Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Od dnia 26 marca 2024 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1972), które określają:

 

 1. zasady wykonywania następujących zawodów medycznych:

asystentka stomatologiczna,

elektrokardiolog

higienistka stomatologiczna,

instruktor terapii uzależnień,

opiekun medyczny,

optometrysta,

ortoptystka,

podiatra,

profilaktyk,

protetyk słuchu,

technik farmaceutyczny,

technik masażysta,

technik ortopeda,

technik sterylizacji medycznej,

terapeuta zajęciowy,

 1. zasady ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących ww. zawody medyczne,
 2. zasady odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących ww. zawody medyczne.

 

Tworzy się Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Centrum e-Zdrowia, jednostkę podległą Ministrowi Zdrowia.

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest dostępny po adresem: rizm.ezdrowie.gov.pl.

Osoba wykonująca zawód medyczny, podlega wpisowi do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, jeżeli spełnia następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. korzysta z pełni praw publicznych,
 4. wykazuje znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania danego zawodu medycznego oraz złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego.”
 5. posiada:
 1. wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje, wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego, określone w załączniku do ustawy, i posiada dokument potwierdzający uzyskanie tego wykształcenia lub tych kwalifikacji lub
 2. kwalifikacje wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego uzyskane
  w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r.
  poz 334) lub
 3. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wymaganych do wykonywania danego zawodu medycznego wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami o szkolnictwie wyższym i nauce, za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, lub
 4. kwalifikacje wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego uzyskane przed dniem 1 stycznia 2012 r. w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy
  z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub
 5. dokument uprawniający do wykonywania danego zawodu medycznego uznany na mocy umowy międzynarodowej lub porozumienia

 

Warunek, o którym mowa w pkt. 4 uważa się za spełniony, jeżeli osoba uzyskała wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu medycznego po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim lub uzyskała kwalifikacje po ukończeniu publicznej albo niepublicznej szkoły kształcącej w danym zawodzie medycznym w języku polskim albo uzyskała kwalifikacje do wykonywania danego zawodu medycznego w ramach kształcenia prowadzonego w języku polskim.

 

Zawód medyczny, wskazany w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, można wykonywać od dnia uzyskania wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

 

Osoby, o których mowa wyżej, zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do ww. rejestru do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Złożenie wniosku o wpis podlega opłacie w wysokości 100 zł. Opłatę, stanowiącą dochód budżetu państwa, uiszcza się przelewem na konto:

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
nr: 56 101010780000422231000000
NBP O/O Bydgoszcz
(prosimy określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, od którego dokonuje się opłaty).

 

Wysokość opłaty została ustalona w art. 6 ust. 1 ustawy  o niektórych zawodach medycznych. 

Pomoc techniczna

Pomoc techniczną w zakresie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego będzie można uzyskać telefoniczne pod nr 19 239 oraz mailowo pod adresem:

Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Instrukcje są dostępne pod adresem: https://rizm-ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm.

 

UWAGA

Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych tj. przed dniem 26 marca 2024 r. uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego i w okresie 5 lat przed dniem wejścia w życie ustawy o niektórych zawodach medycznych wykonywały czynności zawodowe przewidziane dla tego zawodu oraz spełniają warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt. 1-4 ww. ustawy, stają się osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu ustawy i przysługuje im prawo wpisu do rejestru.

 

Osoby, o których mowa wyżej, zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w okresie od 26 marca 2024 r. do 26 września 2024 r. 

Osoby, o których mowa, mogą wykonywać zawód medyczny bez wpisu do ww. rejestru najpóźniej do 26 marca 2025 r.