Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

EDYCJA  2019

 

Informujemy, że  powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Komisja do spraw  oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 rozpatrzyła zastrzeżenia wnioskodawców do wstępnej listy rankingowej. W związku z powyższym, zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, publikujemy Ostateczną listą rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu w roku 2018

PDFOstateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu w roku 2019 (7,18MB)

PDFProtokół z rozpatrzenia zastrzeżeń przez Komisję (5,21MB)

PDFZatwierdzona lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (6,59MB)


Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2019 zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Zgodnie z zapisami Programu, wnioskodawcom przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń w zakresie oceny merytorycznej do dnia 20 listopada 2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zastrzeżenia do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zastrzeżenia, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

PDFWstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu w roku 2019 (7,26MB)


Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz odrzuconych na etapie oceny formalnej w ramach procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2019 zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

PDFWynik oceny formalnej wniosków - lista (8,01MB)

Na podstawie Uchwały Nr 154/2015 Rady Ministrów z  dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z późn. zm.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2019

PDFOgłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków na rok 2018 w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (7,81MB)

PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu pracy Komisji – Informacja o szczegółowych zasadach oceny wniosków w ramach Kryterium nr 2, Kryterium nr 3 Kryterium nr 4, Kryterium nr 5 i Kryterium nr 6 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 (1,67MB)
XLSWzór wniosku o dofinansowanie zadania R-WNIOSEK (remont) (59,03KB)

XLSWzór wniosku o dofinansowanie zadania PRB-WNIOSEK (przebudowa, budowa/rozbudowa) (84,17KB)
DOCInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (235,26KB)
DOCWzór karty oceny formalnej (30,41KB)
XLSWzór karty oceny merytorycznej – „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - R” (remont) (26,64KB)
XLSWzór karty oceny merytorycznej – „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - PRB” (przebudowa budowa/rozbudowa) (26,11KB)
DOCWzór wstępnej/ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie (24,11KB)
DOCInstrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie (80,87KB)
DOCZakres informacji na tablicy informacyjnej (64,52KB)

Rozporządzenie RM z 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 740)


EDYCJA 2018

 

Wicewojewoda Kujawsko–Pomorski Józef Ramlau zatwierdził w dniu 14 września 2018 r. Listę zmienioną nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2018 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.

PDFLista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych o dofinansowania w roku 2018 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (2,40MB)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.


Powyższa lista obejmuje zadania, które uzyskały największą liczbę punktów w ocenie merytorycznej i tym samym znalazły się na wysokich pozycjach ostatecznej listy rankingowej, zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Zadania te mieszczą się w limicie środków przeznaczonych w Programie dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2018, wynoszącym 48.860.511 zł.

PDFLista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Uchwała nr 188/2017 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu (3,09MB)


Informujemy, że  powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Komisja do spraw  oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 rozpatrzyła zastrzeżenia wnioskodawców do wstępnej listy rankingowej.
W związku z powyższym, zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, publikujemy Ostateczną listą rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach programu w roku 2018

PDFOstateczna lista rankingowa wniosków – dofinansowanie w roku 2018 (8,82MB)
PDFProtokół z rozpatrzenia zastrzeżeń przez Komisję (14,25MB)
 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2018 zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Zgodnie z zapisami Programu, wnioskodawcom przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń w zakresie oceny merytorycznej do dnia 20 listopada 2017 r.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zastrzeżenia do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zastrzeżenia, które wpłyną do Urzędu po terminie nie zostaną rozpatrzone.

PDFWstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu (8,88MB)
 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2018 zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

PDFLista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (390,20KB)
 

Wynik oceny merytorycznej, zgodnie z harmonogramem zawartym w Programie, zostanie opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej do dnia 13 listopada 2017 r. w formie wstępnej listy rankingowej.     

 

Na podstawie Uchwały Nr 154/2015 Rady Ministrów z  dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z późn. zm.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2018


EDYCJA 2017

Wojewoda Kujawsko–Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zatwierdził w dniu 25 września 2017 r. Listę zmienioną nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.

Zmiana listy polega na jej uzupełnieniu o kolejne zadanie z Ostatecznej listy rankingowej, zgłoszone w ramach wcześniejszego naboru przez Miasto Wąbrzeźno. Dofinansowanie dodatkowego zadania umożliwiają oszczędności uzyskanie w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych w ramach programu.

PDFLista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu (3,62MB)
 


Wojewoda Kujawsko–Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zatwierdził w dniu 5 czerwca 2017 r. Listę zmienioną nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.

