Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wojewódzki plan szczególnej opieki geriatrycznej

Podstawa prawna

Art. 7 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej.

Zawartość wojewódzkiego planu szczególnej opieki geriatrycznej

Plan określa:

  1. lokalizację szpitalnych oddziałów geriatrycznych;
  2. obszary działania wraz z lokalizacją centrów zdrowia 75+;
  3. minimalną liczbę łóżek w poszczególnych oddziałach geriatrycznych;
  4. nie więcej niż 3 centra współpracujące z danym oddziałem geriatrycznym.

Łączna liczba łóżek w oddziałach geriatrycznych na terenie województwa nie może być mniejsza niż 50 łóżek na 100 tys. osób, które ukończyły 60. rok życia, zamieszkujących na terenie województwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Przy czym w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy liczba ta może być mniejsza.

Obszar działania centrum zdrowia 75+ obejmuje teren powiatu, jego części, kilku powiatów albo ich części, zamieszkały łącznie przez nie mniej niż 6 tys. i nie więcej niż 12 tys. osób, które ukończyły 75. rok życia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Tryb ustalania wojewódzkiego planu szczególnej opieki geriatrycznej

Wojewoda udostępnia informację o rozpoczęciu prac nad sporządzaniem projektu wojewódzkiego planu w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego.

W terminie 60 dni od dnia udostępnienia informacji powiat zgłasza pisemną propozycję dotyczącą utworzenia i lokalizacji centrum zdrowia 75+.

Zgłoszenie zawiera:

  1. propozycję lokalizacji centrum;
  2. propozycję obszaru działania centrum;
  3. liczbę osób, które ukończyły 75. rok życia zamieszkujących na obszarze działania centrum zdrowia 75+;

Do zgłoszenia dołącza się pisemną deklarację podmiotu leczniczego , w którym ma być utworzone centrum zdrowia 75+, w przypadku gdy centrum ma zostać utworzone w ramach struktury organizacyjnej istniejącego podmiotu leczniczego.

Powiat może zawrzeć z powiatem sąsiednim, położonym na terenie tego samego województwa, porozumienie o przekazaniu temu powiatowi sąsiedniemu do realizacji zadania utworzenia centrum. W takim wypadku do zgłoszenia dołącza się również porozumienie.

Wojewoda udostępnia projekt wojewódzkiego planu w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego w celu przedstawienia przez zainteresowane podmioty opinii dotyczących tego projektu.

W terminie 30 dni od dnia udostępnienia projektu wojewódzkiego planu zainteresowane podmioty mogą przedstawić wojewodzie opinie dotyczące tego projektu.

Wojewoda, po rozpatrzeniu opinii zainteresowanych podmiotów, przygotowuje w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia projekt wojewódzkiego planu, który przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Minister właściwy do spraw zdrowia w terminie 60 dni od dnia otrzymania projektu wojewódzkiego planu, po zaopiniowaniu go przez Krajową Radę do Spraw Opieki Geriatrycznej, dokonuje jego oceny i zatwierdza go albo zgłasza do niego uwagi.

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag ministra właściwego do spraw zdrowia, uwzględnia te uwagi i ponownie przekazuje projekt wojewódzkiego planu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu zatwierdzenia.

Zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia wojewódzki plan wojewoda udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego.