Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania dyscyplinarne

KUJAWSKO-POMORSKI RZECZNIK DYSCYPLINARNY

dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

Iwona Owczarz

Powołana z dniem 1 grudnia 2014 r., przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismem
z dnia 25 listopada 2014 r. znak: WIGK.0121.1.2014)

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

tel. 52 349 - 77 - 49

e-mail: geodezja@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

PODSTAWA DZIAŁANIA i ZADANIA RZECZNIKA
(zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne)


Art. 46d. 1. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
2. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być osoba zatrudniona w urzędzie wojewódzkim dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46e. 1. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należą w szczególności:
1) prowadzenie postępowania wyjaśniającego;
2) składanie wniosków o ukaranie;
3) udział w postepowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony.
2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju. O wszczęciu tego postępowania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.
3. Jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, o czym zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zarządzeniem nr 238/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. powołał członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej właściwej dla województwa kujawsko-pomorskiego

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

tel. 52 349 - 77 - 58

W skład Komisji wchodzą:

  • Arkadiusz Warda - przewodniczący 
  • Monika Bukowska - członek
  • Katarzyna Fulara - członek
  • Piotr Hofman - członek 
  • Małgorzata Jabłońska - członek
  • Magdalena Kluczyńska - członek
  • Maciej Lewandowski - członek
  • Marcin Tuszyński - członek
  • Jolanta Walerych - członek
  • Anita Wałdowska - członek

Kadencja Członków komisji zakończy się 31 grudnia 2026 r.

 

PODSTAWA DZIAŁANIA i ZADANIA KOMISJI
(zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Art. 46g. [Komisje dyscyplinarne]
1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji wojewódzkie komisje dyscyplinarne.
2. W sprawach dyscyplinarnych orzeka w II instancji Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju.
3. Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.
4. Wojewodowie, w drodze porozumienia, mogą utworzyć wspólną komisję dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub więcej województw.
5. Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.

Art. 46h. [Członkowie komisji]
1. Członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
2. Członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46i. [Członkowie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej]
1. Członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, Główny Geodeta Kraju.
2. Członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46j. [Wojewódzkie Komisje Dyscyplinarne]

1. Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, zwane dalej „komisjami dyscyplinarnymi", orzekają w składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.
2. Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli.
3. Obsługę administracyjną wojewódzkich komisji dyscyplinarnych zapewniają odpowiedni wojewodowie, a Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej - Główny Geodeta Kraju.