Zmiana listy polega na jej uzupełnieniu o kolejne wnioski z Ostatecznej listy rankingowej, złożone przez Gminę Skrwilno, Gminę Płużnica, Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie i Gminę Świecie nad Osą (kat. dróg gminnych) oraz Miasto Grudziądz, Powiat Tucholski i Powiat Chełmiński (kat. dróg powiatowych).

Dofinansowanie dodatkowych zadań umożliwiają oszczędności uzyskane w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów, które jako pierwsze uzyskały wsparcie.

PDFLista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu (3,87MB)
 


Wojewoda Kujawsko–Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, w dniu 23 grudnia 2016 r., zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019. Zatwierdzenie listy jest równoznaczne z dokonaniem podziału limitu środków ustalonego na ten cel dla województwa kujawsko-pomorskiego. Lista zakwalifikowanych wniosków została przygotowana w oparciu o ustaloną przez Komisję i zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw transportu ostateczną listę rankingową.

PDFWojewoda Kujawsko–Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, w dniu 23 grudnia 2016 r., zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019. Zatwierdzenie listy jest równoznaczne z dokonaniem podziału limitu środków ustalonego na ten cel dla województwa kujawsko-pomorskiego. Lista zakwalifikowanych wniosków została przygotowana w oparciu o ustaloną przez Komisję i zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw transportu ostateczną listę rankingową. (3,68MB)
 

PDFUchwała nr 159/2016 (1,57MB) Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zatwierdził Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze wniosków, do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęło 109 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu w roku 2017.

Po zakończeniu oceny wniosków,  na wstępnej liście rankingowej sklasyfikowano 103 zadania (73 z nich dotyczy dróg gminnych, 30 dróg powiatowych), na łączną sumę dofinansowania
z budżetu państwa wynoszącą  122.889.180 zł.
Sześć wniosków dotyczących dróg gminnych, z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych, zostatało odrzuconych i tym samym wnioski te nie podlegały ocenie merytorycznej.

PDFZał. 2 do Wstępnej listy rankingowej - drogi powiatowe (2,95MB)
PDFWstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w roku 2017 zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (lista w całości) (10,13MB)
PDFzal._1_do_wstepnej_listy_rankingowej_-_drogi_gminne.pdf (5,65MB)

Wnioskodawcy, w terminie do 15 listopada 2016 r. (do godz. 16:00), mają prawo do wniesienia zastrzeżeń do  Wstępnej listy rankingowej. Zastrzeżenia należy składać w formie pisemnej, do Kancelarii Ogólnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój
nr 4, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zastrzeżenia do Urzędu.  Zastrzeżenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Na podstawie Uchwały Nr 154/2015 Rady Ministrów z  dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2017

PDFOgłoszenie Wojewody Kujawsko-pomorskiego o naborze (1,42MB)  wniosków na rok 2017 w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

PDFRozporządzenie RM z 27 marca 2009 r. (200,92KB) w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 316 z późn. zm.)

PDFRozporządzenie RM z 8 września 2015 r. (456,64KB) zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1451)
PDFUchwala RM nr 154 2015 r (4,81MB) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wraz z programem wieloletnim.

PDFUchwała nr 159/2016 (1,57MB) Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

XLSXWzór wniosku o dofinansowanie zadania R-WNIOSEK (remont), (70,14KB)
XLSX6._prb-wniosek.xlsx (94,64KB)
DOCWzór karty oceny formalnej (77,50KB)
XLSXWzór karty oceny merytorycznej – „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - R” (remont) (26,35KB)
XLSXWzór karty oceny merytorycznej – „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - PRB” (przebudowa, budowa/rozbudowa) (27,05KB)
ODSWzór karty oceny merytorycznej – „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - PRB” (przebudowa, budowa/rozbudowa) (16,13KB)
DOCXWzór wstępnej/ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie (25,02KB)
PDFInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (388,42KB)
PDFInstrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie (357,13KB)
PDFInformacja o zatwierdzeniu dokumentów wykonawczych do programu (198,63KB)
PDFRegulamin pracy Komisji (1 006,07KB) do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2017 zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą “Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu (327,12KB) – Informacja o szczegółowych zasadach oceny wniosków w ramach Kryterium nr 2, Kryterium nr 3 oraz Kryterium nr 5 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019


Uprzejmie informujemy że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie otrzymanych uwag i przeprowadzonych konsultacji, przygotowało propozycje zmian w dokumentach wykonawczych do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. transportu w dniu 29 września 2015 r. Mają one na celu usprawnienie procedury naboru wniosków o dofinansowanie w roku 2017. Zasadnicze zmiany dotyczą m.in.:

