Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nowa edycja programu Opieka 75+

Program Opieka 75+ edycja na rok 2024 r.

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ogłosiła kontynuację na 2024 r. Programu „Opieka 75+”. W terminie do dnia 29 lutego 2024 r. gminy (do 60 tyś. mieszkańców) mogą zgłaszać się do nowej edycji programu Opieka 75+, dzięki któremu poprawia się dostępność do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych usług opiekuńczych. Gminy, które przystąpią do programu mogą liczyć na dofinansowanie do 60 % przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  ww. usług, dla osób spełniających kryteria określone w programie, którego celem jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

W ramach programu dopuszcza się następujące sposoby realizacji przez gminę usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych:

1) zatrudnianie opiekunek na podstawie umowy o pracę lub w ramach umowy zlecenia;

2) zlecenie wykonania przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art.25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacjom pozarządowym wymienionym
w art. 3 ust. 2ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy;

3) zakupienie usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego.

W 2024 r. środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu „Opieka 75+” i będą kontynuowane w roku 2024;

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Ważne terminy:

Gminy na złożenie zapotrzebowania na środki w ramach programu „Opieka 75+” mają czas do dnia 29 lutego 2024 r. Zapotrzebowanie należy złożyć do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez wypełnienie w CAS sprawozdań jednorazowych w podobszarze PS o symbolu DPS-IV-11-KSz/2024 (usługi opiekuńcze) oraz DPS-IV-12-KSz/2024 (specjalistyczne usługi opiekuńcze).

- szczegółowe informacje dot. Programu „Opieka 75+” znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2024