Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy (WINGiK), jest udostępniana na wniosek, wniesiony do merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198; tj. Dz. U z 2022 r., poz. 902).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WINGiK powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje WINGiK, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, WINGiK powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez WINGiK w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Gdzie przesłać wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do WINGiK w jeden z niżej wymienionych sposobów:

1.         przesłać pocztą;

2.         złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

3.         przesłać na numer fax: (0-52) 34 97 752.

 

Opłaty:

Zasady ustalania wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej określa:

• Zarządzenie Nr 21/2021 Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy;

W myśl §6 ust. 1 niniejszego zarządzenia dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, ustala się indywidualnie w oparciu o wyliczenie dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej w uzgodnieniu z Głównym Księgowym Urzędu, zamieszczając we wniosku o udostępnienie informacji publicznej adnotację o wysokości i częściach składowych ustalonej opłaty. Od ustalenia kosztów odstępuje się jeśli udostępnienie informacji publicznej następuje w formie elektronicznej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty ustalonej w sposób, o którym mowa w ust. 3. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

5. Nieuiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 4, nie może stanowić podstawy umorzenia postępowania, ani też odmowy udostępnienia informacji.

6. Urząd odstępuje od pobrania opłaty odpowiadającej kosztom, o których mowa w ust. 2, jeśli jej wysokość nie przekracza kwoty 10 zł.

 

Koszty uiszcza się po ich ustaleniu przez wpłatę przelewem na rachunek bankowy:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
NBP O/O Bydgoszcz 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
z dopiskiem "zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej"

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji. Wówczas wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które jest rozpatrywane w terminie 14 dni.