Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych

Na podstawie art. 53 ust. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) wojewoda prowadzi rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez gminę/powiat lub na ich zlecenie.

Zgłoszenia do rejestru dokonuje podmiot prowadzący mieszkanie treningowe lub wspomagane.

Podmiot prowadzący zgłasza wojewodzie wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Wojewoda na bieżąco aktualizuje zgłoszone dane w rejestrze.

 

Ponadto, zgodnie z art. 53 ust. 22 i 23 cyt. wyżej ustawy wojewoda publikuje listę mieszkań prowadzonych przez organizacja pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem trybu określonego w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

Wpisu do rejestru lub wpisu na listę dokonuje Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zgłoszenia należy kierować na adres:

  • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3,
    85-066 Bydgoszcz lub
  • drogą e-mailową: 

 

Gminy lub powiaty, a także podmioty prowadzące mieszkania treningowe lub wspomagane na ich zlecenie, dokonują zgłoszenia do rejestru mieszkań treningowych lub wspomaganych, na formularzu nr 1.

Podmioty inne niż ww., tj. pomioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą mieszkania treningowe i wspomagane, z wyłączeniem trybu określonego w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, dokonują zgłoszenia na listę mieszkań treningowych i wspomaganych, na formularzu  nr 2.

 

XLSXzgłoszenie do rejestru formularz zał 1.xlsx (11,77KB)
XLSXzgłoszenie na listę formularz zał 2.xlsx (11,68KB)

XLSXrejestr mieszkań treningowych i wspomaganych.xlsx (20,32KB)