa, łowiectwa i spraw obronnych

Krzysztof Borczyński

starszy inspektor wojewódzki

ul. Konarskiego 1-3, pok. 131 h, bud. B, XIII piętro
tel. +48 52 349 75 56
e-mail: 

 

W naszym Wydziale zajmujemy się:

Oddział Rolnictwa

 1. Uczestniczy, obsługuje i organizuje Zespół Doradczy do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz działających w jego ramach Grup Roboczych i innych zespołów Wojewody powoływanych w miarę potrzeb i zajmujących się tematyką związaną z rozwojem rolnictwa i ochroną środowiska.
 2. Koordynuje sprawy związane z udzielaniem pomocy rolnikom poszkodowanym
  w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym również przygotowywanie do potwierdzania przez Wojewodę protokołów indywidualnych rolników zamierzających ubiegać się o kredyty preferencyjne lub inne formy pomocy.
 3. Współdziała z właściwymi służbami w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na rynku zbóż, buraków cukrowych, żywca i innych płodów rolnych.
 4. Realizuje zadania wynikające z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
  w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 5. Przekazuje środki finansowe w działach rolnictwo, środowisko, jednostkom administracji samorządowej województwa w ramach ustawy budżetowej.
 6. Przeprowadza kontrole w jednostkach administracji samorządowej województwa
  w zakresie gospodarki środkami finansowymi pochodzącymi z przydzielonych dotacji.
 7. Współdziała z samorządem lekarzy weterynarii w sprawach profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego, poprawy warunków hodowli i warunków sanitarnych wsi, kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalczania zakaźnych
  i pasożytniczych chorób zwierzęcych oraz chorób odzwierzęcych.
 8. Realizuje zadania Wojewody określone w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r.
  o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
 9. Realizuje i nadzoruje wykonanie zadań Wojewody określonych w ustawie z dnia
  9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.
 10. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
 11. Wykonuje zadania organu I instancji w sprawach:

a)regulowania stanów prawnych gospodarstw i nieruchomości rolnych związanych
z wykonywaniem dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,

b)przekazywania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gmin, na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

12. Wykonuje zadania organu II instancji związanych z prowadzeniem postępowań
o stwierdzenie nieważności decyzji w szczególności dotyczących:

a)dekretu o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną
i osadnictwem rolnym,

b)przyjęcia gospodarstw opuszczonych lub z innych tytułów, przymusowego wykupu nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

13) Rozpatruje odwołania od decyzji administracyjnych wydawanych przez starostów, dotyczących:

a)ustalenia, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie,

b)ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

14. Współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie gospodarki gruntami zlikwidowanych państwowych gospodarstw rolnych.

15. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i rynków rolnych.

16. Realizuje zadania w zakresie rynków rolnych, w tym zadań w zakresie skupu interwencyjnego na rynku zbóż, mięsa i mleka.

17. Współdziała z właściwymi ministrami, organami centralnymi, samorządem województwa, a także innymi jednostkami administracji niezespolonej w zakresie realizacji zadań ustawowych.

Oddział Środowiska

 1. Uczestniczy, obsługuje i organizuje Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz działających w jego ramach grup roboczych i innych zespołów Wojewody powoływanych w miarę potrzeb i zajmujących się tematyką związaną z gospodarka wodną.
 2. Uzgadnia rozporządzenia Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w zakresie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie wód związkami azotu (OSN), stref ochronnych ujęć pitnych wód powierzchniowych i podziemnych, programów zwalczania suszy i gospodarowania wodami  w dorzeczach, podziału wód płynących na obwody rybackie oraz zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie rezerwatów przyrody, planów ochrony rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000.
 3. Opiniuje pod względem specjalistycznym uchwały Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 4. Uzgadnia i opiniuje projekty rozporządzeń wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
 5. Prowadzi sprawy z zakresu ustawy o odpadach.
 6. Prowadzi sprawy z zakresu gospodarki wodno – ściekowej wynikających z ustawy  Prawo wodne.
 7. Opiniuje uchwały Sejmiku Województwa w sprawach form ochrony przyrody
  i planów ochrony dla ustanowionych przez Sejmik form ochrony przyrody.
 8. Wykonuje zadania wojewody wynikających u ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 9. Realizuje zadania Wojewody jako organu ochrony przyrody, w szczególności uzgadnianie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 oraz opiniowanie ich aktualizacji.
 10. Realizuje zadania wynikające z zakresu obowiązków, uprawnień i zadań wojewody zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej (Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska).
 11. Wydaje opinię i wnosi uwagi do projektów ustaw w zakresie ochrony środowiska oraz rozporządzeń Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i z pozostałych dziedzin.
 12. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich w sprawach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w szczególności w zakresie: opiniowania projektów planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, uzgadniania projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy.
 13. Przygotowuje projekty aktów prawa miejscowego, wydawanych przez Wojewodę, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w szczególności w zakresie: ustalania strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody, ustanawiania obszarów ochronnych, przyjmowania planów utrzymania wód, określania rozmiaru i czasu korzystania z wód w sytuacjach nadzwyczajnych, wprowadzania czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód i zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
 14. Podejmuje czynności związane z uruchomieniem i rozliczeniem dotacji podmiotowych dla spółek wodnych oraz kontrole w zakresie ich wykorzystania.
 15. Przeprowadza kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego województwa w zakresie gospodarki środkami finansowymi pochodzącymi z przydzielonych dotacji.
 16. Realizuje zadania wynikające z udziału przedstawiciela Wojewody w komitetach konsultacyjnych powoływanych przez Wody Polskie.
 17. Opracowuje sprawozdania z realizacji działań zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy.

 

Samodzielne stanowisko ds. rybołówstwa, łowiectwa i spraw obronnych

 1. Wykonuje zadania Wojewody wynikające z ustaw: Prawo łowieckie i O rybactwie śródlądowym.
 2. Wykonuje merytoryczny nadzór nad działalnością Państwowej Straży Rybackiej.
 3. Wykonuje merytoryczny nadzór nad działalnością Państwowej Straży Łowieckiej.
 4. Prowadzi sprawy obronne wynikające z funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Wydziału Rolnictwa i Środowiska.

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 6. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 8. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 9. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
 10. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 11. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 12. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 14. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.
 15. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 17. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 18. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 19. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 20. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, z dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. i uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.
 21. Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.