 1. wprowadzenia zasady, iż w ramach zadania objętego wnioskiem mogą być zgłoszone maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg;
 2. każdy członek Komisji ocenia wszystkie wnioski w ramach kryteriów merytorycznych, według skali określonej w Programie i wskazówek zawartych w Instrukcji oceny wniosków i Karcie oceny merytorycznej (w przypadku kryterium nr 2, 3 i 5, gdy zadanie dotyczy 2 lub 3 odcinków, każdy odcinek oceniany jest oddzielnie);
 3. w ramach kryterium nr 1 tzw. technicznego - m.in.: wskazano, że zadanie polegające na remoncie może maksymalnie uzyskać 10 pkt (wcześniej 8 pkt), odwrócono punktację za klasę drogi - najwyżej punktowane są najniższe klasy, zmieniono punktację za elementy brd - wprowadzono katalog możliwych elementów brd, których zaplanowanie pozwoli uzyskać maksymalnie 2 pkt;
 4. wprowadzono dwa oddzielne wzory wniosków o dofinansowanie w zależności od zakresu zadania: „R-Wniosek" - dla zadań określonych jako remont drogi oraz „PRB-Wniosek" - dla zadań określonych jako przebudowa, rozbudowa lub budowa drogi;
 5. analogicznie do powyższego wprowadzono dwie karty oceny merytorycznej;
 6. uregulowano kwestię odstępstw od warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
 7. wskazano jako załącznik do wniosku o dofinansowanie, projekt organizacji ruchu - wcześniej wymagano zatwierdzonego projektu organizacji;
 8. zostały przeredagowane zapisy dotyczące wymaganych dokumentów do oceny wniosku według kryterium nr 5.
 9. doprecyzowano, uszczegółowiono szereg zapisów w Instrukcjach,  tak aby były one bardziej zrozumiałe dla wnioskodawców i komisji oceniających.

Dokumenty wykonawcze do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019:

 1. XLSXWzór wniosku o dofinansowanie "R-WNIOSEK" (67,44KB)
 2. XLSXWzór wniosku o dofinansowanie "PRB-WNIOSEK" (91,57KB)
 3. PDFInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (388,42KB)
 4. PDFInstrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie (357,13KB)
 5. DOCWzór karty oceny formalnej (77,50KB)
 6. XLSXWzór karty oceny merytorycznej - "KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - PRB" (27,52KB)
 7. XLSXWzór karty oceny merytorycznej - "KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - R" (26,91KB)
 8. ODSWzór zbiorczej karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadania (7,99KB)
 9. DOCXWzór wstępnej/ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie (25,02KB)

Jednocześnie informujemy, że nabór  wniosków o dofinansowanie w ramach programu w roku 2017 ogłoszony zostanie w sierpniu 2016 r. i prowadzony będzie, zgodnie z harmonogramem realizacji programu, w dniach od 1 do 15 września 2016 r.


EDYCJA 2016

 

Wojewoda Kujawsko–Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zatwierdził w dniu 21 września 2016 r. Listę zmienioną nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2016 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.

Zmiana listy polega na jej uzupełnieniu o kolejne wnioski z Ostatecznej listy rankingowej, złożone przez Gminę Świekatowo, Gminę Nowa Wieś Wielka, Gminę Lipno, Gminę Lubraniec (kat. dróg gminnych) oraz Powiat Mogileński oraz Powiat Golubsko-Dobrzyński (kat. dróg powiatowych).

Dofinansowanie dodatkowych zadań możliwe jest dzięki oszczędnościom uzyskanym w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w ramach projektów, które uzyskały dofinansowanie we wcześniejszym okresie.

PDFLista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu (4,86MB)
 


Wojewoda Kujawsko–Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zatwierdził w dniu 14 lipca  2016 r. Listę zmienioną nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2016 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.

Zmiana listy polega na jej uzupełnieniu o kolejne wnioski z Ostatecznej listy rankingowej, złożone przez Gminę Kęsowo, Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie,  Gminę Szubin, Gminę Bukowiec, Gminę Książki (kat. dróg gminnych) oraz Powiat Brodnicki, Powiat Nakielski, Powiat Chełmiński, Powiat Żniński (kat. dróg powiatowych).

Dofinansowanie dodatkowych zadań możliwe jest dzięki oszczędnościom uzyskanym w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w ramach projektów, które uzyskały dofinansowanie we wcześniejszym okresie oraz powstałych w wyniku rezygnacji z realizacji zadania przez Powiat Inowrocławski, którego wniosek ujęty był na liście zakwalifikowanych wniosków.

PDFLista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu (808,75KB)
 


Wojewoda Kujawsko–Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zatwierdził w dniu 17 maja 2016 r. Listę zmienioną nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2016 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.

Zmiana listy polega na jej uzupełnieniu o kolejne wnioski z Ostatecznej listy rankingowej, złożone przez Gminę Tuchola, Gminę Brzuze, Gminę Golub-Dobrzyń, Miasto i Gminę Łasin, Gminę Fabianki (kat. dróg gminnych) oraz Powiat Chełmiński i Powiat Toruński (kat. dróg powiatowych).

Dofinansowanie dodatkowych zadań umożliwiają oszczędności uzyskane w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów, które jako pierwsze uzyskały wsparcie.

PDFLista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu (723,81KB)
 


Wojewoda Kujawsko–Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, w dniu 27 stycznia 2016 r., zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2016 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 Zatwierdzenie listy jest równoznaczne z dokonaniem podziału limitu środków ustalonego na ten cel dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Lista zakwalifikowanych wniosków została przygotowana w oparciu o ustaloną przez komisję i zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw transportu ostateczną listę rankingową.

PDFLista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu (637,64KB)
PDFOstateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach programu (1,88MB)
 


Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” rozpatrzyła zastrzeżenia wnioskodawców do wstępnej listy rankingowej. Jednocześnie Komisja przedstawiła Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu ostateczną listę rankingową wniosków (uwzględniającą zmiany wynikające z rozpatrzenia zastrzeżeń).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, zgodnie z pkt 2.25. Instrukcji oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu, przekazał ostateczną listę rankingową wniosków do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, wynikającym z zapisów programu, akceptacja ostatecznej listy rankingowej powinna nastąpić do 20 stycznia 2016 r.

PDFProtokół z rozpatrzenia zastrzeżeń przez Komisję (1,60MB)
 


Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła w dniu 30 listopada 2015 roku Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2016 zadań w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Na liście znalazło się 98 wniosków na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą 116 447 913,52 zł. Dostępna dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2016 pula środków wynosi 48 860 511 zł. Połowa tej kwoty przeznaczona jest na dofinansowanie dróg gminnych, natomiast pozostała część służyć będzie wsparciu zadań dotyczących dróg powiatowych.

Wnioskodawcy, w terminie do 15 grudnia 2015 roku (do godz. 16:00), maja prawo do wniesienia zastrzeżeń do  Wstępnej listy rankingowej. Zastrzeżenia należy składać w formie pisemnej, do Kancelarii Ogólnej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 151, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zastrzeżenia do Urzędu.  Zastrzeżenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z procedurą przyznawania dofinansowania, określoną w Programie oraz Instrukcji oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu, wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do Wstępnej listy wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku. Komisja rozpatruje zastrzeżenia i zawiadamia wnioskodawców o sposobie ich rozpatrzenia. Uwzględniając zastrzeżenie, Komisja dokonuje ponownej oceny wniosku. W przeciwnym razie Komisja podtrzymuje ocenę wniosku. Ponowna ocena wniosku nie może skutkować obniżeniem wyniku oceny merytorycznej. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Komisja ustala i przedstawia wojewodzie Ostateczną listę rankingową wniosków. Wojewoda przesyła tę listę do ministra właściwego do spraw transportu w celu jej zatwierdzenia.


Na podstawie Uchwały Nr 154/2015 Rady Ministrów z  dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2016

PDFOgłoszenie o naborze (7,81MB)
PDFZałącznik do Regulaminu (1,67MB)
XLSWzór Wniosku o dofinansowanie R-Wniosek (59,03KB)
XLSWzór Wniosku o dofinansowanie PRB-Wniosek (84,17KB)
DOCInstrukcja wypełniania wniosku (235,26KB)
DOCKarta oceny formalnej (30,41KB)
XLSKarta oceny merytorycznej r-wniosku (26,64KB)
XLSKarta oceny merytorycznej prb-wniosku (26,11KB)
DOCWzór wstępnej ostatecznej listy rankingowej (24,11KB)
DOCINSTRUKCJA OCENY PRZEZ KOMISJĘ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ (80,87KB)
DOCZakres Informacji na tablicy informacyjnej (64,52KB)
DOCRozporządzenie z dnia 27 marca 2009 (64,52KB)
PDFUchwała z dnia 8 września 2015 (4,81MB)
PDFRozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 (243,25KB)
PDFRozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 (1,57MB)
PDFUchwała z 1 sierpnia 2017 (3,79MB)
PDFListy zmienionej nr 2 wniosków zakwalifikowanych o dofinansowania w roku 2018 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej inf (2,40MB)
PDFprgipid_nabor_na_2019_wynik_oceny_formalnej.pdf (8,01MB)